اطلاعات دارویی فنی توئین

Phenytoin

فنی توئین Phenytoin


فنی توئین یک داروی ضد صرع و ضد تشنج است. فنی توئین در کنترل تشنج ها استفاده می شود فنی توئین در کنترل تمام انواع صرع غیر از حملات صرع کوچک کاربرد دارد و همچنین در موارد عصب سه قلو ،حمله مداوم صرعی ، آریتمی قلبی و نیز تسریع برای التیام زخم ها(بصورت موضعی )استفاده می شود. فنی توئین انواع تشنج را درمان نمی کند و باید توسط پزشک معالج تجویز گردد.

مکانیسم اثر فنی توئین

محل اصلی عمل فنی توئین قشر حرکتی که در آن گسترش تشنج مهار شده است بنظر می رسد.احتمالا با تحریک جریان سدیم از سلولهای عصبی ، فنی توئین تمایل به ایجاد ثبات در آستانه مقابل هایپراکسیتبیلیتی ناشی از تحریک بیش از حد و یا تغییرات محیطی قادر به کاهش غشای شیب سدیم دارد.
شامل کاهش قدرت تحریک تتانیک در سیناپس ها می شود.در نتیجه منجر به کانون تشنج قشر از انفجار در مجاورت نواحی قشر مغز می گردد. فنی توئین فعالیت حداکثر مراکز ساقه مغز مسئول فاز تونیک از (گراندمال) تشنج تونیک کلونیک کاهش می دهد.

فارماکودینامیک

فنی تویین یک داروی ضدصرع است که می تواند در درمان صرع مفید واقع گردد.

فارماکوکینتیک

فراهمی زیستی خوراکی 70-100% و رکتال 24.4% می باشد.سرعت سریع جذب با حداکثر غلظت پلاسمایی طی 1.5 تا 3 ساعت بدست می آید.
تمایل بالایی به اتصال به پروتئین های پلاسما حدود 90% دارد. فنی توئین دارای متابولیسم اصلی کبدی است.بیشتر دارو بصورت متابولیت های غیر فعال از طریق صفرا دفع شده و سپس توسط دستگاه گوارش بازجذب می گردد و از طریق ادرار دفع می شود .
قسمتی از دفع ادراری فنی توئین و متابولیت هایش توسط فیلتراسیون گلومرولی و بطور عمده توسط ترشح توبولی صورت می پذیرد.نیمه عمر فنی توئین حدود 22 ساعت(7-42) می باشد.

موارد مصرف فنی توئین

بحران صرعی(صرع پایدار) , تشنج ها

مقدار مصرف فنی توئین

مقدار مصرف معمول بعنوان ضدتشنج:

کنترل تشنج تونیک-کلونیک (گرندمال) و حسی حرکتی (لوب گیجگاهی) :

بزرگسالان:
شکل پیوسته رهش(کپسول 100 mg ):
-در مقادیر منقسم روزانه:
مقدار اولیه(در بیمارانی که تاکنون از این دارو استفاده نکرده اند): یک کپسول خوراکی سه بار در روزوسپس تنظیم دوز صورت می پذیرد.
مقدار نگهدارنده:در اغلب موارد یک کپسول 3-4 بار در روز و در مواردی 2 کپسول سه بار در روز در صورت لزوم.
-مصرف یک بار در روز:
در صورتی که کنترل تشنج با مقادیر منقسم یک کپسول خوراکی سه بار در روز تثبیت شد سپس می توان 300 mg خوراکی یکبار در روز مصرف نمود.
-مقدار بارگیری:
برای بیماران بستری:1 گرم در سه دوز منقسم( 400 mg ،300 mg ،300 mg ) و با فواصل دو ساعت تجویز می شود.سپس مقدار نگهدارنده 24 ساعت پس از مقدار بارگیری مصرف می شود.
قرصهای جویدنی( 50 mg ):
مقدار اولیه(در بیمارانی که تاکنون از این دارو استفاده نکرده اند):2 قرص سه بار در روز. مقدار نگهدارنده:در اغلب موارد روزانه 6 تا 8 قرص و در صورت لزوم افزایش تا روزانه 12 قرص.
سوسپانسیون(125 mg در 5 mL ) :
مقدار اولیه(در بیمارانی که تاکنون از این دارو استفاده نکرده اند):5 mL خوراکی سه بار در روز و ممکن است جهت تنظیم دوز مناسب تا 25 mL خوراکی روزانه افزایش داشته باشیم.

مقدار مصرف معمول بعنوان ضدتشنج :

کنترل تشنج تونیک-کلونیک (گرندمال) و حسی حرکتی (لوب گیجگاهی) :

کودکان:
خوراکی:
مقدار اولیه:5 mg/kg/day خوراکی در 2 یا 3 مقدار مساوی سپس تنظیم دوز به مقدار مناسب تا حداکثر مقدار مجاز 300 mg خوراکی روزانه .
مقدار نگهدارنده: 4 تا8 mg/kg .کودکان بالای 6 سال و نوجوانان ممکن است به مقدار کمتری نسبت به بزرگسالان نیاز داشته باشند.

موارد منع مصرف فنی توئین

ازدیادحساسیت به این دارو و ترکیبات آن

تداخلات دارویی فنی توئین

دیازپام , آتراکوریوم , آتوموکستین , آزیترومایسین , آلبندازول , آملودیپین+والسارتان , اپرپیتانت , نتوپیتانت , سکوکینوماب , کانابیدیول , رولاپیتانت , تیکوویریمات , بریواراستام , آرتسونات , آواپریتینیب , دارولوتامید , آلپلیزیب , تزاکافتور/ایواکافتور , امبی تاسویر/پاریتاپرویر/ریتوناویر , آمینوفنازون , رمدسیویر , لورلاتینیب , دوولیزیب , الباسویر/گرازوپرویر , تمسیرولیموس , وراپاکسار , کوآزپام , لوماکافتور / ایواکافتور , نیترن دیپین , گیلتریتینیب , گلاسدگیب , تریکلابندازول , لاروترکتینیب , ترابکتدین , کوسینتروپین , بداکیلین , لوکوورین , سیمپرویر , پالبوسیکلیب , نراتینیب , دینوژست , تاسیملتئون , آپرمیلاست , الویتگراویر , استری پنتول , نینتدانیب , کاناگلیفلوزین , کوبیسیستات , دلاویردین , تلاپرویر , سوفوسبوویر و ولپاتاسویر , آکالابروتینیب , فوستاماتینیب , یولی پریستال , دابرافنیب , اتراویرین , دولوتگراویر , ادوکسابان , ریلپیویرین , سوورکسانت , پارکوکسیب , لرکانی دیپین , ماراویروک , کوپانلیسیب , بریگاتینیب , الیگلوستات , جفیتینیب , فلوکسوریدین , ورتیوکستین , بوتالبیتال و استامینوفن , آرتمتر + لومفانترین , داساتینیب , ومورافنیب , ابیراترون , آسمتاسین , دکس متیل فنیدات , پروژسترون ( اندومترین ) , میتی گلیناید , فلبامات , تولواپتان , کنتراسپتیو تری فازیک , اتینیل استرادیول , فنین دیون | فنیندیون , آپیکسابان , آکسیتینیب , دوکسی فلوریدین , ساریلوماب , پروکلرپرازین , ایندیناویر , افاتینیب , میفه پریستون , فلوواستاتین , ایوابرادین , کاسپوفانجین , کینیدین | کوئینیدین , روکورونیوم , گلی پیزاید , بوپرنورفین , سدیم اکسی بات , وکرونیوم , اکسی کدون , داروناویر , پرازی کوانتل , رانولازین , پگ اینترفرون آلفا 2بی , فلکاینید | فلکایینید , دیلتیژل , دونپزیل , دی سولفیرام , داکلاتاسویر , کلوفازیمین , کلوزاپین , کنتراسپتیو دی ای , کوتریموکسازول , متیلن بلو , انزالوتامید , بیزوپرولول , ویگاباترین , وین بلاستین , وین کریستین , کاپسیتابین , کلرامفنیکل , کلرپرومازین , متوترکسات , متیل پردنیزولون , مدافینیل , آسیترتین , نیلوتینیب , والپروات سدیم , لاموتریژین , لاپاتینیب , لوامیزول , لوونورژسترول , مبندازول , مترونیدازول , فلودروکورتیزون , فلووکسامین , فلوکستین , فولینیک اسید | کلسیم فولینات , گاباپنتین , گلی بنکلامید , زولپیدم , سانی تینیب , سورافنیب , سولفادیازین , سیپروفلوکساسین , سیکلوسپورین , دفلازاکورت , دوپامین , دیازوکساید , دیدروژسترون , دیزوپیرامید | دیسوپیرامید , رابپرازول , توپوتکان , توپیرامات , تینیدازول , تیوتیکسن , تیکلوپیدین , داکسی سیکلین , تاکرولیموس , تتراسیکلین , تتراکوزاکتاید , ترازودون , تریامسینولون , تموزولامید , اینترالیپید , بوسپیرون , بیسموت , پنتوپرازول , پاکلی تاکسل , تادالافیل | قرص تادالافیل | قرص سیالیس , اکسپکتورانت , ایپراتروپیوم بروماید , ایرینوتکان , ایزوفلوران , ایفوسفامید , ایماتنیب , اس امپرازول , استازولامید , استامینوفن | پاراستامول , اگزمستان , امپرازول , اورولیموس , اتوسوکسیمید , اتینیل استرادیول+ دروسپیرنون , ادفوویر , ارگوتامین سی , ارلوتینیب , اریترومایسین , وارفارین

هشدارها

ا- از قطع مصرف دارو بصورت ناگهانی بپرهیزید هر گونه تغییر در مصرف دارو باید تحت نظارت پزشک انجام شود.
2- فنی توئین افزایش خطر بروز افکار و اقدام به خودکشی در بیماران مصرف کننده می شود.
3-واکنشهای پوستی شدید و بعضا کشنده شامل نکرولیز سمی اپیدرمال و سندرم استیون جانسون در مصرف فنی توئین ممکن است رخ دهد.
4- داروی فنی توئین در بیماران مبتلا به پورفیری ، نارسایی عملکرد کبد، دیابت و افراد مسن ویا بشدت بیمار باید با احتیاط فراوان تجویز گردد.

نکات قابل توصیه

1- در حین مصرف فنی توئین ،از مصرف سایر داروها یا نوشیدنی های الکلی بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.
2- بیماران باید نسبت به علائم و نشانه های اولیه سمیت خونی ، پوستی ،ازدیاد حساسیت و واکنشهای کبدی آگاه باشند.
3- رعایت بهداشت دهان و دندان و مراجعه منظم به دندانپزشک توصیه می گردد.

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )

دارو های مشابه فنی توئین

اکس کاربازپین , والپروات سدیم , کاربامازپین


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • زهرا حسين راده | 1399/07/19

   سلام خدا قوت من خدود سه هفته بخاطر متستازه مغز فنى تويين مصرف ميكنم از ديروز صورت و كل بدن ملتهب و آكنه زده فنى تويين قطع شد ميخواستم بدونم اين عوارض كى برطرف ميشه چند روز طول ميكشه ؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

    این عوارض ممکنه تا یک یا دو هفته ادامه داشته باشه البته شدت اون خیلی کاهش پیدا میکنه


  • محمد | 1399/06/31

   سلام.خسته نباشید.مادر من از سه سال پیش بعلت کانسر ریه داروی ارلوتینیب 150 مصرف میکنه.اخیرا بعلت متاستاز مغزی و شروع رادیو تراپی مغز داروی ارلوتینیبو قطع کردن و داروهای پرتو درمانی و فنی توئین مصرف کردن.امروز 40 روز از آخرین جلسه رادیو تراپی گذشته و ما چن روزی میشه که ارلوتیب رو (البته با دستور پزشک)به مادرم میدیم.از دو روز قبل مادرم دچار یه حالات بی قراری و لرزه گاه و بیگاه (مخصوصا شبها) میشه که ظاهرا از علائم تداخل این دو دارو هستش. میخواستم از دکتر محترم بپرسم ما مجاز به قطع فنی توئین هستیم یا خیر؟چون ارلوتیینیب جایگزین نداره. ببخشید اگه سوالم طولانی شد.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   داروی فنی توئین به علت داشتن پنجره درمانی باریک، نیازمند تعیین دوز دقیق توسط پزشک معالج میباشد. عوارض ذکر شده توسط جنابعالی، ناشی از مصرف فنی توئین میباشد.از قطع مصرف دارو بصورت ناگهانی بپرهیزید وجهت هر گونه تغییر در مصرف دارو با پزشک معالج ایشان تماس بگیرید.


  • زهرا | 1399/06/29

   سلام خسته نباشید من پدرم قرص فنی تویئن مصرف میکنه به دلیل خون ریزی مغزی من دو روز قرصاشو به وقتش ندادم یعنی نیم ساعت عقب افتاده ایا این مشکلی برا مریض ایجاد میکنه یا نه

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام نه مشکلی نیست
   (موسسه خدمات دارویی رضوی | مشاوره دارویی و وبسایت اطلاعات دارویی)


  • زهرا | 1399/06/29

   سلام خسته نباشید من پدرم قرص فنی تویئن مصرف میکنه به دلیل خون ریزی مغزی من دو روز قرصاشو به وقتش ندادم یعنی نیم ساعت عقب افتاده ایا این مشکلی برا مریض ایجاد میکنه یا نه

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام ممنون . نه مشکلی نداره


  • مهدی شکری | 1399/05/07

   ببخشید من پسرم ۳سال پیش تومور مخچه داشت عمل کرد تمام مراحل شیمی درمان و پرتورو پشت سرگذاشت ۲سالی هست درمانش قط شده اما مجددا تومورش برگشته بخاطر همین قرص فنی توئین مصرف میکنه پسرم الان ۹سالشه .ازوقتی هم مصرف میکنه تکررادرار داره خواستم کمکم کنید ازعوارض دارویی باید به پزشکش مراجعه کنم یانه اشکالی نداره طبیعیه؟ ممنون اگر راهنمایم کنید.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   تکرر ادرار از عوارض شایع این دارو نمیباشد.با توجه به شرایط خاص فرزندتان بهتر است با پزشک ایشان تماس بگیرید.


  • مریم | 1399/04/26

   سلام من دوماه پیش عمل تومور مغزی مننژیوما داشتم و طبق دستور پزشک هر دوازده ساعت باید یه قرص فنی توئین ۱۰۰ مصرف کنم اگه بخوام قرصی گلوریا برای لاغری مصرف کنم تداخلی ایجاد میشه

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   از مصرف داروی تایید نشده گلوریا در شرایط فعلی خود اجتناب کنید..


  • حسین | 1399/03/28

   سلام ۱۰ روزه دارم از فنی تویین ۱۰۰ مصرف میکنم بدنم خیلی جوش زده چکارکنم ؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام جزء عوارض این دارو می باشد به پزشک خود اطلاع دهید مخصوصا اگرا با علایم حساسیتی همراه است


  • زینب | 1399/03/25

   ببخشید میخواستم بدونم برای پیشگیری و درمان صرع اگه از فنی تونین وکاربامازپین باهم استفاده کنم .تداخل دارویی نداره؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   هر دو اینها باعث کاهش غلظت همدیگر میشن
   ولی در حدی نیست ک باعث ایجاد تشنج بشه
   دکترتون باید دز دارو رو دقیق کنترل کنه براتون