اطلاعات دارویی آیوهگزول (امنی پک)

iohexol (Omnipaque)

آیوهگزول (امنی پک) iohexol (Omnipaque)


آیوهگزول یک ماده حاجب (ایجاد کننده کنتراست) ید دار غیر یونی محلول در آب است که در میلوگرافی، آرتروگرافی ، نفروآنژیوگرافی ، آرتریوگرافی و سایر روش های رادیوگرافی برای کمک به تشخیص یا یافتن مشکلات در مغز، پشت، قلب، سر، رگ های خونی و سایر قسمت های بدن استفاده می شود.
سمیت سیستمیک پایین آن نتیجه سمیت شیمیایی کم و اسمولالیته پایین آن است.
مواد حاجب برای ایجاد یک تصویر واضح از قسمت های مختلف بدن در پروسه های پزشکی معین مانند سیتی اسکن و آنژیوگرافی استفاده می شوند.

مکانیسم اثر

ترکیبات ارگانیک ید دار در هنگام عبور از نقاط مختلف بدن، اشعه X را به خود جذب می کنند. در نتیجه بافت های حاوی ید بدن را، در مقایسه با بافت هایی که حاوی ید نیستند مشخص می کند و تمایز می دهد.
درجه شفافیت توسط این ترکیبات به طور مستقیم با مقدار کل (غلظت و حجم) ماده حاجب ید دار در مسیر اشعه ایکس متناسب است.
پس ازتزریق داخل وریدی، آیوهگزول باعث مات شدن عروقی که در مسیر جریان هستند می شود، و تا زمانی که همودیلیشن قابل توجهی (رقیق شدن دارو در خون) رخ ندهد، سبب به تصویر کشیدن ساختارهای داخلی می شود.

فارماکودینامیک

آیوهگزول یک ترکیب غیر یونیزه آلی حاوی ید می باشد. ترکیبات آلی ید دار در هنگام عبور از مجراهای مختلف بدن با جذب اشعه x باعث تشخیص ساختار بافت مورد نظر می شوند. با ایجاد کدورت و تیرگی در عروق و دیگر ساختارهای بدن در مسیر جریان خون امکان تجسم رادیوگرافیک را فراهم می کند.

فارماکوکینتیک

جذب :
درهر محیطی مثل رحم یا حفره صفاقی که پخش شود در عرض 60 دقیقه جذب خون می شود. در صورتی که تا بیش از 24 ساعت لوله ها مسدود و متسع باشند ممکن است جذب نشود. طول اثر آن در تجویز داخل لوله لخاعی 30 دقیقه و پس از تجویز داخل وریدی 60 دقیقه است.
توزیع:
اتصال به پروتئین : حداقل
دفع :
ادراری (90-80٪)

مقدار مصرف آیوهگزول (امنی پک)

تزریق داخل نخاعی :
امنی پک180 (180 mgI /ml)
• میلوگرافی کمری ، از طریق تزریق کمری : 10-17 میلی لیتر
• میلوگرافی گردن رحم، از طریق تزریق در C1-C2 : 7 تا 12.5 میلی لیتر
امنی پک 240 (240 mgI / ml)
• میلوگرافی کمری از طریق تزریق کمری : 7-12.5 میلی لیتر
• میلوگرافی قفسه سینه، از طریق تزریق سرویکال یا کمری : 6 تا 12.5 میلی لیتر
• میلوگرافی گردن رحم، از طریق تزریق کمری: 6 تا 12.5 میلی لیتر؛ از طریق تزریق C1-C2 : 6 تا 12.5 میلی لیتر
• میلوگرافی مهره های ستون فقرات، از طریق تزریق کمری: 6 تا 12.5 میلی لیتر
امنی پک300 (300 mgI / mL)
• میلوگرافی قفسه سینه، از طریق تزریق کمری یا سرویکال : 6 تا 10 میلی لیتر
• میلوگرافی گردن رحم، از طریق تزریق کمری: 6-10 میلی لیتر؛ از طریق تزریقC1-C2 : 4 تا 10 میلی لیتر
• ملیوگرافی ستون فقرات، از طریق تزریق کمری: 6 تا 10 میلی لیتر
o نحوه تجویز :
به آرامی و بیش از 1-2 دقیقه و در هر بار میلوگرافی بیش از 300 میلی گرم / میلی لیتر یا 3060 میلی گرم ید تجویز نشود.
تزریق داخل وریدی :
Omnipaque 140/300/350
آنژیوکاردیوگرافی : ونتریکولوگرافی، آرتریوگرافی ریوی، ونوگرافی
• ونتریکولوگرافی: 40 میلی لیتر، محدوده 30-60 میلی لیتر؛ ممکن است در صورت نیاز تکرار شود، حداکثر میزان تجویز 250 میلی لیتر
• آرتروگرافی انتخابی کرونری: 5 میلی لیتر. محدوده 3-14 میلی لیتر در هر تزریق
• مطالعه ریشه و قوس آئورت: 50 میلی لیتر، محدوده 20-75 میلی لیتر، زمانی که به تنهایی استفاده می شود.
• آنژیوگرافی ریوی: 1 میلی لیتر بر کیلوگرم
• پروسه های آنژیوگرافی ترکیبی: در روش های ترکیبی نباید بیش از 5 میلی لیتر بر کیلوگرم یا 250 میلی لیتر تجویز شود.
• آئورتوگرافی و آرتروگرافی انتخابی
- آئورت: 50 تا 80 میلی لیتر
- شاخه های عمده شامل سلیاک و شریان های مزانتریک: 30-60 میلی لیتر
- شریان های کلیه: 5-15 میلی لیتر؛ نباید بیش از 291 میلی لیتر Omnipaque 300 یا 250 میلی لیترOmnipaque 350 تجویز شود
• آرترو گرافی مغزی:
عروق کاروتید مشترک: 6-12 میلی لیتر
عروق کاروتید داخلی: 8-10 میلی لیتر
عروق کاروتید خارجی: 6-9 میلی لیتر
شریان مهره ای: 6-10 میلی لیتر
سی تی اسکن بدن:
تصویربرداری سر از طریق تزریق: 70-150 میلی لیتر (Omni 300)؛ 80 میلی لیتر (Omni 350)
تصویربرداری سر از طریق تزریق: 120-250 میلی لیتر (Omni 240)
تصویربرداری بدن از طریق تزریق: 50-200 میلی لیتر (Omni 300)؛60 تا 100 میلی لیتر (Omni 350)
تفرق دیجیتال (digital subtraction)
Omni 350
مقدار معمولی برای روش دیجیتالی وریدی 30 تا 50 میلی لیتر است .
تجویز بصورت بلوس با سرعت 7.5 تا 30 میلی لیتر در ثانیه توسط فشار اینجکتور
Omni 140
استفاده از تزریق داخل شریانی برای رگ های سر، گردن، شکم، کلیوی و محیطی: تزریق یک یا بیشتر بولوس را انجام دهید
آئورت: 20-45 میلی لیتر طی 8-20 میلی لیتر در ثانیه
کاروتید: 5-10 میلی لیتر طی 3-6 میلی لیتر در ثانیه
فمورال: 9-20 میلی لیتر طی 3 تا 6 میلی لیتر در ثانیه
ستون فقرات: 4-10 میلی لیتر طی 2 تا 8 میلی لیتر در ثانیه
کلیه: 6-12 میلی لیتر طی 3-6 میلی لیتر در ثانیه
سایر شاخه های آئورت: 8-25 میلی لیتر طی 3-10 میلی لیتر در ثانیه
دستگاه گوارش:
Omni 350( رقیق نشده): 50-100 میلی لیتر، بسته به ماهیت روش و اندازه بیمار
• داخل حفره ای :
معمولا: 50-150 میلی لیتر داخل وریدی یا 100-250 میلی لیتر (240 mgI / mL)IV
هیستروسالپینگوگرافی:
15-20 : Omnipaque 240میلی لیتر، اما با آناتومی و یا وضعیت بیماری متفاوت است .
15-20 : Omnipaque 300 میلی لیتر، اما با آناتومی و بیماری بیماری متفاوت است .
تصویربرداری بدن :
تزریق 25-75 میلی لیتر داخل وریدی یا 50-150 میلی لیتر داخل وریدی؛ نباید بیش از 150 میلی لیتر تجویز شود.
برای 240 میلی گرم بر میلی لیتر: 35-100 میلی لیتر داخل وریدی یا 70-200 میلی لیتر انفوزیون داخل وریدی؛ نباید بیش از 250 میلی لیتر تجویز شود.
خوراکی :
برای CT Scan از شکم و لگن : 1 تا 2 بطری از محلول تهیه شده با پودر دارو (حاوی 4.5 تا 9 گرم ید) به صورت خوراکی 20 تا 60 دقیقه قبل از تصویربرداری

ضد افسردگی های سه حلقه ای- فنوتیازین ها - مهار کننده منوآمین اکسیداز - آنتاگونیست های بتا آدرنرژیک - داروهای خوراکی پرتونگاری کیسه صفرا -داروهای ضد فشارخون بالا

هشدارها

1. آیوهگزال انعقاد خون را مهار می کند.
2. بیمار باید قبل و بعد از عمل خوب هیدراته شود.
3. احتیاط در نارسایی شدید کلیوی، بیماری کلیه / کبدی همزمان ، تیروتوکسیکوزیس (مسمومیت تیروئید) شدید، مولتیپل میلوما ، آنوریا یا قطع ادراری ، فئوکروموسیتوما، سلول داسی شکل، نارسایی احتقانی قلب، بیماری شریانی / وریدی شدید .
4. ممکن است نارسایی کلیوی در بیماران با بیماری های عروقی پیشرفته و دیابتی ها ایجاد کند؛ بیمار باید قبل و بعد از عمل به خوبی هیدراته باشد.
5. حساسیت به مواد حاجب و یددار
6. تشنج های ژنرال و موضعی در بیماران با سابقه صرع در صورت مصرف بیشتر از دوزهای توصیه شده گزارش شده است.
7. آلرژی (آسم برونش، تب یونجه، آلرژی غذایی)
8. حوادث ترومبوآمبولیک جدی منجر به سکته قلبی و یا سکته مغزی در طی مراحل آنژیوگرافی گزارش شده است .
9. واکنش جانبی شدید پوستی (SCAR)، از جمله سندرم استیونس جانسون و نکرولیز سمی اپیدرمال ، بثورات جلدی حاد عمومی (AGEP) و واکنش به دارو با ائوزینوفیلی و علائم سیستمیک (DRESS)، ممکن است از 1 ساعت تا چند هفته پس از تجویز داخل وریدی مواد حاجب بروز یابد؛ با تکرار مصرف ماده حاجب شدت واکنش ممکن است افزایش و زمان شروع آن کاهش یابد.
10. داروهای پیشگیری کننده از حساسیت ممکن است نتوانند از عوارض شدید پوستی جلوگیری کنند یا آن راکاهش دهند. از تجویز این مواد به بیماران با سابقه واکنش شدید پوستی اجتناب شود.

نکات قابل توصیه

در صورت وجود موارد زیر به پزشک خود اطلاع دهید :
o حساسیت به آیوهگزول یا اجزاء آن
o اگر از داروی ملین یا دیورتیک استفاده کرده اید .
• دو ساعت قبل از آزمایش بیمار باید از خوردن خودداری کند، فقط می توان در صورت لزوم از مایعات استفاده کرد.
• اگر متفورمین مصرف می کنید به پزشک خود اطلاع دهید چرا که حداقل از 24 ساعت قبل و تا 48 ساعت بعد از تزریق مواد حاجب نباید متفورمین را مصرف نمود.
• پس از تزریق مواد حاجب احتمال بروز تداخل در آزمایش تیروئید وجود دارد.
• سعی شود که پس از مصرف دارو از تحرک زیاد بیمار جلوگیری شود.
• مصرف این داروی آیوهگزول در موارد زیر باید با احتیاط انجام شود: تزریق دارو در فضای زیر عنکبوتیه(در صورت اعتیاد به الکل، خونریزی زیر عنکبوتیه، ابتلا به بیماری صرع، هیپرتیروئیدیسم، مولتیپل اسکلروزیس، عفونت وکم خونی داسی شکل)، آنژیوکاردیوگرافی (در صورت آنژین ناپایدار، نارسائی قلبی، افزایش فشار خون ریوی)، آرتریوگرافی مغزی (در صورت آرتریواسکلروز، آمبولیسم مغزی، پرفشاری شدید خون، میگرن، افراد مسن، ترومبوز جدید)
• قطع موقتی شیردهی (حداقل 24 ساعت) بعد از تجویز دارو توصیه می شود.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)


جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید.
051-31908 (داخلی 201)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.