نتایج جستجو: درماتیت

25 مورد یافت شد

نمایش 13 تا 17 از 25 رکورد
    اینترلوکین ها
  • آنتی متابولیت (آنالوگ پیریمیدین)
  • آنتی سایکوتیک ها (داروهای ضد روان پریشی)
  • تیوتیکسن

    تیوتیکسن یک داروی آنتی سایکوتیک از گروه تیوگزانتان هاست که مشابهت شیمیایی و فارماکولوژیکی به فنوتیازین های پیپرازینی دارد .

    ادامه مطلب...
  • آنتاگونیست گیرنده کموکاین