اطلاعات دارویی آمفتامین

Amphetamine

آمفتامین Amphetamine


آمفتامین یک محرک سیستم اعصاب مرکزی است که بر مواد شیمیایی از مغز و اعصاب تأثیر می گذارد که به کنترل بیش فعالی و تکانه ها کمک می کنند.

مکانیسم اثر

آمفتامین ها آمین های سمپاتومیمتیک غیر کاتکول آمینی هستند که باعث آزاد شدن کاتکول آمین ها (در درجه اول دوپامین و نوراپی نفرین) از محل های ذخیره سازی آنها در پایانه های عصبی پیش سیناپسی می شوند. مکانیسم کم اهمیت تر ممکن است شامل توانایی آنها در جلوگیری از بازجذب کاتکول آمین ها با مهار رقابتی باشد. اثر بی اشتهایی احتمالاً ثانویه به اثر تحریک CNS است. محل عمل احتمالاً مرکز تغذیه هیپوتالاموس است.

فارماکودینامیک

از مکانیسم عملکرد آن، مشخص شده است که آمفتامین غلظت نورآدرنالین در قشر پرفرونتال و دوپامین در استریاتوم را به صورت وابسته به دوز و زمان افزایش می دهد. آزاد سازی نامشخص انتقال دهنده های عصبی که شامل آدرنالین هستند به عنوان عامل بروز عوارض جانبی قلبی عروقی شناخته می شود.

فارماکوکینتیک

جذب
قرص های با رهش سریع: سریع
قرص بازشونده در دهان با رهش سریع: Evekeo ODT:  که Cmax و AUC قابل مقایسه با دوز معادل فرم سریع رهش
توزیع
خوراکی: قرص های با رهش سریع: حجم توزیع: 3 تا 4 لیتر در کیلوگرم
متابولیسم
کبدی از طریق اکسیداسیون ، دآمیناسیون و CYP2D6
دفع
ادرار (30 تا 40 درصد بدون تغییر ؛ تقریبا 50 درصد به عنوان متابولیت)
زمان پیک اثر
خوراکی
-قرص های با رهش سریع: طی 4 ساعت
-قرص بازشونده در دهان با رهش سریع: Evekeo ODT: زمان متوسط ​​d-amphetamine و l-amphetamine معادل 3.5 ساعت (همراه با آب) و 3 ساعت (بدون آب) ؛  این زمان در بزرگسالان با غذا افزایش می یابد
-قرص باز شونده در دهان آهسته رهش: Adzenys XR-ODT: زمان متوسط ​​d-amphetamine معادل 5 ساعت (7 ساعت همراه غذا) و l-amphetamine تقریبا  5.25 ساعت (7.75 ساعت همراه غذا)
-سوسپانسیون آهسته رهش:
سوسپانسیون Adzenys ER:
d-amphetamine و l-amphetamine: متوسط 5 ساعت ، با یا بدون غذا
سوسپانسیون Dyanavel XR:
کودکان: زمان متوسط ​​d-amphetamine  معادل 3.9 ساعت و l-amphetamine  معادل 4.5 ساعت
بزرگسالان: 4 (2 تا 7) ساعت
طول اثر:
خوراکی
قرص با رهش سریع : Evekeo:برابر 4 تا 6 ساعت
قرص باز شونده در دهان آهسته رهش: Adzenys XR-ODT:  برابر 10 تا 12 ساعت
-نیمه عمر
خوراکی
قرص با رهش سریع : 12 ساعت
قرص بازشونده در دهان با رهش سریع: Evekeo ODT: بزرگسالان: d-amphetamine  معادل 10 ساعت و l-amphetamine معادل 11.7 ساعت
قرص باز شونده در دهان آهسته رهش: Adzenys XR-ODT:
کودکان 6 تا 12 سال: d-amphetamine  معادل 9 تا 10 ساعت و l-amphetamine  معادل 10 تا 11 ساعت
بزرگسالان: d-amphetamine  معادل 11 ساعت و l-amphetamine  معادل 14 ساعت
سوسپانسیون آهسته رهش:
Adzenys ER:
کودکان 6 تا 12 سال: d-amphetamine  معادل 12.7 ساعت (متوسط) و l-amphetamine معادل  15.3 ساعت
بزرگسالان: d-amphetamine معادل  11.4 ساعت و l-amphetamine  معادل 14.1 ساعت
Dyanavel XR:
کودکان: d-amphetamine معادل 2.01 ± 10.43 ساعت و l-amphetamine معادل 
 3.15 ± 12.14 ساعت
بزرگسالان: d-amphetamine معادل 2.95 ± 12.36 ساعت و l-amphetamine 15.12±  4.4 ساعت
پروتئین بایندینگ
خوراکی: قرص با رهش سریع: 16٪

موارد مصرف آمفتامین

چاقی , نارکولپسی , اختلال بیش فعالی همراه با کم توجهی

-اختلال کمبود توجه / بیش فعالی: درمان ADHD
-چاقی اگزوژنوس (فقط قرص با رهش سریع): درمان کوتاه مدت چاقی اگزوژنوس به عنوان درمان کمکی برای محدودیت کالری در بیماران مقاوم به درمان جایگزین (به عنوان مثال ، رژیم های مکرر ، برنامه های گروهی ، سایر داروها)
-ناركولپسي (فقط قرص با رهش سریع): درمان ناركولپسي

مقدار مصرف آمفتامین

نارکولپسی
5-60 میلی گرم در روز،خوراکی در دوزهای منقسم بسته به پاسخ فردی بیمار
در کمترین دوز موثر تجویز کنید. دوز را به صورت فردی تنظیم کنید.
چاقی
به عنوان یک مکمل کوتاه مدت (چند هفته) در رژیم های کاهش وزن بر اساس محدودیت کالری برای بیماران مقاوم به درمان جایگزین (به عنوان مثال ، رژیم های مکرر ، برنامه های گروهی و سایر داروها)
دوز معمول تا 30 میلی گرم در روز است که در دوزهای منقسم 5 تا 10 میلی گرمی ، 60-30 دقیقه قبل از غذا مصرف می شود.
در کمترین دوز موثر تجویز کنید. دوز را به صورت فردی تنظیم کنید.
اختلال بیش فعالی با کمبود توجه
برای اختلال کم توجهی و بیش فعالی (ADHD) در بزرگسالان ونوجوانان تعیین شده است.
Adzenys XR-ODT: مقدار 12.5 میلی گرم خوارکی هر روز صبح
Adzenys ER: مقدار12.5 میلی گرم خوراکی هر روز صبح
Dyanavel XR : مقدار2.5تا5 میلی گرم خوراکی هر روز صبح؛ ممکن است 2.5تا10 میلی گرم در روزهر 4 تا 7روز افزایش یابد. بیش از 20 میلی گرم در روزتجویز نشود.
Evekeo:مقدار 5 میلی گرم خوراکی روزانه یا هر 12ساعت ؛ ممکن است 5 میلی گرم هر هفته افزایش یابد تا زمانی که پاسخ بهینه به دست آید. بیش از 40 میلی گرم در روزتجویز نشود
تغییرات دوز
-دوزهای معادل Adzenys ER یا Adzenys XR-ODT و Adderall XR

  • Adzenys ER/XR-ODT 3.1 mg (2.5 mL): Adderall XR 5 mg
  • Adzenys ER/XR-ODT 6.3 mg (5 mL): Adderall XR 10 mg
  • Adzenys ER/XR-ODT 9.4 mg (7.5mL): Adderall XR 15 mg
  • Adzenys ER/XR-ODT 12.5 mg (10 mL): Adderall XR 20 mg
  • Adzenys ER/XR-ODT 15.7 mg (12.5 mL): Adderall XR 25 mg
  • Adzenys ER/XR-ODT 18.8 mg (15 mL): Adderall XR 30 mg
کودکان
اختلال بیش فعالی با کمبود توجه
Evekeo
• <3 سال: ایمنی و کارآیی اثبات نشده است
• 3-5 سال: در ابتدا 2.5 میلی گرم در روز خوراکی ؛ ممکن است دوز روزانه را به میزان 2.5 میلی گرم در فواصل هفتگی افزایش دهند تا پاسخ بهینه به دست آید
• ≥6 سال: در ابتدا 5 میلی گرم در روز خوراکی ؛ ممکن است دوز روزانه را به میزان 5 میلی گرم در فواصل هفتگی افزایش دهند تا پاسخ بهینه به دست آید. فقط در موارد نادر لازم است بیش از 40 میلی گرم در روز تجویز شود.
• در صورت لزوم ، دوزهای اضافی (1-2) را در فواصل زمانی 4 تا 6 ساعت تجویز کنید.
Evekeo ODT
• <6 سال: ایمنی و کارآیی اثبات نشده است.
• ≥6 سال: در ابتدا 5 میلی گرم در روز خوراکی ؛ ممکن است دوز روزانه را به میزان 5 میلی گرم در فواصل هفتگی افزایش دهند تا پاسخ بهینه به دست آید. فقط در موارد نادر لازم است بیش از 40 میلی گرم در روز تجویز شود.
• در صورت لزوم، بعد از 4 تا 6 ساعت یک دوز اضافی تجویز کنید
Dyanavel XR
• <6 سال: ایمنی و کارآیی اثبات نشده است
• ≥6 سال: اولیه: 2.5 تا 5 میلی گرم خوراکی هر روز صبح
• ممکن است دوز را به میزان 2.5 تا 10 میلی گرم در روز هر 4 تا 7 روز افزایش دهند. بیش از دوز 20 میلی گرم در روز تجویز نشود.
Adzenys XR-ODT یا Adzenys ER
• <6 سال: ایمنی و کارآیی اثبات نشده است
•6 تا 17 سال (دوز اولیه): 6.3 میلی گرم خوراکی هر روز صبح؛ بیش از 18.8 میلی گرم در روز برای 6-12 سال ؛ 12.5 میلی گرم در روز برای 13-17 سال، تجویز نشود.
نارکولپسی
(Evekeo)
بندرت در کودکان زیر 12 سال اتفاق می افتد. با این حال ، ممکن است آمفتامین تجویز شود
6-12 سال: در ابتدا 5 میلی گرم در روز خوراکی؛ دوز روزانه ممکن است با افزایش 5 میلی گرم در فواصل هفتگی افزایش یابد تا پاسخ بهینه به دست آید
≥12 سال: در ابتدا 10 میلی گرم در روز خوراکی؛ دوز روزانه ممکن است با افزایش 10 میلی گرم در فواصل هفتگی افزایش یابد تا زمانی که پاسخ بهینه به دست آید
با توجه به پاسخ فرد، در دوزهای منقسم تجویز کنید
دوز اول را درابتدای بیدار شدن بیمار تجویز کنید. دوزهای اضافی (5-10 میلی گرم) در فواصل زمانی  4 تا 6 ساعت تجویز کنید.
چاقی
(Evekeo)
به عنوان یک مکمل کوتاه مدت (چند هفته) در رژیم کاهش وزن بر اساس محدودیت کالری برای بیماران مقاوم به درمان جایگزین (به عنوان مثال ، رژیم های مکرر ، برنامه های گروهی و سایر داروها)
<12 سال: ایمنی و کارآیی اثبات نشده است.
≥ 12 سال: دوز معمول تا 30 میلی گرم در روز است که در دوزهای منقسم 5-10 میلی گرمی 60-30 دقیقه قبل از غذا مصرف میشود.

موارد منع مصرف

افزایش فشارخون , ازدیادحساسیت به این دارو و ترکیبات آن , بیماریهای قلبی عروقی , سوءمصرف مواد , مصرف همزمان با یا در طی 14 روز پس از مصرف MAOI ها , تصلب شریان (آتریواسکلروز) شدید

-تصلب شرایین پیشرفته ، بیماری قلبی عروقی علامت دار یا فشار خون متوسط تا شدید
-در بیمارانی که نسبت به آمفتامین یا سایر اجزا حساسیت دارند
-بیماری با سابقه سوء مصرف مواد
- مصرف همزمان یا تا 14 روز پس از تجویز MAOI (ممکن است بحران های افزایش فشار خون ایجاد شود)

عوارض جانبی آمفتامین

بی خوابی , اسهال , یبوست , سردرد , کاهش وزن , کاهش اشتها , آنافیلاکسی , تهوع , ناراحتی های گوارشی , خشکی دهان , دردشکمی , تاری دید , آنژیوادم , سرگیجه , کهیر , افزایش فشارخون , تپش قلب , ناتوانی جنسی , بی اشتهایی , لرزش , عصبانیت , راش پوستی , خستگی , تاکیکاردی , بی قراری , نکروز اپیدرمال توکسیک , سندرم استیون جانسون , آلوپسی , تغییر در میل جنسی , تحریک پذیری , طعم تلخ یا ناخوشایند در دهان , پارستزی , میدریاز , سرخوشی , پرخاشگری , وابستگی , انفارکتوس میوکارد , رینیت آلرژیک , بیماری رینود , سایکوز , کاردیومیوپاتی , بیماری عروق محیطی , حساسیت بیش از حد به اجزای فراورده , رابدومیولیز , نعوظ طولانی مدت یا دردناک , سوءمصرف مواد , بی ثباتی عاطفی , تیک , درد فوقانی شکم , دیسکنزی , آسیب تصادفی

بی خوابی ، بی ثباتی عاطفی ، کاهش اشتها ، درد فوقانی شکم ، درد شکم ، رینیت آلرژیک ، اپیستاکسی ، آسیب تصادفی ، سوء مصرف مواد ، وابستگی به دارو ، اسهال، انفارکتوس میوکارد حاد ، رفتار پرخاشگرانه ، آلوپسی ، آنافیلاکسی ، آنژیوادم ، بی اشتهایی ، تاری دید ، دندان قروچه ، کاردیومیوپاتی ، تغییر در میل جنسی ، یبوست ، درماتیلومانیا ، سرگیجه ، دیسژوزیا، دیسکینزی ، دیسفوریا ، سرخوشی ، تشدید سندرم ژیل دو لا توره ، خستگی ، نعوظ مکرر ، بیماری گوارشی ، سردرد ، واکنش حساسیت بیش از حد ، ناتوانی جنسی ، افزایش فشار خون ، تحریک پذیری ، میدریاز ، حالت تهوع ، طغیان عصبانیت ، تحریک بیش از حد ، تپش قلب ، پارستزی ، بیماری عروق محیطی ، نعوظ طولانی مدت ، سایکوز ، بیماری رینود ، بی قراری ، رابدومیولیز ، راش پوستی ، سندرم استیون-جانسون ، تاکی کاردی ، پرحرفی ، تشدید اختلال تیک  ، نکروز سمی اپیدرم ، لرزش ، طعم ناخوشایند در دهان، کهیر ، تشدید تیک صوتی، کاهش وزن ، خشکی دهان

benzhydrocodone/acetaminophen-buprenorphine, long-acting injection-bupropion-citalopram-cocaine nasal-cocaine topical-desvenlafaxine-dexfenfluramine-duloxetine-escitalopram-esketamine-epinephrine inhaled-fenfluramine-fluoxetine-fluvoxamine-furazolidone-hydrocodone-iobenguane I 131-iohexol-iopamidol-isocarboxazid-levomilnacipran-linezolid-methylene blue-metrizamide-milnacipran-ozanimod-paroxetine-phenelzine-pimozide-procarbazine-safinamide-selegiline-sertraline-sibutramine-sodium zirconium cyclosilicate-sufentanil SL-tapentadol-tramadol-tranylcypromine-venlafaxine-vilazodone-vortioxetine

هشدارها

-محرک های CNS وسایر محصولات حاوی آمفتامین و متیل فنیدات ، پتانسیل بالایی برای سومصرف و وابستگی دارند
- مرگ ناگهانی در رابطه با دوزهای معمول محرک های CNS در کودکان و نوجوانان مبتلا به ناهنجاری های ساختاری قلب یا سایر مشکلات جدی قلبی گزارش شده است.
- ممکن است باعث افزایش نسبتا کم ​​فشار خون (تقریبا 2 تا4میلی متر جیوه) و ضربان قلب (3تا6 bpm) شود. در مبتلایان به فشار خون بالا و سایر بیماری های قلبی عروقی احتیاط لازم است.
-ممکن است علائم اختلال رفتاری و اختلال فکری را در بیمارانی که از قبل مبتلا به اختلالات سایکوتیک هستند، تشدید کند. محرک های CNS ممکن است یک اپیزود مختلط یا مانیک در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی القا کند.
-درمان علائم سایکوتیک یا مانیک(مانند توهم ، تفکر هذیانی ،مانیا) در کودکان و نوجوانان بدون سابقه قبلی بیماری سایکوتیک یا مانیک، می تواند با دوزهای معمول محرک ها انجام شود.
-تهاجم یا رفتارهای پرخاشگرانه اغلب در کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHD مشاهده می شود و در مطالعات بالینی و تجارب بعد ازورود به بازار برخی از داروهایی که برای درمان ADHD به کار می روند، گزارش شده است.
-محرک ها با واسکولوپاتی محیطی از جمله پدیده رینود مرتبط هستند
- اختلالات بینایی گزارش شده است(به عنوان مثال ، مشکلات در تطابق، تاری دید)
-  به دلیل فرمول های مختلف نمکهای آمفتامین و مشخصات فارماکوکینتیکی مختلف، محصولات آمفتامینی را به صورت میلی گرم به میلی گرم جایگزین نکنید.
-آمفتامین ها می توانند باعث افزایش قابل توجه سطح کورتیکواستروئیدهای پلاسما شوند (بیشترین افزایش در شب). ممکن است در تعیین استروئید ادرار تداخل ایجاد کند.
-مصرف همزمان آمفتامین با مواد قلیایی کننده (به عنوان مثال ، مهار کننده های پمپ پروتون) ممکن است باعث افزایش تماس با آمفتامین و تشدید عملکرد آمفتامین شود.
-مصرف همزمان با عوامل اسیدی کننده (به عنوان مثال ، اسید اسکوربیک) ممکن است سطح خونی و اثربخشی آمفتامین ها را کاهش دهد.
-سندرم سروتونین، یک واکنش بالقوه تهدید کننده زندگی، ممکن است هنگامی اتفاق بیفتد که آمفتامین ها در ترکیب با داروهای دیگر که بر سیستم های انتقال دهنده عصبی سروتونرژیک اثر دارند مانند مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAOI ) ، مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) ، مهارکننده های بازجذب نوراپی نفرین سروتونین ( SNRI )، تریپتان ها، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای ، فنتانیل ، لیتیوم ، ترامادول ، تریپتوفان ، بوسپیرون و گیاه علف چای، تجویز شود.
-آمفتامین ها توسط CYP2D6 و مهارکننده های جزئی iCYP2D6 متابولیزه می شوند. مصرف همزمان با مهار کننده های CYP2D6 ممکن است قرار گرفتن در معرض آمفتامین را افزایش دهد.
- حساسیت بیش از حد: آنژیوادم و واکنش های آنافیلاکتیکی گزارش شده است.
- اطلاعات محدودی در مورد استفاده از محرک ها در بیماران مبتلا به تشنج وجود دارد. در حالی که بیماران مبتلا به ADHD در مقایسه با جمعیت عمومی در معرض خطر بیشتری برای بروز عارضه تشنج قرار دارند، یک مطالعه گذشته نگر با استفاده از داده های دارویی نشان داد که استفاده از داروهای محرک با خطر کمتری همراه است.
- در بیماران مبتلا به سندرم توره یا سایر اختلالات تیک با احتیاط مصرف شود. محرک ها ممکن است تیک ها (حرکتی و صوتی) و سندرم تورت را تشدید کنند. با این حال ، شواهد تایید کننده افزایش تیک، محدود است. قبل از شروع درمان، علایم تیک و سندرم تورت را ارزیابی کنید.
-نکروز روده ای: Adzenys ER: مواردی از نکروز روده ، از جمله برخی موارد مرگ ومیر، با استفاده ی همزمان از سدیم پلی استایرن سولفونات و سوربیتول ، دو ماده جانبی در Adzenys ER گزارش شده است. در این موارد، بیماران با مقادیر بیش از 200 برابر مقدار موجود در Adzenys ER سدیم پلی استایرن سولفونات دریافت کرده اند، با این وجود هیچ میزان بی خطر و مطمئنی برای تداخل بین سولفونات سدیم پلی استایرن و سوربیتول مشخص نشده است.
- قطع درمان: قطع ناگهانی بدنبال مصرف دوزهای بالا یا طولانی مدت، می تواند منجر به ایحاد علائم محرومیت شود.

نکات قابل توصیه

-پیش از تجویز دارو ریسک سوء مصرف را ارزیابی کرده و علائم سوء مصرف و وابستگی را حین درمان کنترل کنید.
- قبل از شروع درمان، عوامل خطر برای ایجاد اپیزود مانیک(به عنوان مثال، وجود یا سابقه علائم افسردگی یا سابقه خانوادگی خودکشی، اختلال دو قطبی و افسردگی) را بررسی کنید.
- در خصوص بدتر شدن رفتار پرخاشگرانه یا خصومت،کنترل بیمار لازم است.
- رشد کودکان را در حین درمان کنترل کنید. بیمارانی که مطابق انتظار رشد و نمو و افزایش قد و وزن ندارند ممکن است نیاز به قطع درمان داشته باشند. ممکن است آستانه تشنج در بیماران با سابقه قبلی تشنج کاهش یابد.
-اگر استفاده همزمان با سایر داروهای سروتونرژیک یا مهارکننده های CYP2D6 از نظر بالینی توجیه شود، درمان را با دوزهای پایین ترشروع کرده و بر ایجاد سندرم سروتونینی در هنگام شروع دارو یا تیتراسیون نظارت داشته و بیماران را در مورد افزایش خطر ابتلا به سندرم سروتونین آگاه کنید.

مصرف در بارداری

در موارد ضروری که جایگزینی برای دارو وجود ندارد

-داده های موجود از مطالعات اپیدمیولوژیک منتشر شده و گزارش های پس از ورود دارو به بازار دارویی در مورد استفاده از آمفتامین در زنان باردار ، خطر بروز نقص های عمده هنگام تولد و سقط جنین در ارتباط با دارو را شناسایی نکرده است.
-نتایج نامطلوب ، از جمله زایمان زودرس و وزن کم نوزاد هنگام تولد ، در نوزادانی که از مادران مصرف کننده آمفتامین در دوران بارداری متولد شده اند دیده می شود.
-مشخص شده که سولفات دكستروآمفتامین در موشهای A / Jax و موشهای C57BL در دوزهای ~ 41 برابر حداكثر دوز انسانی، اثرات سمیت جنینی و تراتوژنیك دارد.
-آمفتامین ها باعث انقباض عروق و در نتیجه کاهش پرفیوژن جفت می شوند. همچنین، ممکن است انقباضات رحمی را تحریک کرده و خطر زایمان زودرس را افزایش دهد.
-نوزادان متولد شده از مادرانی که از آمفتامین استفاده می کنند را، در خصوص علائم محرومیت (به عنوان مثال ، مشکلات تغذیه ، تحریک پذیری ،آژیتاسیون، خواب آلودگی بیش از حد) کنترل کنید.

مصرف در شیردهی

-براساس گزارشات موردی و محدود منتشر شده، آمفتامین (d- یا d1) با مقادیر2 تا 13.8% از دوز تنظیم شده برای مادربراساس وزن و با نسبت  1.9 و 7.5 بین شیر / پلاسما وجود دارد.
-اثرات و عوارض ناشی از آمفتامین بر روی رشد عصبی  نوزادان، نا مشخص است
-با توجه به پتانسیل واکنشهای جانبی جدی در نوزادان شیرخوار، تغذیه با شیر مادر در طول درمان توصیه نمی شود.

اشکال دارو آمفتامین

Adzenys XR-ODT, Dyanavel XR, Evekeo, Adzenys ER, Evekeo ODT

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.