زیر سیستم صندوق ، تخفیفات و مددکاری

زیر سیستم صندوق ، تخفیفات و مددکاری

یکی از زیر سیستم های مهم و مرکزی در RPSI این زیر سیستم می باشد به گونه ای که تمام سیستم هایی که تراکنش مالی در آنها ثبت می گردد با این زیر سیستم در ارتباطند. این سیستم به صورت متمرکز نقطه اشتراک تمامی زیر سیستم ها با سیستم مالی می باشد به صورتی که در قالب انواع مختلف دریافت پرداخت و متمم هایی برای آن و با شماره هایی که از دیگر زیر سیستم ها ارجاع می شود اطلاعات در آن ثبت میشود و این اطلاعات بعد از بررسی میزان کسورات و اضافات به هر کدام از کاربر های ثبت کننده از طریق سیستم اطلاع رسانی می شود و سرجمع این اطلاعات توسط امور مالی کنترل و به سیستم مرکزی حسابداری منتقل می شود.
دو نکته مهم که بر این زیرسیستم حاکم است دقت و امنیت به جهت جلوگیری از هر سو استفاده مالی می باشد این اطلاعات در هر لحظه توسط مدیران قابل کنترل و رصد کردن میباشد.

معرفی سیستم نرم افزار RPSI
به اشتراک گذاری: