اطلاعات دارویی سدیم نیتریت

Sodium nitrite

سدیم نیتریت Sodium nitrite

گروه دارو: آنتی دوت

برای درمان مسمومیت با سیانور استفاده می شود.

مکانیسم اثر

نیتریت سدیم باعث شکل گیری متهموگلوبین می شود که با سیتوکروم اکسیداز برای یون سیانید رقابت می کند. سیانور با متهموگلوبین ترکیب می شود و سیانومتهموگلوبین را تشکیل می دهد ، در نتیجه سیتوکروم اکسیداز آزاد می شود و اجازه می دهد متابولیسم هوازی ادامه یابد.

فارماکودینامیک

وقتی 4 mg/kg نیتریت سدیم به صورت داخل وریدی به شش داوطلب سالم انسانی تزریق شد ، میانگین اوج غلظت متهموگلوبین 7 درصد بود که در 60-30 دقیقه پس از تزریق حاصل شد ، مطابق با گزارش در قربانیان مسمومیت با سیانید. فشار خون سیستولیک و دیاستولیک درحدود 10٪ در عرض 10 دقیقه کاهش یافت ، این افت در 40 دقیقه آزمایش پایدار بود. این با 20 ضربان در دقیقه افزایش ضربان نبض همراه بود که در 10 دقیقه به حالت اولیه بازگشت. پنج نفر از این افراد به دلیل غش قادر به مقاومت در برابر آزمایش ارتواستاتیک نبودند. یک نمونه دیگر ، که دوز 12 میلی گرم در کیلوگرم نیتریت سدیم دریافت کرد ، اثرات قلبی عروقی شدیدی را تجربه کرد و در 60 دقیقه پس از تزریق به حداکثر غلظت میتموگلوبین 30٪ رسید.

دوزهای خوراکی 120 تا 180 میلی گرم نیتریت سدیم تجویز شده برای داوطلبان سالم باعث ایجاد حداقل تغییرات قلبی عروقی می شود ، درصورتی که افراد در موقعیت افقی حفظ شوند. با این حال ، چند دقیقه پس از قرارگیری در حالت ایستاده ، افراد سنکوپ تاکی کاردی و افت فشار خون را نشان دادند.

نیمه عمر برای تبدیل متهموگلوبین به هموگلوبین طبیعی در یک قربانی مسمومیت سیانور که نیتریت سدیم تجویز کرده است 55 دقیقه تخمین زده می شود.

فارماکوکینتیک

شروع: اوج اثر: متهموگلوبینمیا: 30 تا 60 دقیقه

مدت زمان عمل: متهموگلوبینمیا: 55 ~ دقیقه

متابولیسم: به آمونیاک و سایر متابولیت ها

دفع: ادرار (40 ~ به عنوان داروی بدون تغییر)

نیتریت سدیم

نیتریت سدیم یک اکسیدان قوی است و به سرعت با هموگلوبین واکنش داده و متهموگلوبین تشکیل می دهد. فارماکوکینتیک نیتریت سدیم آزاد در انسان بخوبی مطالعه نشده است. گزارش شده است که تقریباً 40٪ نیتریت سدیم بدون تغییر از طریق ادرار دفع می شود در حالی که 60٪ باقیمانده به آمونیاک و مولکولهای کوچک مرتبط متابولیزه می شود.

سیانور

نیمه عمر حذف نهایی و حجم توزیع سیانید ، در بیمار تحت درمان با مسمومیت حاد سیانور با استفاده از نیتریت سدیم و تجویز تیو سولفات سدیم ، به ترتیب 19 ساعت و 0.41 لیتر بر کیلوگرم گزارش شده است. علاوه بر این ، نیمه عمر حذف اولیه سیانور تقریباً 1-3 ساعت گزارش شده است.

تیوسیانات

پس از سم زدایی ، در افراد سالم ، تیوسیانات عمدتا از طریق ادرار با سرعت معکوس با کلیرانس کراتینین دفع می شود. در افراد سالم ، نیمه عمر حذف و حجم توزیع تیوسیانات به ترتیب 2.7 روز و 0.25 لیتر بر کیلوگرم گزارش شده است. با این حال ، در افراد با نارسایی کلیوی ، نیمه عمر حذف گزارش شده تقریباً 9 روز است.

موارد مصرف سدیم نیتریت

مسمومیت

مسمومیت با سیانید

مقدار مصرف سدیم نیتریت

مسمومیت با سیانید: IV: توجه: همراه با تیو سولفات سدیم تجویز می شود. ابتدا نیتریت سدیم تجویز کنید ، بلافاصله با تجویز تیوسولفات سدیم: 300 میلی گرم (10 میلی لیتر از محلول 3٪). در صورت بازگشت علائم سمیت سیانید ، ممکن است در نیمی از دوز اصلی تکرار شود. نیتریت سدیم به طور کلی برای سطح متهموگلوبین> 30٪ قطع می شود.

متناوباً ، در بیمارانی که قادر به تحمل متهموگلوبینمی قابل توجه نیستند (به عنوان مثال ، بیماران مبتلا به بیماری های همراه که اکسیژن رسانی را از بین می برند ، مانند بیماری قلبی ، بیماری ریوی) ، ممکن است دوز مصرفی براساس سطح هموگلوبین باشد (در صورت وجود آزمایش سریع در بالین) برای جلوگیری از متوهموگلوبینمی کشنده ؛ جدول را ببینید (برلین ، 1970):

Hemoglobin Level (g/dL)

Dose of 3%

Sodium Nitrite Solution

(maximum dose: 10 mL)

7

0.19 mL/kg

8

0.22 mL/kg

9

0.25 mL/kg

10

0.27 mL/kg

11

0.3 mL/kg

12

0.33 mL/kg

13

0.36 mL/kg

14

0.39 mL/kg

موارد منع مصرف

هیچگونه منع مصرفی در برچسب سازنده ذکر نشده است.

هشدارها

• افت فشار خون: نیتریت سدیم ممکن است باعث افت فشار خون شدید و در نتیجه کاهش ظرفیت حمل اکسیژن شود. عوارض جانبی جدی ممکن است در دوزهای کمتر از دو برابر دوز درمانی توصیه شده رخ دهد. نظارت بر پرفیوژن و اکسیژن رسانی کافی. اطمینان از یوولمیک بودن بیمار. مصرف با احتیاط در بیمارانی که تشخیص مسمومیت با سیانید قطعی نیست ، بیماران با ذخیره اکسیژن یا قلب و عروق کاهش یافته قبلی (به عنوان مثال ، قربانیان استنشاق دود ، کم خونی ، از دست دادن خون قابل توجه ) و در بیمارانی که ممکن است حساس به آسیب ناشی از گشاد شدن عروق باشند؛ استفاده از هیدروکسوکوبالامین در این بیماران توصیه می شود.

• متهموگلوبینمیا: نیتریت سدیم ممکن است باعث تشکیل متهموگلوبین شود و در نتیجه ظرفیت حمل اکسیژن کاهش یابد. عوارض جانبی جدی ممکن است در دوزهای کمتر از دو برابر دوز درمانی توصیه شده رخ دهد. پرفیوژن و اکسیژن رسانی کافی را کنترل کنید. با احتیاط در بیمارانی که تشخیص مسمومیت با سیانید قطعی نیست ، بیماران با ذخیره اکسیژن یا قلب و عروق کاهش یافته قبلی (به عنوان مثال ، قربانیان استنشاق دود ، کم خونی ، از دست دادن خون قابل توجه ) و در بیمارانی که در معرض خطر بیشتری هستند برای ایجاد متهموگلوبینمی (به عنوان مثال ، کمبود مادرزادی متهموگلوبین ردوکتاز) ؛ استفاده از هیدروکسوکوبالامین در این بیماران توصیه می شود. با احتیاط با داروهای همزمان که به عنوان متهموگلوبینمی شناخته می شوند (مانند نیتروگلیسیرین ، فنازوپیریدین) استفاده شود. نیتریت سدیم به طور کلی برای سطح متهموگلوبین> 30٪ قطع می شود. تزریق وریدی متیلن بلو برای درمان میتموگلوبینمی تهدید کننده زندگی استفاده شده است.
 

نکات قابل توصیه

• کم خونی: با احتیاط مصرف شود. بیماران مبتلا به کم خونی ، متهموگلوبین بیشتری تشکیل می دهند. کاهش دوز متناسب با ظرفیت اکسیژن رسانی توصیه می شود.

• کمبود گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز: بیماران مبتلا به کمبود گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز (G6PD) به دنبال تجویز نیتریت سدیم در معرض خطر افزایش بحران همولیتیک هستند. در صورت امکان گزینه های درمانی جایگزین را در نظر بگیرید. برای کاهش حاد هماتوکریت نظارت کنید.

• اختلال کلیوی: با احتیاط استفاده کنید. نیتریت سدیم تحت دفع کلیوی قابل توجهی قرار می گیرد. خطر وقوع عوارض جانبی ممکن است افزایش یابد.
 

مصرف در بارداری

گروه C . عوارض مصرف این دارو در جنین نامشخص است

اثرات تراتوژنیک به دنبال قرار گرفتن مادر در معرض غلظت بالای نیتریت سدیم در آب آشامیدنی مشاهده شده است.

نیتریت سدیم باعث تشکیل متهموگلوبین می شود و در نتیجه ظرفیت حمل اکسیژن کاهش می یابد. هموگلوبین جنین ممکن است بیشتر در معرض ابتلا به متهموگلوبینمی بیش از حد ناشی از نیتریت باشد.

به طور کلی ، داروهایی که به عنوان پادزهر استفاده می شوند باید سلامت و پیش آگهی مادر را در نظر بگیرند. در صورت وجود نشانه ای واضح برای استفاده ، باید پادزهرها به زنان باردار تجویز شود و به دلیل ترس از تراتوژنیک نباید آنها را ترک کرد (بیلی 2003). با این حال ، نیتریت سدیم درمان ترجیحی سمیت سیانید نیست ، (Anseeuw 2013) و سایر درمان ها ممکن است برای زنان باردار ترجیح داده شود (Culnan 2018).
 

مصرف در شیردهی

مشخص نیست که آیا نیتریت سدیم در شیر مادر وجود دارد یا خیر.
سازنده توصیه می کند هنگام مصرف نیتریت سدیم در زنان شیرده احتیاط شود. تغذیه با شیر مادر منعی برای استفاده ندارد.

برچسب ها

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.