جستجو: ضعف عضله یا لنگیدن


    آنتی بیوتیک ( گلایکوپپتیدها )
  • ونکومایسین

    وانکومایسین در درمان عفونت روده ای ناشی از کلستردیوم دفیسیل که می تواند موجب اسهال خونی یا آبکی شود . این دارو همچنین در درمان عفونت های استاف که موجب التهاب روده کوچک و کولون می ش...

    ادامه مطلب...