اطلاعات دارویی هالوفانترین

Halofantrine

هالوفانترین Halofantrine

گروه دارو: ضد مالاریا

هالوفانترین یک داروی ضد مالاریا و متعلق به گروه ترکیبات فناتنترن است که شامل کینین و لومفانترین است.

مکانیسم اثر هالوفانترین

مکانیسم عمل هالوفانترین ممکن است شبیه به کلروکین ، کینین و مفلوکین باشد؛ تشکیل کمپلکس های سمی با فریتوپورفیرین  IX که به غشای انگل آسیب می رساند. به نظر می رسد که مهار پلیمریزاسیون مولکول های هم (توسط آنزیم انگل "هم پلیمراز") موجب مسمومیت انگل توسط مواد زاید خود می شود.

فارماکودینامیک

هالوفانترین به طور ترجیحی کانال های HERG باز و غیر فعال را بلوک می کند و موجب درجاتی از سمیت قلبی می شود.

فارماکوکینتیک

اتصال به پروتئین: 60-70٪؛

متابولیسم: کبدی

متابولیت: N-دبوتیل هالوفانترین

نیمه عمر: 6-10 روز

موارد مصرف هالوفانترین

درمان مالاریا

مقدار مصرف هالوفانترین

دوز معمول بزرگسالان برای مالاریا

پلاسمودیوم فالسیپاروم و پلاسمودیوم ویواکس خفیف تا متوسط:

بیماران غیرایمن: 500 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز؛ دوره را در 7 روز تکرار کنید.

بیماران نیمه ایمن: 500 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز.

دوز معمول کودکان برای مالاریا

پلاسمودیوم فالسیپاروم و پلاسمودیوم ویواکس:

<18 سال، <40 کیلوگرم: 8 میلی گرم بر کیلوگرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز. اگر بیمار غیر ایمن است، دوره را در 7 روز تکرار کنید.

<18 سال،> = 40 کیلوگرم:

بیماران غیرایمن: 500 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز؛ دوره را در 7 روز تکرار کنید.

بیماران نیمه ایمن: 500 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز

موارد منع مصرف هالوفانترین

ندارد.

تداخلات دارویی هالوفانترین

آمی سولپراید , پرومازین , داساتینیب , ابیراترون , وازوپرسین , آتوموکستین , آزیترومایسین , آمی تریپتیلین , آمیودارون , اپرپیتانت , اپی روبیسین , پرفلوترن , ترولیندومایسین , واکسن حصبه (تیفوئید) , تریکلابندازول , روکاپاریب , ایساووکونازونیوم , ایووزیدنیب , لوومتادیل استات , لومفلوکساسین , میدوستارین , نیلوتامید , لوماکافتور / ایواکافتور , آبارلیکس , انکورافنیب , ازوگابین , گیلتریتینیب , گلاسدگیب , لترموویر , دگارلیکس , لوفکسیدین , کونیواپتان , کابوزانتینیب , بداکیلین , گرپافلوکساسین , میبفرادیل , تری فلوپرومازین , کوبیسیستات , دلاویردین , تلاپرویر , آسناپین , تراندولاپریل , آپالوتامید , بوسوتینیب , دولوتگراویر , گاتی فلوکساسین , ومورافنیب , امتریسیتابین , پروبوکول , نورفلوکساسین , فوسکارنت , ریلپیویرین , دیو تترابنازین , ایلوپریدون , پالیپریدون , پیماوانسرین , رومیدپسین , تلاوانسین , سریزوتینیب , پاسیروتاید , پازوپانیب , آلفوزوسین , آرتمتر + لومفانترین , آرسنیک تری اکساید , پانوبینوستات , ریبوسیکلیب , ایبوتیلاید , دوفتیلید , بپریدیل , سریتینیب , آپومورفین , دروندارون , میرتازاپین , مفلوکین , اریبولین , اینوتوزوماب , والبنازین , نلفیناویر , آمپرناویر , فوسامپرناویر , پاریتاپرویر , پریماکین , دولاسترون , میفه پریستون , پروپوکسیفن , زیپراسیدون , هیسترلین , ایوابرادین , لوپیناویر , ایزوپروترنول , مپریدین , پالونوسترون , متاپروترنول , داسابوویر , اسیمرتینیب , وندتانیب , هالوتان , دروپریدول , بوسپرویر , تلیترومایسین , ایندیناویر , ریتوناویر , اسپارفلوکساسین , کلروکین , کینین , تورمیفن , پلی اتیلن گلیکول , بوپرنورفین , پروتریپتیلین , پروکائین آمید , مزوریدازین , پروکلرپرازین , تاموکسیفن , آستمیزول , لیتیوم , ترفنادین , آموکساپین , کوئتیاپین | کوتیاپین , ساکویی ناویر | ساکیناویر , ایدلالیزیب , ایواکافتور , پنتامیدین , افاویرنز , کینیدین | کوئینیدین , کلوفازیمین , آتازاناویر , داروناویر , رانولازین , متنامین , نفازودون , اس سیتالوپرام , لوپرولاید استات , انزالوتامید , فلکاینید | فلکایینید , گوسرلین , ریتودرین , کلوزاپین , کلومیپرامین , سولیفناسین , بیکالوتامید , ایداروبیسین , آناگریلید , ونلافاکسین , وریکونازول , کتوکونازول , کلاریترومایسین , کلرپرومازین , کلوتریمازول , نیلوتینیب , هالوپریدول , هیدروکسی زین , هیدروکسی کلروکین , واردنافیل , وراپامیل , لتروزول , لووفلوکساسین , ماپروتیلین , متادون , موکسی فلوکساسین , نورتریپتیلین , فلووکسامین , فلوکستین , فلوکونازول , فینگولیمود , گرانیسترون , لاپاتینیب , سیپروفلوکساسین , سیتالوپرام , سیزاپراید , سیکلوسپورین , فلوتامید , فلوفنازین , سانی تینیب , سایمتیدین , سرترالین , سوتالول , سورافنیب , سووفلوران , دوکسپین , دوکسوروبیسین , دیزوپیرامید | دیسوپیرامید , دیلتیازم , ریسپریدون , زفیرلوکاست , تیزانیدین , تیوریدازین , جمی فلوکساسین , دانوروبیسین , دانازول , دسیپرامین , ترامادول , تربوتالین , تری فلوپرازین , تریپتورلین , تریمی پرامین , تنوفوویر , پرومتازین , پوساکونازول , پیموزاید , تاکرولیموس , تترابنازین , ترازودون , ایزونیازید , ایماتنیب , ایمی پرامین , پاپاورین , پرفنازین , پروپافنون , ادنوزین , اریترومایسین , افلوکساسین , اگزالی پلاتین , اندانسترون , ایتراکونازول , لنواتینیب , اولیندومایسین , وکسلوتور , توکاتینیب

هشدارها

- مشکلات قلبی، به خصوص ضربان قلب غیر طبیعی

- کمبود تیامین

- غش کردن ناگهانی بدون توجیه- این شرایط باعث افزایش احتمال عوارض جانبی قلبی، از جمله ضربان قلب نامنظم سریع می شود.

نکات قابل توصیه

بهتر است با معده خالی برای کاهش احتمال عوارض جانبی مصرف شود.

برای کمک به حذف کردن عفونت به طور کامل، هالوفانترین را دقیقا همانطور که توسط پزشک شما برای تکمیل دوره درمان تجویز شده است مصرف کنید. اگر درمان را خیلی زود متوقف کنید علائم شما ممکن است برگردد.

مهم است که پزشک پیشرفت شما را پس از درمان بررسی کند تا مطمئن شود که عفونت به طور کامل پاکسازی شده و اثرات ناخواسته هم بررسی شود.

اگر علائم شما پس از تکمیل دوره درمان با هالوفانترین  بهبود نیافته و یا بدتر شده  با پزشک خود صحبت کنید.

مصرف در بارداری

گروه C . عوارض مصرف این دارو در جنین نامشخص است

دارو های مشابه هالوفانترین

هیدروکسی کلروکین , کلروکین , کینین , پریماکین , مفلوکین

تافنوکین


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.