اطلاعات دارویی آربکاسین

arbekacin

آربکاسین arbekacin


یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید نیمه سنتتیک است. اغلب برای درمان عفونت باکتریایی مقاوم به چند دارو مانند استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) استفاده می شود.

مکانیسم اثر

Arbekacin به طور غیرقابل بازگشت به زیر واحد های ریبوزومی باکتری 30S و 16S متصل شده و مهار سنتز پروتئین می کند. آربكاسین به 4 نوكلئوتید زیر واحد 16S و 1 اسید آمینه پروتئین S12 متصل می شود تا در محل رمزگشایی اطراف نوكلئوتید 1400 در زیر واحد 16S تداخل ایجاد كند. تداخل با سایت رمزگشایی در تعامل آن با پایه تکان دهنده tRNA تداخل ایجاد می کند. این تعامل مانع، باعث می شود که mRNA اشتباه خوانده شود و اسیدهای آمینه نادرست به پروتئین وارد شوند. این پروتئین های پر از خطا قادر به عملکرد نیستند یا حتی ممکن است سمی باشند.

فارماکودینامیک

آربكاسین آمینوگلیكوزید است. عملکرد آمینوگلیکوزیدها با اتصال به زیرواحدهای ریبوزومی 30S باکتری ، باعث خوانده شدن غلط t-RNA و جلوگیری از تولید پروتئین ها می شود. بی هوازی ها کمتر در معرض آمینوگلیکوزیدها هستند زیرا به اندازه هوازها در مصرف مواد شیمیایی مانند آمینو گلیکوزیدها انرژی مصرف نمی کنند. آمینوگلیکوزیدها در درجه اول در عفونت های باکتری هوازی ، گرم منفی مانند سودوموناس ، اسینتوباکتر و انتروباکتر مفید هستند.

فارماکوکینتیک

جذب: آمینوگلیكوزیدها به خوبی از دستگاه گوارش جذب نمی شوند. جذب آنها به طور قابل توجهی با تجویز تزریقی بهبود می یابد.
حجم توزیع: موجود نیست
اتصال پروتئین: 3 تا 12 درصد
متابولیسم: موجود نیست
مسیر حذف: موجود نیست
نیمه عمر: 3 ساعت

موارد مصرف آربکاسین

آنتی بیوتیک

درمان بیماران مبتلا به ذات الریه یا سپسیس ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین.

مقدار مصرف آربکاسین

دوز توصیه شده اولیه آربکاسین در 5-6 میلی گرم در کیلوگرم یا بالاتر استفاده می شود و دوز باید تنظیم شود تا درمان بیماران مبتلا به ذات الریه یا سپسیس ناشی از اسافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در اوج غلظت  10-15 میکروگرم در میلی لیتر یا بالاتر حاصل شود.

موارد منع مصرف

آربكاسین در مواردی مانند حساسیت مفرط منع مصرف دارد.

تداخلات دارویی

پلازومایسین

هشدارها

در بیماران مسن با اختلال قابل توجه در عملکرد کلیه احتیاط ویژه لازم است زیرا غلظت بالای آربکاسین در سرم ممکن است باعث سمیت کلیوی یا اتوتوتوکسیسیتی شود. در بیماران با نارسایی کلیوی ، دوز و فاصله دوز باید با نظارت بر غلظت سرم تنظیم شود. در صورت استفاده همزمان از داروهای مختلف ، باید آربکاسین را در انفوزیون قطره ای جداگانه تجویز کرد.

مصرف در بارداری

نامشخص


جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.