اطلاعات دارویی مترونیدازول

Metronidazole

مترونیدازول Metronidazole

گروه دارو: آنتی بیوتیک

مترونیدازول آنتی بیوتیکی متعلق به گروه آنتی بیوتیک های نیترویمیدازول است است که با باکتری ها مقابله می کند. مترونیدازول برای درمان عفونت های باکتریایی واژن ، معده یا روده ، کبد ، پوست ، مفاصل ، مغز ، قلب و دستگاه تنفسی استفاده می شود. از Metrogel (مترونیدازول موضعی) برای درمان روزاسه ، یک بیماری پوستی نیز استفاده می شود. از ژل مترونیدازول واژینال برای درمان عفونت های باکتریایی واژن نیز استفاده می شود.
این دارو همچنین تریکومونیازیس و ژیاردیازیس و آمبیازیس که از عفونت های انگلی هستند استفاده می شود.

مکانیسم اثر

مترونیدازول پس از جذب در سلول، تحت واکنش‌های درون سلولی احیاشده و به متابولیت‌های سمی تبدیل می‌گردد.
متابولیت‌های مترونیدازول سبب آسیب DNA سلولی می‌شوند. از آنجا که واکنشهای احیای مربوط به تولید این متابولیت‌ها تنها درسلول های بی هوازی رخ می‌دهند، سلول‌های انسان و باکتری‌های هوازی تا حد زیادی از آسیب مصون هستند.

فارماکودینامیک

مترونیدازول آمبیازیس ، تریکومونیازیس و ژیاردیازیس را درمان می کند ، و فعالیت های ضد باکتری و ضد پروتوزوآیی دارد. مترونیدازول یک درمان موثر برای برخی از عفونت های باکتریایی بی هوازی است. عملکردهای قابل توجهی را در برابر بی هوازی های اختیاری یا هوازی های اجباری نشان می دهد. کاهش گروه نیترو مترونیدازول توسط ارگانیسم های بی هوازی احتمالاً مسئول اثرات سیتوتوکسیک ضد میکروبی دارو است که باعث آسیب رشته DNA به میکروب ها می شود.
در مورد تشنج و نوروپاتی و سرطان زایی:
آگاهی از خطر نوروپاتی محیطی و تشنج همراه با مترونیدازول مهم است ، به ویژه در دوزهای بالاتر. در صورت بروز تشنج یا بی حسی اندام ، سریعاً دارو را قطع کنید. مشخص شده است که مترونیدازول در موش و موش صحرایی سرطان زا است. ارتباط این اثر در انسان ناشناخته است. توصیه می شود فقط در صورت لزوم بالینی و فقط در موارد مصرف آن ، مترونیدازول تجویز شود.

فارماکوکینتیک

جذب:
مترونیدازول از راه خوراکی به خوبی (80%) جذب شده و مقدار جذب تحت تاثیر غذا قرار نمی گیرد. در اغلب مایعات و ترشحات بدن منتشر شده و غلظت سرمی 1 تا 2 ساعت پس از مصرف خوراکی به اوج خود میرسد.
اتصال پروتئینی: <20٪
نیمه عمر:
در بزرگسالان حدود 8 ساعت
دفع:
دفع مترونیدازول عمدتاً کلیوی بوده(77%) و تا 14% ممکن است از راه مدفوع دفع شود. 20% از دارو بعد از مصرف واژینال به صورت سیستمیک جذب می شود.
متابولیسم:
کبدی

موارد مصرف مترونیدازول

کاربردهای اصلی (LAbeled indications):
عفونت های باکتریال بی هوازی در کودکان و بزرگسالان
بیماری های مقاربتی
واژینوز باکتریال
پیشگیری از عفونت جراحی کولورکتال
تریکومونیازیس
آمیبیازیس

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
ژیاردیازیس
عفونت هلیکوباکترپیلوری
اورتریت غیرگنوکوکی
بیماری التهابی لگن

مقدار مصرف مترونیدازول

*بزرگسالان:
-کاربردهای اصلی (Labeled indications):

1- ضد باکتری سیستمیک در عفونت های بی هوازی
IV:
دوز بارگذاری: 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن؛ بیش از 4 گرم در روز نباشد
دوز نگهدارنده: 7.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خوراکی یا وریدی (بیش از 1 ساعت) هر 5 ساعت به مدت  7-10 روز (یا 2-3 هفته در صورت شدت عفونت)
2- بیماری های مقاربتی:
پیشگیری به دنبال تجاوز جنسی 2 گرم خوراکی به صورت تک دوز ؛ رژیم 3 دارویی که شامل سفتریاکسون یا سفیکسیم ، آزیترومایسین همراه یا داکسی سایکلین نیز می باشد.
3-واژینوز باکتریال:
زنان غیر باردار:
500 میلی گرم خوراکی 7 روز ، یا 2 گرم یکبار در روز خوراکی به صورت تک دوز ، یا فرم پیوسته رهش: 750 میلی گرم خوراکی هر روز به مدت 7 روز
زنان باردار:
500 میلی گرم خوراکی به مدت 7 روز ، یا 250 میلی گرم خوراکی هر 8 ساعت به مدت روز
4- عفونت در جراحی روده بزرگ:
پیشگیری:
بعد از آماده سازی مکانیکی روده بعد از ظهر و عصر قبل از جراحی شروع کنید: 1 گرم خوراکی هر 6 تا 8 ساعت برای 3 دوز
15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت وریدی به مدت 30-60 دقیقه ؛ تقریباً 1 ساعت قبل از جراحی تزریق کامل شود. ممکن است 7.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به صورت وریدی بیش از 30-60 دقیقه در 6 و 12 ساعت پس از دوز اولیه به عنوان دروز نگهدارنده مصرف شود. پس از جراحی در مدت 12 ساعت قطع شود.
5- تریکومونیازیس:
250 میلی گرم خوراکی هر 8 ساعت به مدت 7 روز ؛ به دنبال آن، 375 میلی گرم خوراکی هر 12 ساعت به مدت 7 روز
2 گرم خوراکی به صورت تک دوز؛ به دنبال آن، 1 گرم خوراکی هر 12 ساعت برای 2 دوز
6-آمبیازیس:
500 تا 750 میلی گرم خوراکی هر 8 ساعت به مدت 5 تا 10 روز


-کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
1-ژ
یاردیازیس:
500 میلی گرم خوراکی هر 12 ساعت به مدت 5 تا 7 روز

2-عفونت هلیکوباکتر پیلوری:
250-500 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت در ترکیب با تتراسایکلین (500 میلی گرم) و بیسموت ساب سالسیلات (525 میلی گرم) در 14 روز
 
3-اورتریت غیر گنوکوکی:
2 گرم تک دوز همراه با اریترومایسین (500 میلی گرم هر 6 ساعت) یا اریترومایسین اتیل سوسینات (800 میلی گرم هر 6 ساعت) به مدت روز
 
4- بیماری التهابی لگن:
500 میلی گرم خوراکی هر 12 ساعت به مدت 14 روز همراه با افلوکساسین یا لووفلوکساسین*کودکان:
1-عفونت های بی هوازی در نوزادان کمتر از 28 روز:

- کمتر از 1.2kg:
7.5mg/kg  وریدی یا خوراکی هر 48 ساعت
-کمتر از 7 روز:
1.2-2kg وزن بدن: 7.5mg/kg خوراکی یا وریدی روزانه
بیشتر از 2 کیلوگرم: 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی یا وریدی منقسم هر 12 ساعت
-بالای 7 روز:
1.2-2kg وزن بدن: 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی یا وریدی منقسم هر 12 ساعت
بیشتراز 2 کیلوگرم: 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی یا وریدی منقسم هر 12 ساعت

-نوزادان و کودکان:
30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی یا وریدی منقسم هر 6 ساعت ؛ بیش از 4 گرم در روز نباشد.
2-کولیت کلستریدیوم دیفیسیل:
30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی یا وریدی منقسم هر 6 ساعت به مدت 7 تا 10 روز
3-آمیبیازیس:
35-50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خوراکی به مدت 10 روز منقسم هر 8 ساعت

4-ژیاردیازیس:
15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی یا وریدی منقسم هر 8 ساعت به مدت 5 روز
5-تریکومونیازیس:
کمتر از 45 کیلوگرم وزن بدن: 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی یا وریدی منقسم  هر 8 ساعت به مدت 7 روز. بیش از 2 گرم در روز نباشد.
6-بیماری زخم معده با هلیکوباکتر پیلوری:
با آموکسی سیلین و  بیسموت
ساب سالسیلات: 15-20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی منقسم هر 12 ساعت به مدت 4 هفته

موارد منع مصرف

حساسیت به مترونیدازول یا مشتقات نیتروایمیدازول ،  در سه ماهه اول بارداری برای بیماران تریکومونازیس ،  مصرف همزمان با الکل ، بیمارانی که دو هفته اخیر دی سولفیرام مصرف کرده اند

عوارض جانبی مترونیدازول

عوارض جانبی شایع (بیشتر از 10%):
سیستم عصبی مرکزی: سردرد (18%)
دستگاه گوارشی: تهوع (10% تا 12%)
دستگاه ادراری تناسلی: التهاب واژن (15%)

عوارض جانبی با شیوع کمتر (1% تا 10%):
سیستم عصبی مرکزی: طعم فلزی در دهان (9%)، سرگیجه (4%)
پوستی: خارش ناحیه ژنیتال (5%)
دستگاه گوارشی: درد شکمی (4%)، اسهال (4%)
دستگاه ادراری تناسلی: دیس منوره (3%)، ادرار غیرطبیعی (3%)، عفونت مجاری ادراری (2%)
عفونت: عفونت باکتریال (7%)، کاندیدیازیس (3%)
دستگاه تنفسی: علائم شبه آنفلوانزا (6%)، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی (4%)، فارنژیت (3%)، سینوزیت (3%)

تداخلات دارویی

الکل (اتیل): مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است اثر نامطلوب یا سمی الکل (اتیل) را افزایش دهد. ممکن است واکنشی شبیه دی سولفیرام رخ دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

BCG (داخل مثانه): آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی BCG (داخل مثانه) را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

بوسولفان: مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است غلظت سرمی بوسولفان را افزایش دهد. مدیریت: ممکن است با استفاده همزمان از مترونیدازول ، اثرات سمی بوسولفان بسیار افزایش یابد. در صورت امکان باید از این ترکیب خودداری شود. اگر این عوامل باید با هم استفاده شوند ، نظارت بیشتر برای سمیت بوسولفان توصیه می شود. تداخل رده D: اصلاح درمان

کربوسیستئین: مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است اثر نامطلوب یا سمی کربوسیستئین ​​را افزایش دهد. به طور خاص ، مترونیدازول ممکن است اثرات نامطلوب الکل را که در فرمولاسیون مایع محصولات حاوی کربوسیستئین وجود دارد ، افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

واکسن وبا: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی واکسن وبا را کاهش دهند. مدیریت: از تزریق واکسن وبا در بیمارانی که آنتی بیوتیک سیستمیک دریافت می کنند و طی 14 روز پس از استفاده از آنتی بیوتیک خوراکی یا تزریقی ، خودداری کنید. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

دی سولفیرام: ممکن است اثر نامطلوب یا سمی مترونیدازول (سیستمیک) را افزایش دهد. به طور خاص ، خطر سمیت CNS مانند روان پریشی ممکن است افزایش یابد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

دارونابینول: مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است اثر نامطلوب یا سمی دارونابینول را افزایش دهد. به طور خاص ، مترونیدازول ممکن است منجر به عدم تحمل شدید الکل موجود در محلول خوراکی دارونابینول شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

لوپیناویر: مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است اثر نامطلوب یا سمی لوپیناویر را افزایش دهد. به طور خاص ، ترکیبی از مترونیدازول و محلول لوپیناویر- ریتوناویر ، که حاوی 42٪ الکل است ، ممکن است منجر به یک واکنش شبه دی سولفیرام شود. مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است اثر آریتوموژنیک لوپیناویر را افزایش دهد. مدیریت: در صورت امکان از مصرف همزمان لوپیناویر-ریتوناویر و مترونیدازول خودداری کنید. اگر از این عوامل به طور همزمان استفاده شود ، از نظر طولانی شدن QTc یا آریتمی نظارت داشته باشید. تداخل رده D: اصلاح درمان

مبندازول: ممکن است اثر نامطلوب یا سمی مترونیدازول (سیستمیک) را افزایش دهد. به خصوص خطر سندرم استیونز-جانسون یا نکرولیز اپیدرم سمی ممکن است افزایش یابد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

محصولات حاوی پروپیلن گلیکول: مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است اثر نامطلوب و سمی محصولات حاوی پروپیلن گلیکول را افزایش دهد. ممکن است واکنشی شبیه دی سولفیرام رخ دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

ریتوناویر: ممکن است اثر نامطلوب یا سمی مترونیدازول (سیستمیک) را افزایش دهد. به طور خاص ، ترکیبی از محلول خوراکی ریتوناویر یا کپسول ژلاتین نرم ریتوناویر که هر دو حاوی الکل هستند و مترونیدازول ممکن است منجر به واکنشی شبیه دی سولفیرام شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

واکسن حصبه: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی واکسن تیفوئید را کاهش دهند. فقط سویه زنده Ty21a تحت تأثیر قرار می گیرد. مدیریت: از مصرف واکسن تیفوئید ضعیف شده زنده (Ty21a) در بیمارانی که تحت درمان با داروهای ضد باکتری سیستمیک هستند خودداری کنید. واکسیناسیون را به 3 روز پس از قطع آنتی بیوتیک موکول کنید و از شروع آنتی بیوتیک ظرف 3 روز از آخرین دوز واکسن خودداری کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

آنتاگونیست های ویتامین K (به عنوان مثال وارفارین): مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است غلظت سرمی آنتاگونیست های ویتامین K را افزایش دهد. مدیریت: گزینه های دیگری را برای درمان همزمان با این عوامل در نظر بگیرید. اگر نمی توان از درمان همزمان جلوگیری کرد ، کاهش دوز آنتاگونیست ویتامین K را در نظر بگیرید و میزان INR یا خونریزی را کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

هشدارها

در صورت حساسیت به مترونیدازول و همچنین در سه ماهه اول بارداری از مصرف دارو خودداری کنید. در صورت بارداری و یا اقدام به آن و یا سابقه بیماری های کبد، بیماری های گوارشی و روده ای مثل بیماری کرون، اختلالات خونی نظیر آنمی(کمبود گلبول قرمز) ویا لکوپنی(کمبود گلبول سفید) ، بیماری صرع یا سابقه تشنج و اختلالات دستگاه عصبی پزشک خود را مطلع سازید.

نکات قابل توصیه

طول دوره درمان را کامل کنید. علایم بیماری شما قبل از ، از بین رفتن کامل عفونت بهبود می یابد که قطع دارو در این زمان باعث ایجاد عفونت های بعدی مقاوم به درمان می گردند.
از مصرف الکل بطور همزمان با مترونیدازول و حداقل سه روز بعد از قطع آن خودداری کنید. ممکن است عوارض جانبی ناخوشایندی مانند ضربان قلب سریع ، گرما یا قرمزی زیر پوست ، احساس گنگ شدن ، حالت تهوع و استفراغ داشته باشید.
مصرف فرم پیوسته رهش و سوسپانسیون دارو با معده خالی یک ساعت قبل یا ٢ ساعت بعد از غذا و وصرف قرص معمولی (سریع رهش) دارو با معده پر (همراه یا بلافاصله بعد از غذا) می باشد.
این دارو عفونت ویروسی مانند سرماخوردگی یا آنفولانزا را درمان نمی کند.

مصرف در بارداری

هیچ مطالعه کافی و کنترل شده ای روی زنان باردار وجود ندارد. داده های منتشر شده از مطالعات مورد شاهدی ، مطالعات کوهورت و 2 متاآنالیز وجود دارد که شامل بیش از 5000 زن باردار است که از مترونیدازول در دوران بارداری استفاده کرده اند. بسیاری از مطالعات شامل مصرف دارو در سه ماهه اول بود. یک مطالعه افزایش خطر شکاف لب ، با یا بدون شکاف کام ، در نوزادان در معرض مترونیدازول در رحم را نشان داد. با این حال ، این یافته ها تایید نشده است.
مترونیدازول از جفت عبور می کند و اثرات آن بر ارگانوژنز جنین انسان مشخص نیست. هیچ شواهدی از آسیب رسیدن به جنین به علت مترونیدازول وجود ندارد. پزشک باید قبل از تجویز این دارو، خطرات و مزایای احتمالی هر بیمار را به صورت اختصاصی با دقت در نظر بگیرد.

مصرف در شیردهی

مترونیدازول در شیر مادر با غلظتهای مشابه سطح سرم مادر وجود دارد و سطح سرم نوزادان می تواند نزدیک یا قابل مقایسه با سطح درمانی نوزاد باشد.
به دلیل وجود پتانسیل تومورزایی در مترونیدازول در مطالعات موش و موش صحرایی ، باید با توجه به اهمیت دارو برای مادر ، تصمیم به قطع یا پرهیز از مصرف دارو گرفت. در غیر اینصورت ، یک مادر شیرده ممکن است نیاز باشد شیردهی را در مدت زمان درمان با مترونیدازول و 24 ساعت پس از پایان درمان قطع کند و تغذیه با شیر خشک را برای نوزاد در نظر بگیرد.

دارو های مشابه

تینیدازول

اشکال دارو مترونیدازول

اشکال دارویی موجود در ایران:
قرص 250mg و 500mg
سوسپانسیون 125mg/5ml
ژل موضعی 0.75%
ژل واژینال 0.75%
شیاف واژینال 500mg
قرص واژینال 500mg
کیسه تزریق 0.5% 100 میلی لیتر

نام های تجاری:
Flagyl
متروواژ، متروماکس، متروفان

اخبار روز دارویی و سلامت را دنبال کنید
**به اطلاع میرسانیم که واکسن آنفلوآنزا در داروخانه مرکزی امام (ع) موجود می باشد . 
متقاضیان میتوانند با ارائه ی کارت ملی و با مراجعه به داروخانه مرکزی امام یا استفاده از خدمات غیر حضوری ، اقدام به تهیه واکسن نمایند .**

**پاسخگویی به سوالات دارویی ، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در پیج اینستاگرام موسسه انجام می شود .

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • آرزو | 1399/12/12

   درود من سه ماهه بطور مداوم اسهالم میتونم از این دارو برا درمان استفاده کنم لوپرامید وکورتی موتازون واو ار اس دکتر نوشته استفاده کردم فایده نداره دوروز خوب میشم باز تکرار میشم البته سه ماه پیش رفتم دکتر گف مشکوکی ب کرونا بنظر شما میتونه از عوارض کرونا باشه اسهال ممنونم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله میتواند از علائم کرونا باشد اما مدت زمان طولانی ابتلای شما ،با احتمال زیاد این فرضیه را رد میکند.
   آیا به جز اسهال علائمی نظیر تب، بدن درد، سردرد و .. داشته اید؟
   آیا در سه ماه گذشته مسافرت رفته اید؟
   آیا از نمونه مدفوع شما آزمایش گرفته شده است؟
   بدون داشتن برخی اطلاعات نمیتوان به سوال جنابعالی پاسخ داد.
   بهترین راهکار نیز مراجعه به یک فوق تخص گوارش میباشد. 


  • جمشید | 1399/12/09

   سلام بنده چند مدته که بعد از فعالیت بدنی تب میکنم یه مرتبه دکتر رفتم گفت عفونت روده داری میتونم الان میترونیدازول استفاده کنم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   عفونت روده ای حتما باید تشخیص قطعی داده شود بعد از آن می توانید دارو استفاده کنید..
   از طرفی یک آتی بیوتیک مانند مترونیدازول به تنهایی ممکن است پاسخ درمانی مناسبی ایجاد نکند..


  • بهناز | 1399/11/29

   سلام من ۴۴ ساله خانم هستم اسفند۹۸ پرتودرمانی شکم و لگن انجام دادم متاسفانه تیر۹۹ جراحی انسداد روده کوچک انجام دادم،از نیمه های رادیوتراپی دجار اسهال شدم و متاسفانه تاکنون ادامه دار شده در این مدت انواع داروهای گوارشی تحت نظر پزشک گوارش استفاده کردم اخرین نسخه ام بیسموت کلیندیوم سی،یه پروبیوتیک و گل دارو(زغال فعال) و۱۰۰ عدد مترونیدازول بود دکترم گفت مترونیدازول رو چند وقت بخور بعد چند روز فاصله بده بعد دوباره شروع کن هر ۱۲ ساعت یه قرص ۲۵۰ میلی گرم ،در مورد مترونیدازول سوالم اینه با این روش بدنم نسبت به التهاب روده و میکروبها مقاوم نمیشه؟ عارضه ای بدتری برام نداره؟ممنون اگه راهنمایی بدین

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام
   مقاومت آنتی‌بیوتیکی بین باکتری و آنتی بیوتیک رخ می دهد و به فردمصرف کننده ارتباطی ندارد. و مصرف آنتی بیوتیک تحت نظر پزشک مجاز است. مصرف پروبیوتیک ها هم در کاهش عوارض آنتی بیوتیک ها موثر است


  • رضا | 1399/10/21

   کودک ۶ ساله برای عفونت دندان روزانه چند نوبت و هر نوبت چقدر متروماکس مصرف نماید؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام استفاده تنها از مترونیدازول توصیه نمیشود و معمولا (به شرط عونت ) همراه با آموکسی کاربرد دارد


  • کاظم | 1399/09/11

   سلام دختر۴ساله ای دارم که چند روزی غذا نمیخوره ودلددردداره درضمن مدفوعش سفت وسیاه هم شده و یبوست داره ممنون میشم اگر راهنمایی کنید چه دارویی بگیرم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   به پزشک مراجعه نمایید.
   میتوانید شربت انجیر استفاده نمایید.


  • ولی باقری | 1399/09/08

   سلام دکتر ایا مصرف قرص مترویدازول برای کودکان بالا ده سال خوب است یا خیر

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   در صورت تجویز پزشک باید مصرف شود .


  • جوانپخش سلیمی | 1399/09/04

   با سلام اموکسی ومیتررو هر۱۲ساعت۲تا بافاصله۱ساعت میخورم زیادمایعات نمیتونم بخورم مکمل چه بخورم ضعیف ترنشوم وتداخل پیدا نکنه

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   نیاز به مکمل نیست.ابمیوه و مایعات بیشتر بخورید.


  • نرگس قاسمی | 1399/08/23

   با سلام ، من ۴۰ سالمه و سنگ کیسه صفرا دارم قرص اورسوبیل روزی دو عدد،سه روزه دارم مصرف میکنم، امروز جراحی ریشه دندان داشتم ، و بعدش دکتر برام مترانیدازول ۲۵۰ هر ۸ ساعت و سفالکسین ۵۰۰ هر ۶ ساعت تجویز کردن، میخاستم بدونم آیا این انتی بیوتیکها با قرصی که برای سنگ صفرا میخورم تداخل نداره؟؟ ممنون میشم پاسخ بدید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر تداخلی ندارد


  • رضا. م | 1399/08/22

   سلام. من دیروز پیچ گذاری جهت ایمپلنت برای دو دندون انجام دادم و پزشک مترونیدازول و آموکسی سیلین تجویز کرد. ولی دچار کمی(37.5درجه) و کمی استخوان درد و سردرد و همچنین اسهال شدم. دلیلش چی میتونه باشه؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   از عوارض آنتی بیوتیک های شما این علایم می تواند باشد که با ادامه درمان برطرف می شود..
   در صورت ادامه تب یا لرز مجدد به پزشک مراجعه کنید..


  • امین قائدی | 1399/08/19

   سلام دکتر جان. دخترم پارمین 7 ساله دوشب متوالی تب شدید داشت. منم به دلیل ترس از کرونا تصمیم به خود درمانی کردم. وهر دوشب شربت استامينوفن بهش دادم و شیاف استامینوفن رو براش استفاده کردم. تبش شب دوم خوب شد و دیگه تب نکرد. ولی از فرداش تا الان حدودا 5 روزه که دلدرد شدید در ناحیه دور ناف داره. لطفاً با توجه به شرایط کرونا راهنمایی بفرمائید. با تشکر

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   آیا فرزند شما اسهال و حالت تهوع هم دارد؟


  • ناشناس | 1399/08/02

   سلام قرص مترونیدازول گرفتم واسه انگل خواستم بدونم طرز مصرفش چطوره جویدنی یا با اب میخورن

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   جهت  درمان بیماریهای انگلی مشخص شدن نوع آن صروری است


  • فاطمه | 1399/07/23

   جناب دکتر مصرف شربت مترو نیدازول با سفکسیم برای رفع تکرر ادرار دختر ۵ ساله خوبه و طریقه مصرف چگونه باید باشه؟ تداخل دارویی نداره موثر هست؟.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام این دو با هم تداخل ندارند. تجویز این دو حتما باید توسط پزشک انجام شود


  • کیمیا | 1399/07/19

   سلام برای کودکان زیر دوسال می شه؟ مقدار مصرف در روز چقدره؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   با توجه به نوع عفونت دوزاژ اون متفاوته


  • مهدی | 1399/07/15

   سلام خسته نباشید.دو هفته ای پیش شام تخم مرغ خوردم.بخاطر داشتن تیروئید قرص خوردمو خوابیدم فرداش دچار اسهال سختی شدم.در ضمن بگم که من ضایع نخاعی هستم بیشتر موقع ها دچار اسهال میشم.ولی این بار خیلی فرق داشت بعد از اسهال دچار یبوست شدم و شکمم بدجور ورم کرده کلا اشتها مو از دست دادم با وجود اینکه چیزی نمی‌خورم موقع دستشویی رفتن فشار زیادی به کلیه و مثانه م میاد خواهشاً راهنمایی کنید که چکار کنم.باتشکر

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   شرح حال شما کافی نمیباشد.بهتر است با یک متخصص داخلی مشورت نمایید.


  • محمدرضا | 1399/07/15

   سلام ایامصرف قرص بیسموت و مترانیدازول هر دوازده ساعت به تعداد۱و۲(به ترتیب)برای سوزش و درد شدید معده تا جناق سینه موثره یا خیر؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر


  • محمدرضا | 1399/07/15

   سلام من مدت شیش ماهه ک سوزش و درد شدید معده دارم ک اکثر مواقع تا گلو رو هم میسوزونه برای بهبودی قرص بیسموت و میترانیدازول هر دوازده ساعت به ترتیب ۱و۲عدد مصرف میکنم به مدت یک هفتس اما نتیجه انچنانی نگرفتم میخاستم بپرسم ایا این داروها اثر گذار هست یا نه؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   آیا این داروها توسط پزشک معالج تجویز شده است؟
    میبایست امپرازول جهت سوزش معده مصرف نمایید.


  • مهدی | 1399/07/09

   سلام با عرض احترام و خسته نباشید اینجانب 40 ساله و آقا هستم یزاق دهانم کم و چسبناک است اگر مترونیدازول استفاده کنم میتونه مشکل دهانم کم بشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید، سپاس فراوان

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها به هیچ وجه توصیه نمی شود


  • مهرداد | 1399/07/04

   سلام و ممنون از پاسخگویی به مشکلات بنده بطور ناگهانی دچار اسهال شدم که بصورت لخته ایی و بلغم بود تا چهار روز سعی کردم دارویی مصرف نکنم و بامصرف مایعات زیاد برطرف کنم که نشد نهایتا در مایع مخاطی دفع شده رگه خونی روشن دیدم که ناگذیر از میترو نیدازول 250 صبح 2 عدد و شب 2 عدد استفاده کردم بعد از مصرف 4 روز بهبودی حاصل شد اما دو روز بعد دوباره شروع شد که دوباره ناگذیر الان مدت 8 روز هستش که همین دارو را استفاده میکنم و اون علائم رو ندارم اما گهگداری باز مایع مخاطی در مدفوع دیده می‌شود با این شرایط بیماری کرونا هم رفتن به دکتر یک چالش برایم محسوب می‌شود ممنون میشوم نظرتان را بدانم. با تقدیم احترام

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام با توجه به احتمال عفونت یا التهابات گوارشی باید به پزشک مراجعه بفرمایید


  • Zahra h | 1399/06/30

   سلام من یه مدته عفونت واژن سوزش وخارش هم داخلی هم بیرونی دارم واینکه کمردرد و لگن درد دارم آیا قرص مترونیدازول بخورم خوب میشم واینکه چه جوری مصرف کنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیکها فقط باید زیر نظر پزشک انجام شود

    


  • علی | 1399/06/29

   سلام ببخشین پسر 10 ساله دارم که بوی بد دهان داره میتونم از قرص مترونیدازول بدم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . نه بوی بد دهان ممکنه بخاطر پوسیدگی دندان یا مشکلات دریچه معده باشه که هر کردوم درمان خاص خودش رو داره . باید با پزشک مشورت کنید