اطلاعات دارویی رمدسیویر

Remdesivir

رمدسیویر Remdesivir

گروه دارو: ضد ویروس ها

رمدسیویر یک داروی آزمایشی است که برای استفاده در درمان بیماری های ناشی از کروناویروس مورد استفاده قرار می گیرد. هنوز مشخص نیست که آیا رمدسیویر یک درمان بی خطر و مؤثر برای هر شرایطی است یا خیر.

مکانیسم اثر

رمدسیویر نوعی پیش دارو آدنوزین نوکلئوتیدی است که پس از توزیع در سلولها به متابولیت فعال دارویی نوکلئوزید تری فسفات متابولیزه می شود. رمدسیویر تری فسفات به عنوان یک آنالوگ آدنوزین تری فسفات عمل می کند و برای ادغام در زنجیره RNA با RNA پلیمراز وابسته به SARS-CoV-2 ،RNA رقابت می کند و در نتیجه پایان یابی زنجیره در طول رونویسی RNA ویروس را به تاخیر می اندازد.

فارماکودینامیک

رمدسیویر یک آنالوگ نوکلئوزیدی است که برای مهار عملکرد RNA پلیمراز استفاده می شود. مدت زمان عمل متوسط است ، همانطور که روزانه یک بار مصرف می شود. در مورد خطر واكنشهای مربوط به تزریق ، افزایش ترانس آمینازها، و پتانسیل كاهش اثر بخشی هنگام مصرف همزمان با داروهای هیدروكسی كلروكین یا كلروكین باید به بیماران توصیه های لازم داده  شود.

فارماکوکینتیک

متابولیسم:  به تری فسفات رمدسیویر متابولیزه میشود
دفع: ادرار (~74٪؛ ؛ 49٪ به عنوان متابولیت). مدفوع (18٪)

موارد مصرف رمدسیویر

بیماری کروناویروس 2019 (COVID-19)

مقدار مصرف رمدسیویر

1 مه سال 2020: FDA مجوز استفاده اضطراری (EUA)رمدسیویر را برای درمان کودکان و بزرگسالان بستری مشکوک یاقطعی مبتلا به عفونت SARS CoV-2 و بیماری شدید COVID-19 صادر کرده است.
EUA استفاده گسترده از رمدسیویر را تسهیل می کند و امکان دسترسی در سایر بیمارستانها را در سراسر کشور فراهم می کند
-بیماری شدید COVID-19 این گونه تعریف میشود:بیمارانی با درصد اشباع اکسیژن ≤ 94٪ در هوای اتاق یا نیازمند به اکسیژن اضافی یا  به ونتیلاسیون مکانیکی یا نیازمند به
(requiring extracorporeal membrane oxygenation (ECMO
-برای این EUA مدت زمان مناسب برای درمان نامعلوم است. دوزینگ به شرح زیر است:
-مقدار مصرف (وزن 40 کیلوگرم یا بیشتر)
-نیازمند به تهویه مکانیکی و  یا ECMO
روز 1 لودینگ دوز: 200 میلی گرم IV طی30 تا 120 دقیقهتزریق میشود
روز2 تا 10 دوز نگهدارنده: 100 ميلي گرم IV روزانه
-عدم نیاز به تهویه مکانیکی و  یا ECMO 
روز 1 لودینگ دوز: 200 میلی گرم IV طی 30 تا 120 دقیقه  تزریق میشود
روز2 تا 5، دوز نگهدارنده: 100 ميلي گرم IV روزانه
اگر بهبود بالینی مشاهده نشود ، ممکن است درمان تا 5 روز دیگر تمدید شود (یعنی در کل تا 10 روز)

کودکان
مقدار مصرف (وزن 3.5-40 کیلوگرم)
-نیازمند به تهویه مکانیکی و  یا ECMO
روز 1 لودینگ دوز:5 میلی گرم / کیلوگرم  IV طی 30 تا 120 دقیقه  تزریق میشود
روز2 تا 10 دوز نگهدارنده:2.5 میلی گرم / کیلوگرم IV روزانه

-عدم نیاز به تهویه مکانیکی و  یا ECMO 
روز 1 لودینگ دوز:5 میلی گرم / کیلوگرم  IV طی 30 تا 120 دقیقه  تزریق میشود
روز2 تا 5، دوز نگهدارنده:2.5 میلی گرم / کیلوگرم IV روزانه
اگر بهبود بالینی مشاهده نشود ، ممکن است درمان تا 5 روز دیگر تمدید شود (یعنی در کل تا 10 روز)

موارد منع مصرف

حساسیت به دارو

حساسیت به دارو یا هر ماده تشکیل دهنده آن

عوارض جانبی رمدسیویر

تب1 , واکنش های انفوزیون , افزایش کراتینین سرم , هایپر گلیسمی , افزایش بیلی روبین توتال , افزایش ALT/AST , کاهش کلیرانس کراتینین , افزایش آسپارتات آمینوترانسفراز , نارسایی حاد کلیه

هایپرگلیسمی ، افزایش آلانین آمینوترانسفراز سرم، افزایش آسپارتات  آمینوترانسفراز سرم، نارسایی حاد کلیوی، کاهش تخمینی GFR ، افزایش کراتینین سرم، تب، افزایش ALT / AST درجه 3 ، افزایش ALT / AST درجه 4 ، افزایش بیلی روبین توتال درجه 4، کاهش کلیرانس کراتینین، واکنش مرتبط با تزریق (از جمله افت فشار خون ، تهوع ، استفراغ ، دیافورز و لرز)

تداخلات دارویی

دی والپروئکس سدیم , آتوواکون/ پروگوانیل , آتوموکستین , آزیترومایسین , آسپاراژیناز , آمیودارون , آکاربوز , اپی روبیسین , کاوا کاوا , اتوتوئین , برنتوکسی مب , پگاسپارگاز , متاکسالون , آمبریسنتان , بلینوستات , اوزانیمود , سلپرکاتینیب , گیووسیران , برمفناک , متیل نالتروکسون , لوتتیوم لو 177 دوتاتات , روفکوکسیب , پکسیدارتینیب , فدراتینیب , لاروترکتینیب , سریواستاتین , دوولیزیب , برنج مخمر قرمز , سولفیسوکسازول , تروافلوکساسین , اینوترسن , گیلتریتینیب , نیلوتامید , ترولیندومایسین , سیپونیمود , بینیمتینیب , آباکاویر , تولکاپون , کوبیمتینیب , اتیونامید , آمینوسالیسیلیک اسید , بداکیلین , داکلیزومب , الاگولیکس , آتوواکوئون , ماسیتنتان , ترابکتدین , لنواتینیب , الترومبوپگ , بنازپریل , میلناسیپران , پیرفنی دون , نینتدانیب , تروگلیتازون , کریزوتینیب , فوستاماتینیب , پوناتینیب , رگورافنیب , دهیدرو اپی آندرسترون , کلوفارابین , کیناپریل , ماراویروک , مکلوفنامات , موکسی پریل , نابومتون , بوسوتینیب , پریندوپریل , تراندولاپریل , رامیپریل , فنوپروفن , فوزینوپریل , کتوپروفن , بلیناتومومب , جمتوزومب , ریلپیویرین , اکسی تتراسیکلین , اتودولاک , اکساپروزین , توسیلیزومب , ایپیلی موماب , ایکسازومیب , جفیتینیب , کارموستین , پرالاترکسات , سلکوکسیب , دمکلوسیکلین , کلرزوکسازون , تیپراناویر , سولینداک , پیرازینامید , پازوپانیب , تولواپتان , فوس فنی توئین , سولفامتوکسازول , امتریسیتابین , ابیراترون , ساریلوماب , نیاسین , فلوربی پروفن , فلبامات , سریتینیب , پاسیروتاید , دانترولن , دروندارون , آکسیتینیب , اینوتوزوماب , پانوبینوستات , ریبوسیکلیب , پراواستاتین , فلوواستاتین , لومیتاپید , میپومرسن , آلدسلوکین , زیلوتون , آلکتینیب , والپروئیک اسید , کارفیلزومیب , لنالیدوماید , دی متیل فومارات , پیتاواستاتین , کلروکین , فلوکسی مسترون , مورافنیب , فنیل بوتازون , تلیترومایسین , افاتینیب , نویراپین , تاموکسیفن , تاکرین , پیوگلیتازون , روزیگلیتازون , ریتوناویر , زالسیتابین , نفازودون , ایدلالیزیب , ایواکافتور , کاسپوفانجین , افاویرنز , پگ اینترفرون آلفا 2بی , تری فلونوماید , مرکاپتوپورین , بکساروتن | داروی ضد سرطان , دیدانوزین , استاوودین , رزوواستاتین , دی سولفیرام , اینتر فرون آلفا 2a , فبوکسوستات , داروناویر , زیدوودین , کتورولاک , کتوکونازول , کلاریترومایسین , کلوتریمازول , بیکالوتامید , اینترفرون بتا- 1a , نیلوتینیب , هیدروکسی کلروکین , اورلیستات , وریکونازول , کاپتوپریل , کاربامازپین , ملوکسیکام , موکسی فلوکساسین , آسیترتین , ناپروکسن , ناتالیزومب , نیتروفورانتوئین , لیزینوپریل , مینوسایکلین , متوترکسات , متی مازول , متیل دوپا , مفنامیک اسید , لابتالول , لامیوودین , لاپاتینیب , لوموستین , لوواستاتین , لووفلوکساسین , فلوتامید , فلوکونازول , فنازوپریدین , فنوفیبرات , فنی توئین , فینگولیمود , سورافنیب , سولفادیازین , سولفاسالازین , سیتارابین , سیمواستاتین , سیکلوسپورین , دولوکستین , دیکلوفناک , ریفامپین , ریلوزول , زفیرلوکاست , سانی تینیب , تیوگوانین , جم سیتابین , دانازول , داکاربازین , داکسی سیکلین , دفراسیروکس , تربینافین , ترتینوئین , تستوسترون , تموزولامید , تولمتین , تیزانیدین , بورتزومیب , بوسنتان , پوساکونازول , پیروکسیکام , تتراسیکلین , تراستوزوماب , اینترفرون آلفا 2b , اینترفرون بتا-1b , اینترفرون گاما- 1b , ایندومتاسین , اینفلیکسی ماب , بوپروپیون , اکسی متولون , ایبوپروفن , ایتراکونازول , ایزوترتینوئین , ایزونیازید , ایماتنیب , اتامبوتول , ارلوتینیب , اریترومایسین , استامینوفن | پاراستامول , اگزالی پلاتین , اکساندرولون

black cohosh-calaspargase pegol-capmatinib-chaparral-chenodeoxycholic acid-clavulanate-comfrey-diroximel fumarate-elotuzumab-ethanol-etretinate-fenofibric acid-interferon alfa-n1-interferon alfacon-mephenytoin-methyltestosterone-monomethyl fumarate-nandrolone-niacinamide-onasemnogene abeparvovec-pemoline-pennyroyal-polatuzumab vedotin-propylthiouracil-stanozolol-sulfadoxine-sulfamethizole-tagraxofusp-trimetrexate-vincristine-vincristine liposome-

هشدارها

- واكنشهای مربوط به اینفیوژن كه در طی تجویز مشاهده شده و یا موقتی همراه تزریق بروز کرده اند. علائم ممكن است شامل افت فشار خون ، حالت تهوع ، استفراغ ، دیافورز و لرز باشد. در صورت بروز این علائم ، فوراً دارو قطع شود و درمان مناسب انجام شود.
- افزایش ترانس آمینازهای کبدی در داوطلبان سالم و بیماران مبتلا به COVID-19 گزارش شده است
-در نارسایی کبدی فقط درصورتی که منافع بالقوه از خطرات آن بیشتر باشد استفاده شود.
- در نوزادان بیمار (سن بالای 28 روز) با eGFR کمتر از 30 میلی لیتر در دقیقه: توصیه نمی شود مگر اینکه سود بالقوه از خطرات بالقوه بیشتر باشد.
-نوزادان Full-term (سن ≥7 روز تا ≤ 28 روز) با کراتینین سرم> 1 میلی گرم در دسی لیتر: توصیه نمی شود مگر اینکه منافع بالقوه از خطرات بالقوه بیشتر باشد.

نکات قابل توصیه

-در شروع درمان اگر ALT≥ پنج برابر حد بالایی محدوده نرمال باشد : دارو را شروع نکنید
-درمان دارویی را قطع کنید اگر:
در طول درمان ALT≥ پنج برابر حد بالایی محدوده نرمال، شود. ممکن است وقتیALT< پنج برابر حد بالایی محدوده نرمال شود، دارو از سر گرفته شود
افزایشALT همراه با  علائم التهاب کبد یا افزایش بیلی روبین کونژوگه ،آلکالین فسفاتاز یا INR
-تجویز همزمان رمدسیویربا کلروکین یا هیدروکسی کلروکین توصیه نمی شود. بر اساس داده های آزمایشگاهی ، کلروکین اثر آنتاگونیستی در مقابل فعال سازی متابولیک داخل سلولی و فعالیت ضد ویروسی رمدسیویر نشان داده است.
-قبل ازشروع دارو، eGFR را اندازه گیری کنید
-انجام تست کبدی در کلیه بیماران قبل از شروع رمدسیویر و به طور روزانه در هنگام دریافت رمدسیویر

مصرف در بارداری

در صورت صلاح دید پزشک مصرف شود.

هیچ مطالعه ای در زنان باردار انجام نشده است
رمدسیویر تنها در صورتی در دوران بارداری استفاده شود که سود بالقوه آن، خطرات احتمالی برای مادر و جنین را توجیه کند

مصرف در شیردهی

اطلاعاتی در مورد وجود رمدسیویر در شیر، تأثیرات آن روی نوزاد شیرخوار و یا تأثیر بر تولید شیر در دسترس نیست.

به اطلاع میرسانیم که واکسن آنفلوآنزا در داروخانه مرکزی امام (ع) موجود می باشد . متقاضیان میتوانند با ارائه ی کارت ملی و با مراجعه به داروخانه مرکزی امام یا استفاده از خدمات غیر حضوری ، اقدام به تهیه واکسن نمایند .

**پاسخگویی به سوالات دارویی ، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در پیج اینستاگرام موسسه انجام می شود .


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.