اطلاعات دارویی دکس مدتومیدین

dexmedetomidine

دکس مدتومیدین dexmedetomidine


برای ایجاد خواب در طی جراحی استفاده می شود.

مکانیسم اثر

آگونیست گیرنده آلفا 2-آدرنوسپتور با عملکرد مرکزی که دارای خواص سداسیون و بیهوشی است ، احتمالاً با فعال سازی پروتئین های G در ساقه مغز، منجر به مهار انتشار نوراپی نفرین می شود.

فارماکودینامیک

دکس مدتومیدین 2 آدرنوسپتورها را فعال کرده با تضعیف پاسخ های نورو اندوکرین و همودینامیکی به بیهوشی و جراحی، باعث کاهش تون سمپاتیک می شود. نیازبه  بیهوش کننده ها و اپیوئید ها را کاهش می دهد و باعث سداسیون و بی دردی می شود.

فارماکوکینتیک

نیمه عمرحذف: 6 دقیقه- 2 ساعت (ترمینال)
پیک پلاسمایی: 0.3 تا 1.5 نانوگرم در میلی لیتر
پروتئین بایندینگ: 94٪
حجم توزیع: 118 لیتر
متابولیسم: کبد ، از جمله گلوکورونیداسیون و CYP2A6
متابولیت ها: 3-هیدروکسی ، 3-کربوکسی ، 3-هیدروکسی N-متیل ، 3-کربوکسی N-متیل و N-متیل ا گلوکورونید دکس مدتومیدین
کلیرانس کل: 39 لیتر در ساعت
دفع: ادرار (95٪) ؛ مدفوع (4٪)

موارد مصرف دکس مدتومیدین

القا و ادامه سداسیون در MACو القای سداسیون در ICU برای بیماران اینتوبه یا متصل به ونتیلاتور , القای سداسیون

-القای سداسیون در ICU 
-القای سداسیون در اعمال جراحی 

مقدار مصرف دکس مدتومیدین

1-برای سداسیون بیماران در ابتدای لوله گذاری و تهویه مکانیکی در محیط ICU
لودینگ دوز: 1 میکروگرم / کیلوگرم IV در مدت 10 دقیقه ؛ برای بزرگسالانی که از سایر داروهای سداتیو انتقال یافته اند ، ممکن است لودینگ دوز لازم نباشد.
دوز نگهدارنده: 0.2-0.7 میکروگرم / کیلوگرم در ساعت تزریق مداوم IV ؛ از 24 ساعت تجاوز نکند.
دکس مدتومیدین به طور مداوم در بیماران با تهویه مکانیکی قبل ، در حین و بعد از خارج کردن لوله تزریق شده است. قطع دکسمدتومیدین قبل از خارج كردن لوله ضروری نیست.

2-برای سداسیون بیماران غیر اینتوبه قبل و یا در طی اقدامات جراحی و سایر موارد 
لودینگ دوز: 1 میکروگرم بر کیلوگرم IV طی 10 دقیقه
دوز نگهدارنده: 0.6 میکروگرم در کیلوگرم در ساعت IV و تیتراسیون تا مشاهده اثر (معمولاً 0.2-1 میکروگرم در کیلوگرم در ساعت)
اینتوباسیون بیمار فیبروپتیک هوشیار
• لودینگ دوز: 1 میکروگرم بر کیلوگرم IV طی 10 دقیقه
• دوز نگهدارنده: 0.7 میکروگرم در کیلوگرم در ساعت IV تا زمان ایمن شدن لوله تراشه

موارد منع مصرف

ندارد.

ندارد

عوارض جانبی دکس مدتومیدین

کم خونی , درد , فشار خون بالا , تهوع , خشکی دهان , خس خس سینه , ادم محیطی , کاهش کلسیم خون , خونریزی , فیبریلاسیون دهلیزی , کم ادراری , تشنگی , تاکیکاردی , استفراغ , افت فشارخون , ادم ریوی , لرز , تاکیکاردی سینوسی , افزایش دمای بدن , افیوژن پلورال , تاکی کاردی بطنی , الیگوری , برادیکاردی , آژیتاسیون , هیپرگلیسمی ( قند خون بالا) ثانویه , اسیدوز , هیپوکسی , کاهش حجم داخل عروقی

افت فشار خون ، فشار خون بالا ، حالت تهوع ،برادی کاردی ، پیرکسی ، فیبریلاسیون دهلیزی ، خشکی دهان ، استفراغ ، هیپوکسی ، هیپوولمی ، آتلکتازی ، تاکی کاردی ، خونریزی پس از عمل ، کم خونی ،آژیتاسیون، افزایش دمای بدن، درد ، هیپرگلیسمی ، لرز یا سختی،الیگوریا ، تشنگی ، اسیدوز ، پلورال افیوژن ، ادم ریوی ، هیپوکلسمی ، کاهش خروجی ادرار ، تاکی کاردی سینوسی ،تاکی کاردی بطنی ، خس خس سینه ، ادم محیطی ،آریتمی ، فیبریلاسیون دهلیزی ، بلوک دهلیزی-بطنی ، ایست قلبی ، اختلال قلبی ،اکستراسیستول، سکته قلبی ، تاکی کاردی فوق بطنی ، آریتمی بطنی ، تاکی کاردیای بطنی ، فوتوپسی ، اختلال بینایی ، درد شکمی ، اسهال ،هیپرپیرکسی ،افزایش AST / ALT ، افزایش آلکالن فسفاتاز، افزایش اوره خون، وارونگی موج T، افزایش GGT ،  طولانی شدن QT ، هایپرکالمی ، افت قند خون ، تشنج ، سرگیجه ، سردرد ، نورالژی ، نوریت ، اختلال گفتاری ، حالت گیجی ، هذیان ، توهم ، پلی اوری، آپنه ، برونکواسپاسم ، تنگی نفس ، هیپرکاپنی، هیپوونتیلاسیون ، گرفتگی ریوی ، اسیدوز تنفسی ، هایپرهیدروز ، خارش ، بثورات پوستی ، کهیر ، بیهوشی سبک ، نوسان فشار خون ،،

Eliglustat-calcium/magnesium/potassium/sodium oxybates-hydrocodone-metoclopramide intranasal-sodium oxybate-sufentanil SL-valerian-vortioxetine-Albuterol-alfentanil-alprazolam-amitriptyline-amobarbital-amoxapine-apomorphine-arformoterol-aripiprazole-armodafinil-avapritinib-axitinib-azelastine-baclofen-belladonna and opium-benazepril-benperidol-benzphetamine-brexpiprazole-brompheniramine-buprenorphine-buprenorphine buccal-buprenorphine, long-acting injection-butabarbital-butalbital-butorphanol-caffeine-captopril-carbinoxamine-carisoprodol-cenobamate-chloral hydrate-chlordiazepoxide-chlorpheniramine-chlorpromazine-chlorzoxazone-cinnarizine-clemastine-clomipramine-clonazepam-clorazepate-clozapine-codeine-cyclizine-cyclobenzaprine-cyproheptadine-dantrolene-desflurane-desipramine-dexchlorpheniramine-dexfenfluramine-dexmethylphenidate-dextroamphetamine-dextromoramide-diamorphine-diazepam-diazepam intranasal-dichlorphenamide-diethylpropion-difenoxin hcl-dimenhydrinate-diphenhydramine-diphenoxylate hcl-dipipanone-dobutamine-dopamine-dopexamine-dosulepin-doxepin-doxylamine-droperidol-eluxadoline-ephedrine-epinephrine-epinephrine racemic-estazolam-ethanol-etomidate-fenfluramine-flibanserin-fluphenazine-flurazepam-formoterol-gotu kola-haloperidol-hawthorn-hops-hydromorphone-hydroxyzine-iloperidone-imipramine-isoproterenol-ivacaftor-kava-ketamine-ketotifen, ophthalmic-lemborexant-levalbuterol-levorphanol-lisdexamfetamine-lofepramine-lofexidine-lomitapide-loprazolam-lorazepam-lormetazepam-loxapine-loxapine inhaled-lurasidone-maprotiline-marijuana-melatonin-meperidine-meprobamate-metaproterenol-metaxalone-methadone-methamphetamine-methocarbamol-methylenedioxymethamphetamine-midazolam-midazolam intranasal-midodrine-mirtazapine-modafinil-morphine-motherwort-moxonidine-nabilone-nalbuphine-norepinephrine-nortriptyline-olanzapine-oliceridine-opium tincture-orphenadrine-oxazepam-oxycodone-oxymorphone-paliperidone-papaveretum-papaverine-passion flower-pentazocine-pentobarbital-perphenazine-phendimetrazine-phenobarbital-phentermine-phenylephrine-phenylephrine PO-pholcodine-pimozide-pirbuterol-primidone-prochlorperazine-promethazine-propofol-propylhexedrine-protriptyline-quazepam-quetiapine-ramelteon-risperidone-salmeterol-scullcap-secobarbital-sevoflurane-shepherd's purse-sufentanil-tamoxifen-tamsulosin-tapentadol-tazemetostat-temazepam-terbutaline-thioridazine-thiothixene-tinidazole-topiramate-tramadol-trazodone-triazolam-triclofos-trifluoperazine-trimipramine-triprolidine-valbenazine-valerian-xylometazoline-yohimbine-ziconotide-ziprasidone-zotepine-ashwagandha-brimonidine-eucalyptus-nettle-ruxolitinib-sage-Siberian ginseng

هشدارها

- برادی کاردی و ایست سینوسی در داوطلبان جوان سالم با تن واگال بالا یا با روشهای مختلف تجویز از جمله تجویز سریع بولوس IV رخ داده است.
- احتیاط در انسداد پیشرفته قلبی و / یا اختلال عملکرد شدید بطنی.
-فشار خون بالا گذرا در درجه اول در هنگام تجویز لودینگ دوز گزارش شده است. کاهش ریت تزریق لودینگ دوز را در نظر بگیرید.
-بیماران با تحریک می توانند بیدار و هوشیار شوند. این امر به تنهایی نباید به عنوان عدم کارآیی دارو در نظر گرفته شود.
-قرارگرفتن در معرض دکس مدتومیدین به صورت طولانی مدت بیش از 24 ساعت، ممکن است با تحمل و تاکیفیلاکسی و افزایش وابسته به دوز عوارض جانبی همراه باشد.
در بیماران مبتلا به نقص کبدی یا  افراد 65 ≥ سال  کاهش دوز در نظر بگیرید. با افزایش شدت اختلال کبدی ، کلیرانس کاهش می یابد.
-کاهش فشار خون و برادی کاردی ممکن است مداخله پزشکی را ایجاب کند. ممکن است در بیماران با هیپوولمی ، دیابت یا فشار خون مزمن و در افراد مسن بارزتر باشد. در بیماران با بلوک پیشرفته قلب یا اختلال عملکرد شدید بطنی با احتیاط استفاده شود
- در تجویز بیش از 6 ساعت،علائم ترک پس از قطع مشاهده شده است.
- تاکی کاردی و فشار خون بالا گزارش شده است که نیاز به نظارت 48 ساعته پس از قطع مصرف دارو دارد.
-با توجه به افزایش اثرات فارماکودینامیکی، در صورت استفاده همزمان با سایر گشادکننده های عروق یا عوامل کرونوتروپیک منفی احتیاط لازم است.
-همزمانی مصرف با داروهای بیهوشی ، سداتیو، خواب آور و اپیوئید ها احتمالاً منجر به افزایش اثرات فارماکودینامیک می شود.

نکات قابل توصیه

-به طور مداوم بیماران تحت درمان را مانیتور کنید. 
- اگر تاکی کاردی و / یا فشار خون بالا پس از قطع دارو رخ دهد ، درمان حمایتی لازم است انجام شود.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

C

هیچ مطالعه کافی و کنترل شده ای در مورد استفاده در زنان باردار وجود ندارد.
در یک مطالعه آزمایشگاهی در مورد جفت انسانی ، انتقال جفتی دکسمدتومیدین رخ داده است.
فقط در صورت نیاز واضح و منفعت بیشتر از خطر استفاده از آن توصیه می شود.

مصرف در شیردهی

در صورت دفع در شیر نامشخص است.
دکس مدتومیدینRadio-labeled تزریق شده به صورت SC به موشهای ماده شیرده ، در شیر دفع می شود.
از آنجا که بسیاری از داروها در شیر دفع می شود، هنگام مصرف در زنان شیرده باید احتیاط کرد.

اشکال دارو دکس مدتومیدین

Precedex

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.