سیستم خزانه و نقدی و بانک

سیستم خزانه و نقدی و بانک

تمامی تراکنش‌هایی که در بانکها و صندوق های دریافتنی و اسناد پرداختنی رخ می دهد از طریق این سیستم قابل ثبت میباشد کاربر می‌تواند گزارش های متنوع و مختلفی در مورد نقدینگی و موضوع بانک‌ها داشته باشد و این اطلاعات پس از ثبت در قالب الگو به سیستم حسابداری قابل انتقال خواهد بود. نکته مهمی که در پخش شدن کلیه سیستم ها موجود است این است که سیستم در عین حال که به قسمت های مختلف تقسیم شده یکپارچگی خود را در جاهایی که نیاز است با انبار و در اکثر قسمت ها با حسابداری حفظ کرده و اطلاعات رد و بدل شده همگی جامعیت و یکپارچگی خود را در هر حال حفظ می نماید.

معرفی سیستم نرم افزار RPSI
به اشتراک گذاری: