اطلاعات دارویی نیوولوماب

nivolumab

نیوولوماب nivolumab


نیوولوماب برای درمان سرطان استفاده می شود.

مکانیسم اثر

لیگاند PD-L1 و PD-L2 به گیرنده PD-1 بر روی سلولهای T متصل می شوند و عملکرد این سلول ها را مهار می کنند. سلولهای تومور، PD-L1 و PD-L2 را بیان می کنند. نیوولوماب به PD-1 متصل می شود و PD-L1 و PD-L2 از مهار عملکرد سلول های T جلوگیری می کند و پاسخ سلول های T اختصاصی تومور بیمار را ترمیم می کند.

فارماکودینامیک

Nivolumab سیگنالینگ مهاری PD-1 را به سلولهای T مسدود می کند. عملکرد طولانی مدت دارد بنابراین هر 2-4 هفته یکبار مصرف می شود. در مورد خطر عوارض جانبی با واسطه ایمنی ، عوارض جانبی ناشی از تزریق ، عوارض پیوند سلول های بنیادی خون ساز آلوژنیک ، سمیت جنین باید به بیماران توصیه شود.

فارماکوکینتیک

جذب
مطالعات فارماکوکینتیک نشان داده اند که نیوولوماب فارماکوکینتیک خطی با افزایش نسبی دوز در پیک غلظت و AUC دارد. زمان رسیدن اوج غلظت پلاسما بین 1-4 ساعت است. خواص فارماکوکینتیکی جذب با توجه به تجویز دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم به ترتیب Cmax ، Tmax و AUC 242 میکروگرم بر کیلوگرم ، 2.99 ساعت و 68100 میکروگرم بر ساعت / میلی لیتر گزارش شده است.
حجم توزیع
میزان توزیع در حالت پایدار هنگام دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم نیولولوماب گزارش شده است که 91.1 میلی لیتر در کیلوگرم است. در دوزهای مختلف از 0.1 تا 20 میلی گرم بر کیلوگرم حجم توزیع 8L گزارش شده است.
اتصال پروتئین
اطلاعی در مورد اتصال پروتئین پلاسما نیوولوماب در دست نیست
متابولیسم
مطالعات رسمی در مورد متابولیسم خاص این دارو صورت نگرفته است ، اما به عنوان یک آنتی بادی مونوکلونال انسانی پیشنهاد شده است که به پپتیدهای کوچک و اسیدهای آمینه فردی تخریب شود.
مسیر حذف
هیچ مطالعه ای در مورد مسیر خاص از بین بردن نیوولوماب نشده است.
نیمه عمر
نیمه عمر سرمی دارو تقریباً 20 روز 1 با نیمه عمر حذف 26.7 روز است

موارد مصرف نیوولوماب

سرطان ریه , سرطان مری , ملانوما , لنفوم های هوچکینی , سرطان سر و گردن , سرطان کلیه , سرطان کبد

درمان کمکی ملانوم
ملانوم متاستاتیک
سرطان ریه سلول غیر کوچک (NSCLC)
سرطان ریه سلول کوچک متاستاتیک (SCLC)
سرطان پیشرفته سلول کلیوی
لنفوم هوچکین
کارسینوم سر و گردن سنگفرشی متاستاتیک عود کننده (SCCHN)
کارسینوم اروتلیال پیشرفته یا متاستاتیک
کارسینوم سلولهای کبد
کارسینوم سلول سنگفرشی مری

Adjuvant Treatment of Melanoma

Unresectable or Metastatic Melanoma

Non-Small Cell Lung Cancer 

Malignant Pleural Mesothelioma

Renal Cell Carcinoma

Hodgkin Lymphoma

سایر موارد مصرف:

Recurrent of Metastatic Squamous Head & Neck Carcinoma

Metastatic Colorectal Cancer

Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma

Hepatocellular Carcinoma

Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Gastric Cancer, and Esophageal Adenocarcinoma

مقدار مصرف نیوولوماب

درمان کمکی ملانوم:
بیماران مبتلا به درگیری غدد لنفاوی یا بیماری متاستاتیک که تحت عمل برداشتن کامل قرار گرفته اند
240 میلی گرم IV q2Weeks یا 480 میلی گرم IV q4Weeks
تا زمان پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول تا 1 سال ادامه دهید.

ملانوم متاستاتیک یا غیر قابل تنظیم
به عنوان یک عامل واحد یا در ترکیب با ipilimumab ذکر شده است
عامل واحد: 240 میلی گرم IV هر 2 هفته یا 480 میلی گرم IV هر 4 هفته  تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول ادامه دهید
ترکیب با ایپیلیمومب:   Nivolumab 1 mg / kg IV q3Weeks   به علاوه ی ایپیلیموماب 3mg/kg IV  در همان روز برای حداکثر 4 دوز  بعد از اتمام 4 دوز درمان ترکیبی: nivolumab 240 میلی گرم IV q2Weeks یا 480 میلی گرم IV q4Weeks را تجویز کنید  و تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول ادامه دهید

سرطان ریه سلول غیر کوچک (NSCLC)
تک درمانی:
برای NSCLC متاستاتیک با پیشرفت در بیماران تحت شیمی درمانی مبتنی بر پلاتین یا بعد از آن استفاده می شود
بیماران مبتلا به انحراف تومور ژنومی EGFR یا ALK باید پیشرفت بیماری را قبل از شروع داشته باشند
240 میلی گرم IV q2Weeks یا 480 میلی گرم IV q4Weeks
تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول ادامه دهید
درمان ترکیبی با ipilimumab :
تجویز در ترکیب با ipilimumab برای درمان خط اول از NSCLC متاستاتیک در بزرگسالانی با شرایط خاص:
  Nivolumab 3 mg / kg IV q2Weeks همراه با  Ipilimumab 1 mg / kg IV q6Weeks  
ادامه تا زمان پیشرفت بیماری ، سمیت غیرقابل قبول یا حداکثر 2 سال در بیماران بدون پیشرفت بیماری

ترکیب با شیمی درمانی نقره و ipilimumab

همراه با ipilimumab و 2 چرخه شیمی درمانی پلاتین - مضاعف برای درمان خط اول متاستاتیک یا مکرر NSCLC در بزرگسالان بدون اختلال تومور ژنومی EGFR یا ALK
  Nivolumab 360mg / kg IV q3Weeks همراه با Ipilimumab 1 mg / kg IV q6Weeks همراه با شیمی درمانی مضاعف پلاتین مبتنی بر بافت شناسی q3Weeks به مدت 2 دوره
ادامه تا زمان پیشرفت بیماری ، سمیت غیرقابل قبول یا حداکثر 2 سال در بیماران بدون پیشرفت بیماری

سرطان ریه سلول کوچک متاستاتیک (SCLC)
بیماران مبتلا به پیشرفت بعد از شیمی درمانی مبتنی بر پلاتین و حداقل 1 خط درمانی دیگر
240 میلی گرم IV q2Weeks
تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول ادامه دهید

سرطان سلول پیشرفته کلیوی
به تنهایی: بیمارانی که درمان ضد آنژیوژنیک قبلی را انجام داده اند
240 میلی گرم IV q2Weeks یا 480 میلی گرم IV q4Weeks
تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول ادامه دهید

ترکیب با ipilimumab
برای بیمارانی که  در خطر متوسط یا ضعیف هستند ، که قبلاً سرطان سلول پیشرفته کلیوی درمان نشده داشتند.
Nivolumab 3 mg / kg IV q3Weeks  همراه با Ipilimumab 1 mg / kg IV در همان روز برای 4 دوز.
بعد از اتمام 4 دوز درمان ترکیبی: nivolumab 240 میلی گرم IV q2Weeks یا 480 میلی گرم IV q4Weeks را تجویز کنید
تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول ادامه دهید
همچنین به مونوگراف داروی ipilimumab برای دوز مراجعه کنید

لنفوم هوچکین
برای لنفوم کلاسیک هوچکین (cHL) که بعد از پیوند سلولهای بنیادی خونساز اتولوگ (HSCT) و پس از پیوند brentuximab vedotin یا خطوط ≥ 3 سیستمیک درمانی عود کرده یا پیشرفت کرده است.
240 میلی گرم IV q2Weeks یا 480 میلی گرم IV q4Weeks
تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول ادامه دهید.

 کارسینوم سر و گردن سنگفرشی متاستاتیک عودکننده (SCCHN)
بیماران مبتلا به پیشرفت بیماری در یا بعد از درمان مبتنی بر پلاتین
240 میلی گرم IV q2Weeks یا 480 میلی گرم IV q4Weeks
تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول ادامه دهید

کارسینوم اروتلیال پیشرفته یا متاستاتیک:
بیمارانی که در طی یا بعداز شیمی درمانی حاوی پلاتین پیشرفت بیماری دارند
بیمارانی که طی 12 ماه از درمان کمکی با شیمی درمانی حاوی پلاتین پیشرفت بیماری دارند
240 میلی گرم IV q2Weeks یا 480 میلی گرم IV q4Weeks
تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول ادامه دهید

کارسینوم سلولهای کبد
به عنوان یک عامل منفرد یا همراه با ipilimumab برای سرطان سلولهای کبدی (HCC) در بیمارانی که قبلاً با سورافنیب درمان شده بودند
عامل منفرد
240 میلی گرم IV q2Weeks یا 480 میلی گرم IV q4Weeks
تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول ادامه دهید

ترکیب با ipilimumab
Nivolumab 1 mg / kg IV q3Weeks همراه با
Ipilimumab 3 mg / kg IV در همان روز به مدت 4 دوز
بعد از اتمام 4 دوز درمان ترکیبی: nivolumab 240 میلی گرم IV q2Weeks یا 480 میلی گرم IV q4Weeks را تجویز کنید
تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول ادامه دهید

کارسینوم سلول سنگفرشی مری

برای کارسینوم سلول سنگفرشی مری غیر مترقبه پیشرفته ، مکرر یا متاستاتیک مری (ESCC) در بیمارانی که قبلاً با شیمی درمانی مبتنی بر فلوروپیریمیدین و پلاتین تحت درمان قرار داشتند
240 میلی گرم IV q2Weeks یا 480 میلی گرم IV q4Weeks
تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول ادامه دهید


موارد منع مصرف

ندارد.

ندارد

عوارض جانبی نیوولوماب

درد , ادم , پنومونی

بیشتر از 10%:
ملانوم
افزایش AST (28٪)
هیپوناترمیا (25٪)
افزایش آلکالن فسفاتاز(22٪)
راش (21٪)
خارش (19٪)
سرفه (17٪)
افزایش ALT (16٪)
هایپرکالمی (15٪)
URTI (11%)

NSCLC
خستگی (50٪)
لنفوپنی (47٪)
سوء هاضمه ، هیپوناترمی (38٪)
درد عضلانی و اسکلتی (36٪)
سرفه (32٪)
حالت تهوع (29٪)
کراتینین را افزایش می دهد (22٪)
هایپرکلسمی ، هیپوکالمی ، هیپومنیزیمی (20٪)
استفراغ ، آستنیا (19٪)
هيپوكلسمي ، هيپركالمي ، اسهال (18٪)
ادم ، پیرکسیا (17٪)
درد شکم ، راش ، افزایش AST (16٪)
افزایش آلکالن فسفاتاز ، ترومبوسیتوپنی (14٪)
درد قفسه سینه ، آرتروالژی ، کاهش اشتها و وزن (13٪)
افزایش ALT (12٪)

1-10%(همه گریدها)

ملانوما
ادم محیطی (10٪)

NSCLC
ذات الریه (10٪)
درد (10٪)

1 تا 10% (گرید 3 و 4):
ملانوما
هیپوناترمیا (5٪)
افزایش AST (2.4٪)
افزایش قلیایی فسفاتاز (2.4٪)
هایپرکالمی (2٪)
افزایش ALT (1.6))


NSCLC
سوء هاضمه (9٪)
خستگی (7٪)
درد عضلانی و اسکلتی (6٪)
پنومونی (5٪)
کاهش اشتها (2.6٪)
درد (2.6٪)
حالت تهوع (1.7٪)
درد شکم (1.7))
استنیا (1.7٪)
ادم (1.7٪)
سرفه (1.7٪)


1-10٪ (سایر عوارض جانبی مهم بالینی):
ملانوما
اختلالات قلبی: آریتمی بطنی
اختلالات چشم: Iridocyclitis
اختلالات عمومی و شرایط سایت تجویز: واکنشهای مرتبط با تزریق
اختلالات واسطه ایمنی: پنومونییت شدید یا بیماری ریه بینابینی ، از جمله موارد کشنده. کولیت هپاتیت؛ نفریت اختلالات تیروئید؛ سایر اختلالات ایمنی (پانکراتیت ، یووئیت ، دیمیلیناسیون ، نوروپاتی خود ایمنی ، نارسایی آدرنال ،
پلی مایعکتواسیدوز دیابتی ، کم کاری هیستوپیوتاریسم ، سندرم گیلین باره ، سندرم میاستنی)
تحقیقات: افزایش آمیلاز ، افزایش لیپاز
اختلالات سیستم عصبی: سرگیجه ، نوروپاتی محیطی و حسی
اختلالات پوستی و پوستی زیر پوستی: درماتیت لایه برداری ، اریتما مولتیفره ، ویتیلیگو ، پسوریازیس

NSCLC
اختلالات عمومی و شرایط محل تجویز: استوماتیت
اختلالات سیستم عصبی: نوروپاتی محیطی
عفونت ها و عفونت ها: برونشیت ، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی

عوارض جانبی شایع:

افزایش آنزیم های کبدی

هایپو ناترمی (کاهش سدیم خون)، هایپر کالمی (افزایش پتاسیم خون)

عوارض گوارشی (تهوع، اسهال، یبوست)

عوارض پوستی (راش، خارش)

خستگی
سرفه
درد عمومی

لمستین ، متکلورامین ، ملفان

هشدارها

 کولیت با واسطه ایمنی گزارش شده است ؛ خودداری از قطع در موارد متوسط یا شدید و قطع دائمی برای کولیت تهدید کننده زندگی
هپاتیت با واسطه ایمنی در آزمایشات بالینی مشاهده شده است. نظارت بر تغییرات عملکرد کبد. جلوگیری از قطع در موارد متوسط و قطع دائمی در صورت افزایش شدید ترانس آمیناز یا افزایش بیلی روبین کل تهدید کننده زندگی
نفریت و اختلال عملکرد کلیوی با واسطه ایمنی ممکن است رخ دهد. نظارت بر تغییرات عملکرد کلیه؛ ادامه درمان در صورت افزایش کراتینین متوسط و قطع درمان در صورت افزایش کراتینین سرم شدید (گرید 4)
سایر عوارض جانبی ناشی از ایمنی از نظر بالینی قابل توجه و بالقوه کشنده (به عنوان مثال ، میوکاردیت ، رابدولیولیز ، میوزیت ، یووئیت ، اریتیت ، پانکراتیت) می توانند پس از قطع درمان ایجاد شوند.

واکنشهای تزریق شدید گزارش شده است (نادر ، <1٪). اگر شدید یا تهدید کننده زندگی باشد ، قطع کنید. قطع یا کندی سرعت تزریق در بیمارانی که دارای واکنش تزریق خفیف یا متوسط هستند.

مصرف در بارداری

گروه N ( طبقه بندی نشده )

براساس مکانیسم عمل و داده های حاصل از مطالعات حیوانی ، در صورت تجویز در خانم باردار ، ممکن است آسیب جنین رخ دهد
هیچ اطلاعات انسانی در مورد خطر مرتبط با دارو در دسترس نیست

مصرف در شیردهی

 توزیع در شیر مادر ، ناشناخته است. به خانمها توصیه شود كه در طول درمان ، شیر مادر را قطع كنند

اشکال دارو نیوولوماب

نام تجاری: OPDIVO

شرکت تولید کننده: Britstol Myers Squibb

کشور تولید کننده:  آمریکا (USA)

شکل دارو: ویال تزریقی 100mg, 40mg

تعداد دارو در بسته :1


بنر مشاوره دارویی
 
داروهای معرفی شده به معنی تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید.
 
برای دسترسی به کانال های داروخانه مرکزی امام مشهد بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • خدیجه عباسی | 1399/07/08

   سلام عذر میخوام آمپول نیوولوماب nivolumab پیدا نمیکنم.لطفا راهنمایی کنید چطوری میتونم بخرم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   جهت مشاوره دارویی بصورت تلفنی و اطلاع از موجودی داروها ، می توانید در ساعات (7 الی 22)  با شماره ی 31908 -051  داخلی های 228 و 229 تماس حاصل نمایید