اطلاعات دارویی مپریدین

meperidine

مپریدین meperidine


به مونوگراف داروی پتدین مراجعه کنید .
همان داروی پتیدین است که در آمریکا نام مپریدین (meperidine) شناخته می‌شود.