سیستم جمع آوری نسخه به وسیله PDA

با توجه به تنوع زیاد دارو و مشابه بودن داروها از نظر شکل ظاهر که باعث می شود همیشه اشتباهاتی در تحویل دارو انجام بگیرد موسسه در نظر گرفت که سیستمی طراحی کند که فرایند تحویل دارو از فرد محور بودن و وابسته به فکر افراد خارج شود و با دستگاه های کامپیوتر دستی پیاده سازی شود. با این ابزار به کاربر زمان جمع آوری نسخه گفته می شود که هر دارو دقیقاً در چه نقطه ای قرار دارد و کاربر بعد از اسکن کردن دارو را از قفسه برمیدارد این امر باعث می شود اشتباهات به حداقل برسد و زمان طی شده برای جمع آوری نسخه بسیار کوتاه شود همچنین از وابستگی به افراد نیز کاسته شده است.

معرفی سیستم نرم افزار RPSI
به اشتراک گذاری: