اطلاعات دارویی ابماسیکلیب

Abemaciclib

ابماسیکلیب Abemaciclib


ابماسیکلیب برای درمان سرطان پستان پیشرفته وابسته به هورمون استفاده می شود. از ابماسیکلیب فقط برای شرایطی استفاده می شود که آزمایش تومور در مورد پروتئین گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال انسانی 2 منفی باشد.

مکانیسم اثر

کینازهای وابسته به سیکلین 4 و 6 (CDK4/6) را مهار می کند.
این کینازها با اتصال به سیکلین های D فعال می شوند و نقش مهمی در مسیرهای سیگنالینگ دارند که منجر به پیشرفت چرخه سلولی و تکثیر سلولی می شوند.
در سلولهای سرطانی پستان ER مثبت ، سیکلین D1 و CDK4 / 6 باعث فسفوریلاسیون پروتئین رتینوبلاستوما (Rb) ، پیشرفت چرخه سلولی و تکثیر سلولی می شوند.

فارماکودینامیک

ابماسیکلیب باعث توقف چرخه سلولی شده و فعالیت ضد توموری را در مدل های زنوگرافت تومور انسانی اعمال می کند

فارماکوکینتیک

- فراهمی زیستی: 45٪ (تک دوز 200 میلی گرم)
-زمان پیک پلاسما: 8 ساعت (تکدوز 200 میلی گرم)
-افزایش AUCابماسیکلیب و متابولیت ها (9٪) وپیکغلظت پلاسما (26٪) با وعده های غذایی پرچرب و پرکالری
-پروتئین بایندینگ: 96.3٪ (ابماسیکلیب) ؛ M2 متابولیت (93.4٪)،M18 متابول (96.8٪) ؛ M20  متایولیت (97.8٪)
-حجم توزیع : 690.3 لیتر
-نیمه عمر: 18.3 ساعت
-متابولیسم: ابماسیكلیب توسط CYP3A4 به چندین متابولیت متابولیزه می شود :
(N-desethylabemaciclib (M2
(hydroxyabemaciclib (M20
(hydroxy-N-desethylabemaciclib (M18
(oxidative metabolite(M1
M2 ، M18 و M20 دارای اثرات برابر با ابماسیكلیب هستند و AUC های آنها 25٪ ، 13٪ و 26٪ از کل آنالیت های  پلاسما را تشکیل می دهند.
- دفع ، تک دوز 150 میلی گرم: مدفوع (81٪). ادرار (~ 3)
-بیشتر دوز دفع شده در مدفوع متابولیت ها هستند.

موارد مصرف ابماسیکلیب

سرطان پستان

سرطان پستان

مقدار مصرف ابماسیکلیب

برای سرطان پستان پیشرفته یا متاستاتیک -HR + / HER2 با مشاهده پیشرفت بیماری به دنبال درمان اندوکرین، بصورت مونوتراپی یا در ترکیب با فولوسترانت تجویز می شود.
همچنین، همراه با یک مهار کننده آروماتاز به عنوان درمان اولیه مبتنی بر اندوکرین برای زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان پیشرفته یا متاستاتیک -HR + / HER2 به کار می رود.
مونوتراپی
- 200 میلی گرم خوراکی دو بار در روز
- تا زمان مشاهده پیشرفت بیماری یا بروز سمیت غیرقابل قبول درمان ادامه یابد.
درمان ترکیبی
1) با مهار کننده آروماتاز
-ابماسیکلیب : 150 میلی گرم خوراکی دوبار در روز
- تا زمان مشاهده پیشرفت بیماری یا بروز سمیت غیرقابل قبول درمان ادامه یابد.
2) با فولوسترانت
-ابماسیکلیب : 150 میلی گرم خوراکی دوبار در روز
-فولوسترانت: 500 میلی گرم IM در روزهای 1 ، 15 و 29 و پس ار آن ماهانه یک بار 
- تا زمان مشاهده پیشرفت بیماری یا بروز سمیت غیرقابل قبول درمان ادامه یابد.
دوزینگ برای سمیت:
تنظیم دوزتوصیه شده ابماسیکلیب برای عوارض جانبی :
-دوز شروع 200 میلی گرم دو بار در روز (مونوتراپی):
کاهش دوز اول: دوز ابماسیکلیب را به 150 میلی گرم دو بار در روز کاهش دهید.
کاهش دوز دوم: دوز ابماسیکلیب را به 100 میلی گرم دو بار در روز کاهش دهید.
کاهش دوز سوم: دوز ابماسیکلیب را به 50 میلی گرم دو بار در روز کاهش دهید.
-دوز شروع 150 میلی گرم دو بار در روز (در ترکیب با یک مهار کننده آروماتاز یا فولوسترانت):
کاهش دوز اول: دوز ابماسیکلیب را به 100 میلی گرم دو بار در روز کاهش دهید.
کاهش دوز دوم: دوز ابماسیکلیب را به 50 میلی گرم دو بار در روز کاهش دهید.
اگر دوز 50 میلی گرم دو بارقابل تحمل نباشد: درمان با ابماسیکلیب را قطع کنید.
سمیت هماتولوژیک:
توجه: در صورت نیاز به فاکتورهای رشد سلولهای خونی ، حداقل 48 ساعت پس از آخرین دوز فاکتور رشد و تا زمانی که میزان سمیت به ≤ درجه 2 نرسد ، از تجویزابماسیکلیب خودداری کنید. ابماسیکلیب را در دوز پایین تر بعدی از سر بگیرید (مگر اینکه به دلیل سمیت نیازمند به فاکتور رشد ، قبلاً کاهش یافته باشد)
-درجه 1 یا 2: هیچگونه تنظیم دوز ابماسیکلیب لازم نیست.
-درجه 3: تا زمانی که میزان سمیت به ≤ درجه 2 نرسد، از تجویزابماسیکلیب خودداری کنید (کاهش دوز ابماسیکلیب نیازنیست)
-درجه 4 یا درجه 3 راجعه:  تا زمانی که میزان سمیت به ≤ درجه 2 نرسد، از تجویزابماسیکلیب خودداری کنید. ابماسیکلیب را در دوز پایین تر بعدی از سر بگیرید.
سمیت غیرهماتولوژیک:
اسهال: با اولین نشانه سست شدن مدفوع ، درمان با داروهای ضد اسهال را شروع کرده و مصرف مایعات خوراکی را افزایش دهید.
-درجه 1:هیچگونه تنظیم دوز ابماسیکلیب لازم نیست.
-درجه 2: اگر سمیت در عرض 24 ساعت به ≤ درجه 1 نرسد ، از ابماسیکلیب خودداری کنید تا عارضه برطرف شود (کاهش دوز ابماسیکلیب نیازنیست).
-درجه 2 که مقاوم بوده یا پس از شروع مجدد در همان دوزعود می کند (علیرغم حداکثر اقدامات حمایتی):  تا زمانی که میزان سمیت به ≤ درجه 1 نرسد، از تجویزابماسیکلیب خودداری کنید. ابماسیکلیب را در دوز پایین تر بعدی از سر بگیرید.
-درجه 3 یا 4 یا نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارد: تا زمانی که میزان سمیت به ≤ درجه 1 نرسد، از تجویزابماسیکلیب خودداری کنید. ابماسیکلیب را در دوز پایین تر بعدی از سر بگیرید.
بیماری بینابینی ریه / پنومونیت:
-درجه 1 یا 2: هیچگونه تنظیم دوز برای ابماسیکلیب لازم نیست.
-سمیت مداوم یا عود کننده درجه 2 که در طی 7 روز به سطح پایه یا به درجه 1 بازنگردد(علیرغم اقدامات حداکثر حمایتی):  تا زمانی که میزان سمیت به سطح پایه یا به ≤ درجه 1 نرسد، از تجویزابماسیکلیب خودداری کنید. ابماسیکلیب را در دوز پایین تر بعدی از سر بگیرید.
-درجه 3 یا 4: مصرف ابماسیکلیب را قطع کنید.
سمیت هایدیگر (به استثنای اسهال ، هماتولوژیک، سمیت کبدی و بیماری بینابینی ریه / پنومونیت):
-درجه 1 یا 2: هیچگونه تنظیم دوز برای ابماسیکلیب لازم نیست.
-سمیت مداوم یا عود کننده درجه 2 که در طی 7 روز به سطح پایه یا درجه 1بازنگردد (علیرغم اقدامات حداکثر حمایتی): تا زمانی که میزان سمیت به سطح پایه یا به ≤ درجه 1 نرسد، از تجویزابماسیکلیب خودداری کنید. ابماسیکلیب را در دوز پایین تر بعدی از سر بگیرید.
-درجه 3 یا 4:تا زمانی که میزان سمیت به سطح پایه یا به ≤ درجه 1 نرسد، از تجویزابماسیکلیب خودداری کنید. ابماسیکلیب را در دوز پایین تر بعدی از سر بگیرید.

موارد منع مصرف

ندارد.

ندارد

عوارض جانبی ابماسیکلیب

کم خونی , عفونت , اسهال , یبوست , سردرد , کاهش وزن , کاهش اشتها , تهوع , خشکی دهان , دردشکمی , استفراغ , سرفه , تب1 , پنومونی , ترومبوسیتوپنی , خستگی , لکوپنی , آرترالژی , آلوپسی , افزایش کراتینین سرم , نوتروپنی , دهیدراتاسیون , سرگیجه , استوماتیت , لنفوسیتوپنی , افزایش آسپارتات آمینوترانسفراز , بیماری بینابینی ریه

خستگی ، سردرد ، سرگیجه ، آلوپسی ، کاهش وزن ، اسهال ، حالت تهوع ، کاهش اشتها ، درد شکم ، استفراغ ، یبوست ، استوماتیت ،خشکی دهان، دیسژوزیا ، کم خونی ، لنفوسیتوپنی ، نوتروپنی ، ترومبوسیتوپنی ، لکوپنی ،افزایش آلانین آمینوترانسفراز سرم ، افزایش آسپارتات آمینوترانسفراز سرم ، عفونت ، آرترالژی ، افزایش کراتینین سرم ، سرفه ، تب ،
دهیدراتاسیون ، بیماری بینابینی ریوی ، پنومونیت

تداخلات دارویی

افاویرنز , اکس کاربازپین , ایتراکونازول , ایزونیازید , ایماتنیب , بوسنتان , پریمیدون , تازمتوستات , وکسلوتور , تیکوویریمات , توکاتینیب , آبامتاپیر , افاتوموماب , فدراتینیب , ایسترادیفیلین , سارسایکلین , بوتالبیتال , سنوبامات , لوماکافتور / ایواکافتور , انکورافنیب , ایووزیدنیب , روکاپاریب , سیپونیمود , دوولیزیب , دابرافنیب , اتراویرین , کوبیسیستات , الاگولیکس , کونیواپتان , استری پنتول , نفسیلین , بوتاباربیتال , سکوباربیتال , تیپراناویر , نیکاردیپین , آپالوتامید , میفه پریستون , نلفیناویر , فوسامپرناویر , ریبوسیکلیب , اسلی کاربازپین استات , فوس فنی توئین , ریتوناویر , پالیفرمین , لوپیناویر , گریپ فروت , آموباربیتال , پنتوباربیتال , نفازودون , ساکویی ناویر | ساکیناویر , ایدلالیزیب , نویراپین , میتوتان , ایندیناویر , گل راعی , انزالوتامید , ریفابوتین , ریفاپنتین , آتازاناویر , داروناویر , فنی توئین , وریکونازول , کاربامازپین , کتوکونازول , کلاریترومایسین , کلرامفنیکل , پوساکونازول , تراستوزوماب , دفریپرون , دگزامتازون , ریفامپین , فنوباربیتال

dengue vaccine-elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir 

هشدارها

-ممکن است باعث آسیب به جنین شود. به زنان با توانایی باروری توصیه شود که از روشهای پیشگیری از بارداری موثراستفاده کنند.
- ILD یا بیماری ریه بینابینی و پنومونیت شدید یا کشنده ممکن است رخ دهد.
-در آزمایشات بالینی ، وقایع ترومبوآمبولی وریدی (VTE) در بیماران تحت درمان با ابماسیکلبیب به همراه یک مهار کننده آروماتاز (5٪) و در بیمارانی تحت درمان با ابماسیکلبیب به همراه  فولوسترانت (5٪) ، گزارش شده است.
-افزایشترانس آمینازها در آزمایشات بالینی مشاهده شده است.
-  در آزمایشات بالینی نوتروپنی مشاهده شده است ؛
- موارد وقوع اسهال با کمبود آب بدن و عفونت مرتبط بوده است. بروز اسهال در ماه اول دوزینگ از باقی اوقات بیشتر بود.
- ابماسیکلبیب عمدتا توسط CYP3A4 به چندین متابولیت متابولیزه می شود. مهار کننده های قوی CYP3A4 تا حد قابل توجهی باعث افزایش قرارگرفتن در معرض داروی ابماسیکلبیب و متابولیت های فعال آن شده و ممکن است منجر به افزایش سمیت شود.

نکات قابل توصیه

- علائم ریوی نشان دهنده ILD / پنومونیت که ممکن است شامل هیپوکسی ، سرفه و تنگی نفس باشد، کنترل و مانیتور شوند.
-علائم و نشانه های ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی کنترل شوند و درمان مناسب به کار برده شود.

مصرف در بارداری

ممنوع است

هیچ داده انسانی در مورد خطر مرتبط با داروی ابماسیکلیب وجود ندارد.
بر اساس یافته های مطالعات حیوانات و مکانیسم عملکرد ، در صورت تجویز به زنان باردارمی تواند باعث آسیب به جنین شود.
در داده های حیوانی ، تجویز ابماسیکلیب در طی ارگانوژنز تراتوژنیک بود و باعث کاهش وزن جنین در مواجهه ی مادربا میزان مشابه مواجهه ی بالینی انسان بر اساس AUC در حداکثر دوز توصیه شده انسانی، شد.
تست بارداری قبل از شروع درمان برای زنان با توانایی باروری توصیه می شود.
به زنان دارای توانایی باروری توصیه شود که ازروش های موثر پیشگیری از بارداری در طول درمان و حداقل برای 3 هفته پس از آخرین دوز استفاده کنند.
بر اساس یافته های حیوانی ، ابماسیکلیب ممکن است توانایی باروری را در مردان با توانایی تولید مثل مختل کند.

مصرف در شیردهی

توزیع ابماسیکلیب در شیر مادر نامشخص است.
به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی جدی در نوزادان شیرخوار، به مادران شیرده توصیه شود که در حین مصرف داروی ابماسیکلیب و حداقل برای 3 هفته پس از آخرین دوز از شیردهی خودداری کنند.

دارو های مشابه

ریبوسیکلیب , پالبوسیکلیب

اشکال دارو ابماسیکلیب

Verzenio

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.