اطلاعات دارویی لترموویر

Letermovir

لترموویر Letermovir

گروه دارو: ضد ویروس ها

لترموویر تایید سازمان غذا و داروی امریکا را در تاریخ 8 نوامبر 2017 برای پیشگیری از عفونت سایتومگالوویروس (CMV) در بیماران پیوند سلول بنیادی خون ساز آلوژنیک دریافت کرد.

مکانیسم اثر

CMV برای پردازش DNA ویروسی به کمپلکس DNA ترمیناز متشکل از زیرواحدهای (pUL51, pUL56  و  pUL89) وابسته است. DNA ویروسی به صورت تک رشته تکراری تولید می شود که سپس توسط کمپلکس DNA ترمیناز به ژنوم های ویروسی تکی برش می خورد که می تواند وارد ذرات ویروسی بالغ شود.
لترموویر فعالیت این مجموعه را مهار می کند تا مانع از تولید ژنوم های ویروسی بالغ و تولید ذرات ویروسی زنده شود.

فارماکودینامیک

لترموویر فعالیت کمپلکس DNA ترمیناز CMV را مهار می کند و مانع از برش DNA ویروسی به ژنوم بالغ برای بسته بندی در ذرات ویروسی می شود.

فارماکوکینتیک

زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی، خوراکی:  0.75-2.25 ساعت

حداکثر غلظت پلاسمایی، 480 میلی گرم در روز خوراکی: 13،000 نانوگرم در میلی لیتر

زمان رسیدن به حالت پایدار: 9-10 روز

فراهمی زیستی

 • افراد سالم، بدون سیکلوسپورین: 94٪
 • دریافت کنندگان HSCT، بدون سیکلوسپورین: 35٪ (480 میلی گرم در روز)
 • دریافت کنندگان HSCT، با سیکلوسپورین: 85٪ (240 میلی گرم در روز)

AUC

 • نسبت تجمع: 1.22
 • دریافت کنندگان HSCT
  • 480 میلی گرم در روز خوراکی، بدون سیکلوسپورین: 34،400 نانوگرم . ساعت / میلی لیتر
  • 480 میلی گرم در روز وریدی، بدون سیکلوسپورین: 100،000 نانوگرم ساعت / میلی لیتر
  • 240 میلی گرم در روز خوراکی، با سیکلوسپورین: 60،800 نانوگرم ساعت / میلی لیتر
  • 240 میلی گرم در روز وریدی، با سیکلوسپورین: 70،300 نانوگرم ساعت / میلی لیتر
 • افراد سالم
  • 480 میلی گرم خوراکی / روز: 71500 نانوگرم ساعت / میلی لیتر

توزیع

حجم توزیع، دریافت کنندگان HSCT  (وریدی):45.5  لیتر

اتصال به پروتئین: 99٪ در محدوده غلظت 0.2-50 میلی گرم / لیتر

نسبت خون به پلاسما: 0.56 در محدوده غلظت 0.1-10 میلی گرم / لیتر

متابولیسم

UGT1A1 / 1A3 (جزئی)

CYP3A، CYP2D6 (جزئی)

حذف

مسیر: برداشت کبدی (OATP1B1 / 3)

نیمه عمر: 12 ساعت (480 میلی گرم در روز وریدی)

دفع: 93٪ مدفوع (70٪ بدون تغییر)؛ <2٪ ادرار

مقدار مصرف لترموویر

بزرگسالان

پیشگیری از عفونت سایتومگالوویروس

480 میلی گرم خوراکی / وریدی یک بار در روز ؛ آغاز بین روز 0 و روز 28 بعد از پیوند (قبل یا بعد از پیوند) و تا 100 روز ادامه دهید.

از شکل وریدی تنها در بیمارانی که نمی توانند شکل خوراکی را مصرف کنند استفاده کنید، هر چه سریعتر به فرم خوراکی تغییر دهید.

کودکان

<18 سال: ایمنی و اثربخشی ثابت نشده است.

هشدارها

تجویز همزمان لترموویر با داروهای خاصی ممکن است موجب ایجاد تداخلات دارویی بالقوه شود که بعضی از آنها ممکن است منجر به واکنش های جانبی یا کاهش اثر درمانی هر یک از داروها شود.

مرور کلی تداخلات دارویی

 • سیکلوسپورین و لترموویر ممکن است باعث افزایش غلظت پلاسمایی یکدیگر شوند.
 • تداخلات دارویی منع مصرف شده
  • پیموزاید : تجویز همزمان با پیموزاید ممکن است به علت مهار CYP3A4 توسط لترموویر منجر به افزایش غلظت پیموزاید شود، که ممکن است منجر به طولانی شدن QT و تورسید دی پونت گردد.
  • آلکالوئیدهای ارگوت : تجویز همزمان با آلکالوئید های ارگوت به دلیل مهار CYP3A توسط لترموویر ممکن است منجر به افزایش غلظت آلکالوئیدهای ارگوت (ارگوتامین و دی هیدروارگوتامین ) شود، که ممکن است منجر به ارگوتیسم گردد.
  • تجویز همزمان سیم واستاتین و پیتاواستاتین با سیکلوسپورین: تجویز همزمان لترموویر با سیکلوسپورین ممکن است موجب افزایش قابل توجهی در غلظت پیتاواستاتین یا سیم واستاتین شود که ممکن است موجب میوپاتی یا رابدومیولیز شود.
 • پتانسیل داروهای دیگر برای متاثر کردن لترموویر
  • لترموویر سوبسترای CYP3A، CYP2D6، UGT1A1 و UGT1A3 ، و ترنسپورترهای OATP1B1 / 3 و P- gp است؛ بر اساس داده های درون تنی انسانی متابولیسم اکسیداتیو مسیر حذف جزئی است.
  • مهار کننده های OATP1B1 / 3 ممکن است منجر به افزایش غلظت پلاسمایی لترموویر شوند.
  • تغییرات غلظت پلاسمایی لترموویر ناشی از مهار P- gp یا UGT اهمیت بالینی ندارد.
 • پتانسیل لترموویر برای تأثیر بر داروهای دیگر
  • لترموویر یک مهارکننده و القاکننده CYP3A وابسته به زمان است. مطالعات تداخلات دارویی نشان داد که اثر خالص لترموویر بر مهار CYP3A متوسط ​​است.
  • لترموویر در شرایط برون تن مهارکننده برگشت پذیر CYP2C8 است؛ اگر همزمان تجویز شود، غلظت سوبستراهای CYP2C8 پیش بینی می شود که افزایش یابد.
  • لترموویر باعث القای CYP2C9 و CYP2C19 می شود. اگر همزمان تجویز شود، غلظت پلاسمایی سوبستراهای CYP2C9 و CYP2C19 ممکن است کاهش یابد.
  • لترموویر CYP2B6 را در شرایط آزمایشگاهی القا می کند. اهمیت بالینی ناشناخته است.
  • لترموویر ترانسپورتر خروجی P- gp ، پروتئین مقاومت سرطان سینه (BCRP)، پمپ خروجی نمک صفراوی (BSEP)، پروتئین 2 وابسته به مقاومت چند دارویی (MRP2) ، OAT3 و ترانسپورتر برداشت کبدی OATP1B1 / 3 را در شرایط آزمایشگاهی مهار می کند. تجویز همزمان با سوبسترای انتقال دهنده های OATP1B1 / 3 ( به عنوان مثال ، آتورواستاتین، سوبسترا شناخته شده CYP3A، OATP1B1 / 3 و بالقوه BCRP) ممکن است منجر به افزایش غلظت پلاسمایی دارای اهمیت در سوبستراهای OATP1B1 / 3 شود.
  • توجه: تغییرات مهم بالینی در غلظت پلاسمایی دیگوکسین، سوبسترا P- gp یا آسیکلوویر، سوبسترا OAT3 وجود ندارد .

نکات قابل توصیه

- دارو را دقیقا طبق دستور مصرف کنید و از افزایش یا کاهش دوز یا مدت زمان مصرف خودداری کنید.

- با یا بدون غذا مصرف کنید.

- به قرص آسیب نزنید و آن را به طور کامل ببلعید.

- می توانید محلول آماده شده تزریقی دارو را تا 24 ساعت در دمای اتاق یا تا 48 ساعت در یخچال نگه دارید.

- دارو باید آهسته تزریق شود و حداقل یک ساعت طول بکشد.

- دوره درمان را کامل کنید حتی اگر نشانه ای نداشته باشید. حذف دوز ممکن است خطر ابتلا به عفونتی را که به داروها مقاوم است، افزایش دهد.

- قرص یا محلول تزریقی مخلوط نشده را در بسته بندی اصلی در دمای اتاق، دور از رطوبت، گرما، و نور نگهداری کنید. هر قرص را تا زمان مصرف در بسته آلومینیومی  نگه داری کنید.

- بطری محلول تزریقی را تکان ندهید. دوز را فقط زمانی آماده کنید که می خواهید تزریق کنید. اگر دارو تغییر رنگ داده یا ذراتی در آن دارد، از آن استفاده نکنید. داروی جدیدی تهیه کنید.

- هر ویال تزریقی تنها برای یک بار استفاده است. پس از استفاده، آن را دور بریزید، حتی اگر هنوز دارو در آن وجود دارد.

- دوز فراموش شده را به محض به یاد آوردن مصرف کنید.اگر نزدیک دوز بعدی است از آن صرف نظر کنید.از دوبرابر کردن یا افزایش دوز خودداری کنید.

- دستورالعمل های پزشک خود را در مورد هر گونه محدودیت در مواد غذایی، نوشیدنی یا فعالیت دنبال کنید.

مصرف در بارداری

گروه N ( طبقه بندی نشده )


جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138




موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره دارویی



دمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.