اطلاعات دارویی فلروکساسین

Fleroxacin

فلروکساسین Fleroxacin


فلورکسازین یک ضد میکروب فلوروکینولونی وسیع الطیف است. به شدت فعالیت پیچش DNA توسط DNA جیراز را مهار می کند.

مکانیسم اثر فلروکساسین

مهار DNA  جیراز و DNA  توپوایزومراز 2 منجر به مرگ سلول می شود زیرا این آنزیم ها برای تکثیر، رونویسی، تعمیر، ترمیم، تعمیر پیچش و نوترکیبی DNA باکتریایی لازم است.

فارماکودینامیک

فلورکسازین یک ضد میکروب فلوروکینولونی وسیع الطیف است. به شدت فعالیت پیچش DNA توسط DNA جیراز را مهار می کند.

فارماکوکینتیک

جذب: به خوبی و با سرعت بعد از تجویز خوراکی از دستگاه گوارش جذب می شود.

نکات قابل توصیه

اطلاعاتی موجود نیست.


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.