اطلاعات دارویی آمینوفیلین

Aminophiline

آمینوفیلین Aminophiline


آمینوفیلین ترکیبی از تئوفیلین و اتیلن دی آمین است که به عنوان یک محرک تنفسی، شل کننده عضله صاف، محرک قلب و دیورتیک عمل می کند. از داروی آمینوفیلین به عنوان یک متسع کننده راه های هوایی و مجاری ادراری و همچنین به عنوان پادزهر مسمومیت با دی پیریدامول نیز استفاده می شود.

مکانیسم اثر

آمینوفیلین نمک اتیلن دی آمین تئوفیلین است. تئوفیلین باعث تحریک سیستم عصبی مرکزی، عضلات اسکلتی و عضلات قلب می شود. هم چنین ماهیچه های خاصی را در برونش شل می کند، تولید ادرار می کند و باعث افزایش ترشح معده می شود.

فارماکودینامیک

داروی آمینوفیلین نمک اتیلن دی آمین تئوفیلین است. پس از مصرف خوراکی، تئوفیلین از آمینوفیلین آزاد می شود و عضله صاف راه های هوایی برونش و رگ های خونی ریه را شل می کند و پاسخگويي راه هوايي به هيستامين، متاکولين، آدنوزين و آلرژن را کاهش مي دهد.

تئوفیلین به طور رقابتی  فسفودی استراز های نوعIII و IV  (PDE) - آنزیم مسئول تجزیه AMP چرخه ای در سلول های عضلانی صاف - را مهار می کند که احتمالا منجر به انعقاد برونش ها می شود.  همچنین به گیرنده ی A2B آدنوزین وصل شده و انقباض برونش ها با واسطه ی آدنوزین را متوقف می کند.

در حالت های التهابی، تئوفیلین هیستون دیازتیلاز را فعال می کند تا از رونویسی ژن های التهابی که نیاز به استیلاسیون هیستون ها برای رونویسی دارند، جلوگیری کند.

فارماکوکینتیک

جذب

در دسترس نیست.

توزیع

حجم توزیع: 0.3 تا 0.7 لیتر بر کیلوگرم

اتصال پروتئینی: 60٪

حذف

نیمه عمر: 7-9 ساعت

مقدار مصرف آمینوفیلین

محلول داخل وریدی: 25 میلی گرم بر میلی لیتر

 قرص های خوراکی: 100 میلی گرم، 200 میلی گرم

بزرگسالان:

آسم:

 • آسم: درمان با متیل گزانتین ها (تئوفیلین / آمینوفیلین) برای درمان حمله آسم در بخش اورژانس و یا در بیمارستان توصیه نمی شود، به علت کمبود فواید نسبت به بتا آگونیست های کوتاه مدت و زیادتر بودن عوارض جانبی ناشی از آن
 • آسم: دوز آمینوفیلین برابر با دوز تئوفیلین تقسیم بر 0.8 است.
 • آسم: وریدی، دوزاولیه برای برونشیت حاد و بیماری که تاکنون تئوفیلین مصرف نکرده ، تئوفیلین 4.6 میلی گرم بر کیلوگرم (آمینوفیلین 5.7 میلی گرم بر کیلوگرم) برای وزن بدن ایده آل وریدی کمتر از 30 دقیقه
 • آسم: وریدی، 16 تا 60 سال، افراد غیر سیگاری، در ابتدا (پس از لودینگ)، تئوفیلین (آمینوفیلین 0.5 میلی گرم بر کیلوگرم در ساعت)؛ حداکثر تئوفیلین 900 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 1125 میلی گرم در روز)، مگر اینکه سطح سرم نیاز به دوز بالاتری داشته باشد.
 • آسم: وریدی ، بالاتر از 60 سال، در ابتدا (پس از بارگذاری دوز)، تئوفیلین 0.3 وریدی میلی گرم بر کیلوگرم در ساعت (آمینوفیلین 0.38میلیگرم بر کیلوگرم در ساعت)؛ حداکثر تئوفیلین 400 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 500 میلی گرم در روز)، مگر اینکه سطح سرمی نیاز به دوزهای بالاتری داشته باشد.
 • آسم: دوز اولیه خوراکی برای برونشیت حاد، تئوفیلین 5 میلی گرم بر کیلوگرم (آمینوفیلین 6.25 میلی گرم بر کیلوگرم) برای بدن با وزن لاغر (ایده آل) و از طریق دهان، تا حداکثر غلظت سرمی تئوفیلین 5 تا 15 میکروگرم در میلی لیتر می باشد.
 • آسم: خوراکی، در ابتدا، تئوفیلین 300 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 380 میلی گرم در روز) به طور خوراکی در دوزهای تقسیم شده از 6 تا 8 ساعت؛ پس از 3 روز (در صورت تحمل)، به تئوفیلین 400 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 500 میلی گرم در روز) به صورت خوراکی در دوزهای تقسیم شده بیش از 6 تا 8 ساعت افزایش می یابد؛ پس از 3 روز دیگر (اگر تحمل کرد و مورد نیاز بود)، به تئوفیلین 600 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 760 میلی گرم در روز) به طورخوراکی در دوزهای تقسیم شده از 6 تا 8 ساعت افزایش دهید .
 • آسم: تمام فرمولاسیون ها و نگهداری، منحصر به میزان غلظت تئوفیلین سرم و تحمل بیمار می باشد.

بیماری مزمن انسدادی ریه:

 • بیماری مزمن انسدادی ریه: دوز آمینوفیلین برابر با دوز تئوفیلین تقسیم بر 0.8 می باشد.
 •  بیماری مزمن انسدادی ریه: وریدی ، دوز بارگیری برای برونکودیلاسیون حاد و بیماری که تئوفیلین استفاده نکرده، تئوفیلین 4.6 میلی گرم بر کیلوگرم (آمینوفیلین 5.7 میلی گرم بر کیلوگرم) برای بدن با وزن لاغر (ایده آل) وریدی بیش از 30 دقیقه می باشد.
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: وریدی ، 16 تا 60 سال، افراد غیر سیگاری، در ابتدا (پس از بارگیری)، تئوفیلین 0.4میلی گرم بر کیلوگرم در ساعت وریدی (آمینوفیلین 0.5 میلیگرم بر کیلو گرم در ساعت)؛ حداکثر دوز تئوفیلین 900 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 1125 میلی گرم در روز)، مگر اینکه سطح سرم نیاز به دوز بالاتری داشته باشد.
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: وریدی، بالاتر از 60 سال، در ابتدا (بعد از بارگیری)، تئوفیلین 0.3 وریدی میلی گرم بر کیلوگرم در ساعت (آمینوفیلین 0.38 میلیگرم بر کیلوگرم در ساعت)؛ حداکثر تئوفیلین 400 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 500 میلی گرم در روز)، مگر اینکه سطح سرمی نیاز به دوزهای بالاتری داشته باشد.
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: دوز خوراکی اولیه برای برونکودیلاسیون حاد، تئوفیلین 5 میلی گرم بر کیلوگرم (آمینوفیلین 6.25 میلی گرم بر کیلوگرم) برای بدن لاغر (ایده آل) به طورخوراکی تا حداکثر غلظت سرمی تئوفیلین 5 تا 15 میکروگرم در میلی لیتر می باشد.
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: خوراکی، در ابتدا، تئوفیلین 300 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 380 میلی گرم در روز) به طور خوراکی در دوزهای تقسیم شده بیش از 6 تا 8 ساعت؛ پس از 3 روز (در صورت تحمل)، به تئوفیلین 400 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 500 میلی گرم در روز) به صورت خوراکی در دوزهای تقسیم شده بیش از 6 تا 8 ساعت افزایش می یابد؛ پس از 3 روز دیگر (اگر تحمل کرد و مورد نیاز بود)، به تئوفیلین 600 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 760 میلی گرم در روز) به صورت خوراکی در دوزهای تقسیم شده از 6 تا 8 ساعت افزایش دهید.
 • بیماری مزمن انسدادی ریه : تمام فرمولاسیون ها و نگهداری، منحصر به میزان غلظت تئوفیلین سرم و تحمل بیمار می باشد.

معکوس کردن اثر دارو، آگونیست گیرنده آدنوزین:

 • معکوس کردن اثر دارو، آگونیست گیرنده آدنوزین: 100 میلی گرم آهسته وریدی بیش از 60 ثانیه، تزریق 1 دقیقه پس از رگادنوزون 0.4 میلی گرم

کودکان: (آسم در کودکان)

آسم:

 • آسم: به علت نداشتن اثر مطلوب در درمان با بتا-آگونیست کوتاه مدت و افزایش عوارض جانبی ناشی از آن درمان با متیل گزانتین ها(تئوفیلین / آمینوفیلین) برای درمان آسم حاد در بخش اورژانس و یا در بیمارستان توصیه نمی شود.
 • آسم: دوز آمینوفیلین برابر با دوز تئوفیلین تقسیم شده به 0.8 است.
 • آسم: وریدی، دوز دارو برای برونکودیلاسیون حاد، بیمار تئوفیلین نایو، تئوفیلین 4.6 میلی گرم بر کیلوگرم (آمینوفیلین 5.7 میلی گرم بر کیلوگرم) با وزن بدن لاغر (ایده آل) وریدی بیش از 30 دقیقه می باشد.
 • آسم: وریدی ، نوزادان تا 24 روزه، در ابتدا (پس از بارگذاری دوز)، هر 12 ساعت تئوفیلین 1 میلی گرم بر کیلوگرم وریدی (آمینوفیلین 1.25 میلی گرم بر کیلوگرم) می باشد.
 • آسم: وریدی، نوزادان بیش از 24 روزه، در ابتدا (بعد از بارگیری)، هر 12 ساعت تئوفیلین 1.5 میلی گرم بر کیلوگرم (آمینوفیلین 1.9 میلی گرم بر کیلوگرم) وریدی می باشد.
 • آسم: وریدی ، نوزادان 6 تا 52 هفته ای، در ابتدا (پس از دوز لودینگ) 0.008*(سن به هفته) + 0.21 میلیگرم بر کیلو گرم در ساعت وریدی
 • آسم: وریدی ، 1تا 9 سال، در ابتدا (بعد از دوز بارگیری)، تئوفیلین 0.8 میلیگرم بر کیلوگرم در ساعت (آمینوفیلین 1 میلی گرم / کیلوگرم در ساعت وریدی) می باشد.
 • آسم: وریدی ، 9 تا 12 سال، در ابتدا (بعد از بارگیری)، تئوفیلین 0.7 میلی گرم بر کیلوگرم بر ساعت وریدی (آمینوفیلین 0.88 میلی گرم / کیلوگرم در ساعت وریدی) می باشد.
 • آسم: وریدی ، 12 تا 16 سال، افراد سیگاری، در ابتدا (بعد از بارگیری)، تئوفیلین 0.7 میلی گرم بر کیلو گرم در ساعت وریدی (آمینوفیلین 0.88 میلی گرم بر کیلوگرم در ساعت وریدی) می باشد.
 • آسم: وریدی ، 12 تا 16 سال، افراد غیر سیگاری،در ابتدا (بعد از بارگیری)، تئوفیلین 0.5 میلیگرم بر کیلوگرم در ساعت (آمینوفیلین 0.625 میلی گرم / کیلوگرم / ساعت وریدی) می باشد؛ حداکثر تئوفیلین 900 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 1125 میلی گرم در روز) است مگر اینکه سطح سرم نیاز به دوز بالاتری داشته باشد.
 • آسم: وریدی، 16 سال و بالاتر، غیر سیگاری، اولیه (پس از بارگیری دوز)، تئوفیلین 0.4 میلیگرم بر کیلوگرم در ساعت وریدی (آمینوفیلین 0.5 میلیگرم بر کیلوگرم در ساعت وریدی) می باشد؛ حداکثر تئوفیلین 900 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 1125 میلی گرم در روز) است مگر اینکه سطح سرم نیاز به دوز بالاتری داشته باشد.
 • آسم: خوراکی 1 تا 15 سال (کمتر از 45 کیلوگرم) در ابتدا تئوفیلین 12 تا 14 میلی گرم / کیلوگرم در روز (آمینوفیلین 15.2 تا 17.7 میلیگرم در کیلوگرم در روز) به طور خوراکی در دوزهای تقسیم شده بیش از 4 تا 6 ساعت، حداکثر دوز تئوفیلین 300 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 380 میلی گرم در روز)؛ پس از 3 روز (در صورت تحمل)، به تئوفیلین 16 میلی گرم بر کیلوگرم در روز (آمینوفیلین 3/20 میلی گرم بر کیلوگرم در روز) به صورت خوراکی در دوزهای تقسیم شده در طول 4 تا 6 ساعت افزایش دهید حداکثر دوز تئوفیلین 400 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 507 میلی گرم در روز) پس از 3 روز بیشتر (در صورت تحمل و مورد نیاز بودن) به تئوفیلین 20 میلی گرم بر کیلوگرم در روز (آمینوفیلین 25.3 میلی گرم بر کیلوگرم در روز) به صورت خوراکی در دوزهای تقسیم شده از 4 تا 6 ساعت افزایش می یابد، حداکثر دوز تئوفیلین 600 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 760 میلی گرم / روز) می باشد.
 • آسم: خوراکی، 1 تا 15 سال (بیش از 45 کیلوگرم)، در ابتدا، تئوفیلین 300 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 380 میلی گرم در روز) به طور خوراکی در دوزهای تقسیم شده بیش از 6 تا 8 ساعت می باشد؛ پس از 3 روز (در صورت تحمل)، به تئوفیلین 400 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 507 میلی گرم در روز) به صورت خوراکی در دوزهای تقسیم شده بیش از 6 تا 8 ساعت افزایش یابد؛ پس از 3 روز بیشتر ( در صورت تحمل و مورد نیاز بودن)، به تئوفیلین 600 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 760 میلی گرم در روز) به طور خوراکی در دوزهای تقسیم شده از 6 تا 8 ساعت افزایش دهید.
 • آسم: تمام فرمولاسیون ها و نگهداری، منحصر به میزان غلظت تئوفیلین سرم و تحمل بیمار می باشد.

            بیماری مزمن انسدادی ریه:

 • بیماری مزمن انسدادی ریه: دوز آمینوفیلین برابر با دوز تئوفیلین تقسیم شده به 0.8 است.
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: وریدی، دوز بارگذاری شده برای برونکودیلاسیون حاد و بیمار تئوفیلین نایو، تئوفیلین 4.6 میلی گرم بر کیلوگرم (آمینوفیلین 5.7 میلی گرم بر کیلوگرم) برای بدن لاغر (ایده آل) وریدی بیش از 30 دقیقه می باشد.
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: وریدی، نوزادان تا 24 روزه، در ابتدا (پس از بارگیری)، تئوفیلین 1 میلی گرم بر کیلوگرم وریدی (آمینوفیلین 1.25 میلی گرم بر کیلوگرم) هر 12 ساعت می باشد.
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: وریدی، نوزادان بیشتر از 24 روزه، در ابتدا (بعد از بارگیری)، تئوفیلین 1.5 میلی گرم بر کیلوگرم (آمینوفیلین 1.9 میلی گرم بر کیلوگرم) وریدی هر 12 ساعت
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: : وریدی ، نوزادان 6 تا 52 هفته ای، در ابتدا (پس از دوز لودینگ) 0.008*(سن به هفته) + 0.21 میلی گرم بر کیلو گرم در ساعت وریدی
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: وریدی،1 تا 9 سال، در ابتدا (بعد از بارگیری)، تئوفیلین 0.8 میلی گرم بر کیلوگرم در ساعت (آمینوفیلین 1 میلی گرم / کیلوگرم در ساعت وریدی)
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: وریدی، 9 تا 12 سال، در ابتدا (بعد از بارگیری)، تئوفیلین 0.7 میلیگرم بر کیلوگرم در ساعت آمینوفیلین 0.88 میلی گرم بر کیلوگرم در ساعت وریدی
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: وریدی 12 تا 16 سال، افراد سیگاری، در ابتدا (بعد از بارگیری)، تئوفیلین 0.7 میلی گرم بر کیلوگرم در ساعت (آمینوفیلین 0.88میلیگرم بر کیلوگرم در ساعت)
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: وریدی، 12تا 16 سال، افراد غیر سیگاری، در ابتدا (بعد از بارگیری)، تئوفیلین 0.5میلی گرم بر کیلوگرم در ساعت(آمینوفیلین 0.625 میلی گرم / کیلوگرم / ساعت وریدی)؛ حداکثر دوز تئوفیلین 900 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 1125 میلی گرم در روز) مگر اینکه سطح سرم نیاز به دوز بالاتری داشته باشد.
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: وریدی، 16 سال و بالاتر، غیر سیگاری، در ابتدا (پس از دوز بارگیری)، تئوفیلین 0.4 میلی گرم بر کیلوگرم در ساعت وریدی (آمینوفیلین 0.5 میلی گرم بر کیلوگرم در ساعت وریدی)؛ حداکثر دوز تئوفیلین 900 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 1125 میلی گرم در روز) مگر اینکه سطح سرم نیاز به دوز بالاتری داشته باشد.
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: خوراکی، 1 تا 15 سال (کمتر از 45 کیلوگرم)، تئوفیلین 12 تا 14 میلی گرم بر کیلوگرم در روز (آمینوفیلین 15.2 تا 17.7 میلی گرم بر کیلوگرم در روز) به طور خوراکی در دوزهای تقسیم شده از 4 تا 6 ساعت، حداکثردوز تئوفیلین 300 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 380 میلی گرم در روز) می باشد؛ پس از 3 روز (در صورت تحمل)، به تئوفیلین 16 میلی گرم بر کیلوگرم در روز (آمینوفیلین 3/20 میلی گرم بر کیلوگرم در روز) به صورت خوراکی در دوزهای تقسیم شده در طول 4 تا 6 ساعت افزایش می یابد، حداکثر دوز تئوفیلین 400 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 507 میلی گرم در روز) پس از 3 روز دیگر (در صورت تحمل و مورد نیاز بودن)، به تئوفیلین 20 میلی گرم / کیلوگرم در روز (آمینوفیلین 3/25 میلی گرم / کیلوگرم در روز) به طور خوراکی در دوزهای تقسیم شده از 4 تا 6 ساعت افزایش دهید، حداکثر دوز تئوفیلین 600 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 760 میلی گرم در روز) می باشد.
 • بیماری مزمن انسدادی ریه: خوراکی، 1 تا 15 سال (بیش از 45 کیلوگرم)، در ابتدا تئوفیلین 300 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 380 میلی گرم در روز) به طور خوراکی در دوزهای تقسیم شده بیش از 6 تا 8 ساعت؛ پس از 3 روز (در صورت تحمل)، به تئوفیلین 400 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 507 میلی گرم در روز) به طور خوراکی در دوزهای تقسیم شده بیش از 6 تا 8 ساعت افزایش یابد؛ پس از 3 روز دیگر (در صورت تحمل و لزوم)، به تئوفیلین 600 میلی گرم در روز (آمینوفیلین 760 میلی گرم در روز) به طور خوراکی در دوزهای تقسیم شده از 6 تا 8 ساعت افزایش دهید.
 • بیماری مزمن انسدادی ریه : تمام فرمولاسیون ها و نگهداری، منحصر به میزان غلظت تئوفیلین سرم و تحمل بیمار می باشد.

موارد منع مصرف

حساسیت به این دارو

حساسیت به تئوفیلین، اتیلن دی آمین، یا هر ترکیب دیگر از محصول

مهار کننده ی PDE
مشتقات Xanthine
مشتقات تئوفیلین

هشدارها

 • سن؛ در نوزادان (نوزاد کامل و زودرس)، کودکان زیر 1 سال، افراد سالخورده (بیش از 60 سال) پاک سازی بدن از تئوفیلین کم است. این، خطر سمیت شدید و بالقوه مرگبار با تئوفیلین را افزایش می دهد.
 • تشدید زخم معده فعال
 • تشدید آريتمی قلبی (برادي آريتمي شامل آن نمی شود)
 • مواد مخدر که باعث مهار و یا افزایش متابولیسم تئوفیلین می شود. خطر عوارض شدید و بالقوه مرگ و میر را افزایش می دهد.
 • نارسایی احتقانی قلب؛ کلیرانس تئوفیلین را کاهش می دهد، خطر سمیت های شدید و بالقوه مرگبار تئوفیلین را افزایش می دهد.
 • افزایش دوز باید بر اساس غلظت تئوفیلین سرم در حالت تعادل باشد.
 • تب؛ 102 درجه فارنهایت یا بیشتر برای مدت 24 ساعت یا بیشتر، و یا کاهش بیشتر درجه حرارت برای دوره های طولانی، کلیرانس تئوفیلین را کاهش می دهد، خطر سمیت های شدید و بالقوه مرگبار تئوفیلین را افزایش می دهد.
 • کم کاری تیروئید؛ کلیرانس تئوفیلین را کاهش می دهد، خطر سمیت های شدید و بالقوه مرگبار تئوفیلین را افزایش می دهد.
 • بیماری کبد، سیروز، هپاتیت حاد؛ کلیرانس تئوفیلین را کاهش می دهد، خطر سمیت های شدید و بالقوه مرگبار تئوفیلین را افزایش می دهد.
 • ادم ریوی (حاد) یا کولون وریدی؛ کلیرانس تئوفیلین را کاهش می دهد، خطر سمیت های شدید و بالقوه مرگبار تئوفیلین را افزایش می دهد.
 • اختلالات تشنج: خطر تشدید وضعیت با مصرف تئوفیلین
 • سپسیس با نارسایی چندگانه، کلیرانس تئوفیلین را کاهش می دهد، خطر سمیت های شدید و بالقوه مرگبار تئوفیلین را افزایش می دهد.
 • سمیت شدید لزوما با عوارض جانبی خفیف یا متوسط آغاز نمی شود.
 • شوک؛ کلیرانس تئوفیلین را کاهش می دهد، خطر سمیت های شدید و بالقوه مرگبار تئوفیلین را افزایش می دهد.
 • ترک سیگار؛ کلیرانس تئوفیلین را کاهش می دهد، خطر سمیت های شدید و بالقوه مرگبار تئوفیلین را افزایش می دهد.

نکات قابل توصیه

 • بیمار ممکن است با اضطراب، بی خوابی یا پر ادراری مواجه شود. از بیمار بخواهید تا بلافاصله علائم کاهش پتاسیم (درد عضلانی یا ضعف، گرفتگی عضلانی، یا ضربان قلب غیر طبیعی) را به تجویز کننده اطلاع دهد. همچنین نشانه های قند خون بالا (سرگیجه، خستگی، افزایش تشنگی، افزایش گرسنگی، ادرار زیاد یا تکرر ادرار، سرخ شدن، تنفس سریع یا تنفسی که بوی مانند میوه می دهد)، درد عضلانی، ضعف عضلانی، تاکی کاردی، ضربان قلب غیر طبیعی، تنفس سریع، سرگیجه شدید، بیهوش شدن، اضطراب شدید، تهوع، استفراغ، اسهال شدید، درد شکم، سردرد شدید، سرگیجه، تشنج یا رعشه.
 • بیمار را در مورد واکنش های مهم آموزش دهید (مثلا خس خس سینه، تنگی قفسه سینه، تب، خارش، سرفه شدید، رنگ پوست آبی، تشنج، یا تورم صورت، لب ها، زبان و یا گلو).

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )


جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.