اطلاعات دارویی آپالوتامید

Apalutamide

آپالوتامید Apalutamide


آپالوتامید یک آنتاگونیست قوی گیرنده آندروژنی (AR) است که به صورت انتخابی به ناحیه اتصال لیگاند AR متصل می شود و از انتقال هسته ای AR یا اتصال به اجزای پاسخ آندروژنی جلوگیری می کند.

مکانیسم اثر

مهار کننده گیرنده آندروژنی (AR) که به طور مستقیم به بخش اتصال لیگاند AR متصل می شود. مانع انتقال هسته ای AR، موجب مهار اتصال DNA و مانع از رونویسی با واسطه AR می شود.

تجویز باعث كاهش تكثير سلول هاي توموري و افزايش آپوپتوزيس شده است كه منجر به كاهش حجم تومور در مدلهاي زنوگراف موشی سرطان پروستات ميشود.

فارماکودینامیک

آپالوتامید و متابولیت فعال آن، افزایش وابسته به غلظت QTcF را نشان دادند. آپالوتامید فعالیت ضد توموری در مدل های زنوگراف موشی سرطان پروستات را نشان داد، چون موجب کاهش تکثیرسلولی و حجم تومور می شود.

فارماکوکینتیک

فراهمی زیستی خوراکی: 100٪

زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی: 2 ساعت؛ تا 2 ساعت با غذا به تاخیر افتاد

حداکثر غلظت پلاسمایی: 6 میکروگرم در میلی لیتر؛ 5.9 میکروگرم در میلی لیتر (متابولیت فعال)

AUC : 100میکروگرم ساعت در میلی لیتر؛ 124 میکروگرم ساعت در میلی لیتر (متابولیت فعال)

رسیدن به غلظت ثابت: 4 هفته

اتصال به پروتئین: 96٪ (آپالوتامید)؛ 95٪ (ان دزمتیل آپالوتامید)

حجم توزیع: ~ 276 لیتر

متابولیسم

متابولیسم مسیر اصلی دفع است

عمدتا توسط CYP2C8 و CYP3A4 متابولیزه می شود تا متابولیت فعال ان دزمتیل آپالوتامید ایجاد شود.

سهم CYP2C8 و CYP3A4 در متابولیسم آپالوتامید 58٪ و 13٪ پس از یک دوز واحد تخمین زده می شود ، اما به ترتیب به 40٪ و 37٪ در در حالت غلظت ثابت تغییر می کنند.

آپالوتامید 45٪ و ان دزمتیل آپالوتامید 44٪ کل AUC پس از یک دوز خوراکی را تشکیل می دهند.

نیمه عمر: 3 روز

CL / F:1.3  لیتر / ساعت (تک دوز)؛ 2 لیتر / ساعت (حالت پایدار)

دفع: 65٪ ادرار 24٪ مدفوع

موارد مصرف آپالوتامید

سرطان پروستات غیرمتاستاتیک

مقدار مصرف آپالوتامید

بزرگسالان

سرطان پروستات

240 میلی گرم (یعنی 4 قرص 60 میلی گرمی) خوراکی یک بار در روز

کودکان

ایمنی و کارایی تایید نشده است.

موارد منع مصرف

بارداری

تداخلات دارویی

آملودیپین+والسارتان , دانوروبیسین , میدازولام , کلسی تریول , فنتانیل , افاویرنز , کینین , نلفیناویر , آپومورفین , آکسیتینیب , مفلوکین , فلبامات , پازوپانیب , کنتراسپتیو تری فازیک , آلفوزوسین , پیماوانسرین , کوپانلیسیب , بریگاتینیب , تیپراناویر , جفیتینیب , بنزفتامین , ایسرادیپین , ماراویروک , نیزولدیپین , نیکاردیپین , آکالابروتینیب , آمیودارون , آیوپامیدول , اورولیموس , ایرینوتکان , بوپروپیون , بورتزومیب , نالوکسگول , تمسیرولیموس , ایووزیدنیب , لوومتادیل استات , میدوستارین , لاروترکتینیب , دوولیزیب , الباسویر/گرازوپرویر , ایبروتینیب , کوبیمتینیب , بداکیلین , پالبوسیکلیب , انکورافنیب , گلاسدگیب , آپرمیلاست , کابوزانتینیب , الویتگراویر , سونیدگیب | sonidegib , ترابکتدین , ونتوکلاکس , لورازیدون , بوسوتینیب , کوبیسیستات , دلاویردین , نراتینیب , تاسیملتئون , ابیراترون , ایکسازومیب , الیگلوستات , ادوکسابان , ریلپیویرین , دوراویرین , بوتورفانول , آرتمتر + لومفانترین , آرسنیک تری اکساید , داساتینیب , ایلوپریدون , ومورافنیب , تیکاگرلور , دوفتیلید , گوانفاسین , بپریدیل , سریتینیب , تولواپتان , والبنازین , آیوهگزول (امنی پک) , دروندارون , پانوبینوستات , ریبوسیکلیب , ایبوتیلاید , پالونوسترون , توفاسیتینیب , دولاسترون , میفه پریستون , زیپراسیدون , ایوابرادین , تورمیفن , اسیمرتینیب , وندتانیب , دروپریدول , بوسپرویر , تلیترومایسین , کینیدین | کوئینیدین , هیدروکدون , کوئتیاپین | کوتیاپین , پروکائین آمید , مزوریدازین , اسپارفلوکساسین , اکسی کدون , رانولازین , ساکویی ناویر | ساکیناویر , ایدلالیزیب , ایواکافتور , متریزامید , کلوزاپین , آناگریلید , اس سیتالوپرام , داکلاتاسویر , سوفوسبوویر , لدیپاسویر/سوفوسبوویر , لتروزول , متادون , موکسی فلوکساسین , نیلوتینیب , نیمودیپین , هالوپریدول , دفلازاکورت , دیزوپیرامید | دیسوپیرامید , سوتالول , سیتالوپرام , سیرولیموس , سیزاپراید , بوسپیرون , پاپاورین , پیموزاید , تاکرولیموس , ترامادول , تیوریدازین , کریزوتینیب , فوستاماتینیب , یولی پریستال , دابرافنیب , اتراویرین , لیناگلیپتین , استروپیپات , ساکساگلیپتین , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , داریفناسین , سیکلزوناید , فلیبانسرین , سوفوسبوویر و ولپاتاسویر , دکس لانسوپرازول , ریوسیگوآت , ابماسیکلیب , استری پنتول , سیمپرویر , نیترن دیپین , گیلتریتینیب , ترامتینیب , آتوواکون/ پروگوانیل , پیتولیسانت , دارولوتامید , آلپلیزیب , ایسترادیفیلین , تزاکافتور/ایواکافتور , لوپیناویر + ریتوناویر , امبی تاسویر/پاریتاپرویر/ریتوناویر , الگزاکافتور/ تزاکافتور و ایواکافتور , کانابیدیول , بلینوستات , وکسلوتور , آواپریتینیب , فیداکسومیسین , نتوپیتانت , کپماتینیب , آبامتاپیر , دینسترول
*بیکتگراویر/امتری سیتابین/تنوفوویر آلافنامید - *داسابوویر/امبیتاسویر/پاریتاپرویر/ریتوناویر - *کوپانلیزیب - دولوتگراویر/ریلپیویرین - اراواسیکلین - ایزاووکونازونیوم - نتوپیتانت/پالونوسترون - الاپاریپ-* امبی تاسویر/پاریتاپرویر/ریتوناویر - پاسیرئوتاید - رولاپیتانت - استیریپنتول - ووراپاکسار

هشدارها

سقوط و شکستگی گزارش شده است ارزیابی بیمار برای خطر؛ نظارت و مدیریت بیماران در معرض خطر شکستگی با توجه به دستورالعمل های درمانی تایید شده و در نظر گرفتن استفاده از داروهای هدف گیرنده استخوان

تشنج گزارش شده؛ اگر تشنج در حین درمان اتفاق بیفتد برای همیشه دارو قطع شود این که آیا ضد تشنج ها از تشنج با آپالوتامید جلوگیری خواهند کرد یا نه ناشناخته است.

توصیه به بیماران در معرض خطر ابتلا به تشنج در حین درمان و آسیب به خودشان و دیگران که میتواند به خاطر از دست دادن ناگهانی حافظه در حین انجام فعالیت رخ دهد.

مرور کلی تداخلات دارویی

 • مهارکننده های قوی CYP2C8 یا CYP3A4

o پیش بینی می شود که تجویز همزمان با مهارکننده های قوی CYP2C8 یا CYP3A4 مواجهه با باقی مانده آپالوتامید فعال در حالت پایدار را افزایش می دهد.

o تنظیم دوز اولیه لازم نیست؛ با این حال، بر اساس تحمل دوز را کاهش دهید.

o انتظار نمی رود که مهار کننده های CYP2C8 یا CYP3A4 خفیف یا متوسط میزان آپالوتامید را متاثر کنند

 • سوبستراهای CYP3A4، CYP2C9، CYP2C19، و UGT

o آپالوتامید القا کننده قوی CYP3A4 و CYP2C19، القا کننده ضعیف CYP2C9 و القاکننده UDP-گلوکورونیل ترانسفراز(UGT) است.

Oداروهایی که عمدتا توسط CYP3A4، CYP2C19 یا CYP2C9 متابولیزه میشوند می تواند منجر به کمتر شدن مواجهه با این داروها شود؛ در صورت امکان از داروهای جایگزین استفاده کنید یا اگر از دارو استفاده می کنید، از دست دادن فعالیت را ارزیابی کنید.

o احتياط: اگر از سوبسترا UGT بايد با آپالوتامید مصرف شود از دست رفتن فعالیت ارزيابي شود.

 • سوبستراهای P-gp، BCRP یا OATP1B1

o آپالوتامید یک القا کننده ضعیف بالینی P-gp، BCRP و OATP1B1 است

o تجویز همزمان آپالوتاميد با اين سوبسترا ها می تواند منجر به مواجهه کمتر اين داروها شود. اگر این سوبستراها باید با آپالوتامید همراه باشد احتیاط کنید و از دست دادن فعالیت ارزیابی شود.

نکات قابل توصیه

به همه ی متخصصان مراقبت های سلامتی خود بگویید که این دارو را مصرف می کنید. این شامل پزشکان، پرستاران، داروسازان و دندانپزشکان شما می شود.

عملکرد خونی را طبق دستور پزشک بررسی کنید. با پزشک خود صحبت کنید.

 • - برخی از افراد در هنگام مصرف آپالوتامید تشنج داشته اند. شانس تشنج در صورت داشتن مشکلات عروق خونی مغزی، مصرف داروهای دیگر که ممکن است باعث تشنج شود، یا اگر شما تا به حال تشنج، آسیب مغزی، سکته مغزی یا سرطان مغز داشته اید افزایش میابد. اجتناب از وظایف یا اقداماتی که غش کردن در آن ممکن است به شما یا دیگران آسیب برساند. با پزشک خود صحبت کنید.
 • - احتمال افتادن با آپالوتامید افزایش می یابد. افتادن ممکن است به مشکلات بسیار بدی مانند استخوان های شکسته منجر شود. در هنگام مصرف آپالوتامید، با پزشک خود در مورد احتمال افتادن و شکستن استخوان صحبت کنید.
 • - فشار خون بالا با داروهایی مانند این اتفاق افتاده است. فشار خون خود را طبق دستور پزشک بررسی کنید.
 • - این دارو ممکن است سطح کلسترول و تری گلیسرید را بالا ببرد. با پزشک صحبت کنید.
 • - اگر قند خون بالا دارید (دیابت)، با پزشک خود صحبت کنید. این دارو ممکن است قند خون را افزایش دهد.
 • - قند خون خود را طبق دستور پزشک بررسی کنید.
 • - این دارو در مایع منی یافت می شود. در حالی که این دارو را مصرف می کنید و تا 3 ماه بعد از آخرین دوز، مایع منی اهدا نکنید.
 • - آپالوتامید ممكن است بر توانایی پدر شدن تأثیر بگذارد. با پزشک صحبت کنید.
 • - این دارو ممکن است سبب آسیب رساندن به جنین شود. اگر شما مرد هستید و رابطه جنسی با زنانی دارید که می توانند باردار شوند، از باردار شدن وی حین مصرف این دارو و تا سه ماه پس از آخرین دوز محافظت کنید.از روش های پیشگیری از بارداری مطمئن استفاده کنید.در صورت وقوع باردرای فورا به پزشک خود اطلاع دهید.
 • - اگر رابطه جنسی دارید و شریک جنسیتان باردار است، هنگام مصرف آپالوتامید و تا 3 ماه بعد از آخرین دوز ، از کاندوم استفاده کنید.
 • - با غذا یا بدون غذا مصرف کنید.
 • - قرص را به طور کامل ببلعید و از آسیب به ان خودداری کنید.
 • - دارو را در ساعت ثابتی از روز مصرف کنید.
 • - برای به دست آوردن بیشترین اثر، هیچ دوزی را از دست ندهید.
 • - حتی با وجود احساس بهبودی مصرف دارو را طبق دستور پزشک ادامه دهید.
• - دوز فراموش شده را به محض به یاد آوردن مصرف کنید.اگر نزدیک دوز بعدی است از آن صرف نظر کنید.از دوبرابر کردن یا افزایش دوز خودداری کنید.

مصرف در بارداری

نامشخص


جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.