اطلاعات دارویی کلوگزاسیلین

Cloxacillin

کلوگزاسیلین Cloxacillin


کلوگزاسیلین یک آنتی بیوتیک از گروه پنی سیلین ها می باشد که با باکتری ها مقابله می کند. کلوگزاسیلین در درمان انواع مختلف عفونت های ناشی از باکتری استافیلوکوک (مولد پنیسیلیناز) به کار می رود. این دارو برای درمان عفونت باكتریایی ، عفونت مثانه ، پنومونی ، عفونت پوستی و ساختاری و عفونت دستگاه تنفسی فوقانی استفاده می شود.

مکانیسم اثر

کلوگزاسیلین با اتصال به پروتئین های متصل شونده به پنی‌سیلین (PBP) واقع در دیواره سلولی باکتری اثر خود را اعمال می کند.وقتی کلوگزاسیلین مراحل سوم و آخر ساخت دیواره سلولی باکتری را مهار می کند ،اتولیز آنزیمی دیواره سلولی رخ می دهد.

فارماکودینامیک

کلوگزاسیلین یک آنتی بیوتیک نیمه سنتیک می باشد که در گروه پنی سیلین ها قراردارد. کلوگزاسیلین بر علیه استافیلوکوک مولد بتالاکتاماز استفاده می شود.

فارماکوکینتیک

جذب: 50% داروی کلوگزاسیلین از راه خوراکی جذب می شود که این مقدار در حضور غذا کاهش می یابد .
توزیع: به طور گسترده ای در بیشتر مایعات بدن و استخوان وجود دارد. نفوذ به سلولها ، چشم و در مننژ طبیعی ضعیف است. التهاب مقدار عبور از سد خونی مغزی را افزایش می دهد.
اتصال پروتئینی: 94% به پروتئین های پلاسما خصوصا به آلبومین متصل می شود.
نیمه عمر: نیمه عمر کلوگزاسیلین نیم تا یک ساعت می باشد که در صورت نقص کار کلیه تا 2.5 ساعت افزایش می یابد.
دفع: کلوگزاسیلین به صورت تغییرنیافته از کلیه دفع می گردد.

موارد مصرف کلوگزاسیلین

کاربردهای اصلی (Labeled indications):
ا
ستافیلوکوکوس اورئوس (MSSA) حساس به متی سیلین

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
1-آرتریت (سپتیک)
2-اندوکاردیت (MSSA)
3-استئومیلیت (MSSA)
4-پنومونی (MSSA)
5-پنومونی (بیمارستانی)
6-سپتی سمی
7-عفونت های پوستی و بافت نرم

مقدار مصرف کلوگزاسیلین

*بزرگسالان:
عفونت های حساس (توصیه سازنده):

خوراکی: 250 تا 500 میلی گرم هر 6 ساعت (حداکثر دوز بزرگسالان: 6 گرم در روز)
عضلانی: 250 تا 500 میلی گرم هر 6 ساعت (حداکثر دوز بزرگسالان: 6 گرم در روز). توجه: دوزهای حداکثر 2 گرم در هر 4 تا 6 ساعت یا 8 تا 12 گرم در روز در دوزهای منقسم نیز توصیه شده است (به دوز اختصاصی مراجعه کنید).
وریدی: 250 تا 500 میلی گرم هر 6 ساعت (حداکثر دوز بزرگسالان 6 گرم در روز). توجه: دوزهای حداکثر 2 گرم در هر 4 تا 6 ساعت یا 8 تا 12 گرم در روز در دوزهای منقسم توصیه شده است (به دوز اختصاصی مراجعه کنید).

کاربردهای اصلی (Labeled indications):
استافیلوکوکوس اورئوس (MSSA) حساس به متی سیلین:
عضلانی، وریدی: 2 گرم هر 6 ساعت به مدت 2 تا 3 هفته.
توجه: در صورت قطع درمان تزریقی قبل از 2 تا 3 هفته ، ممکن است از درمان خوراکی با کلوگزاسیلین 1 گرم هر 6 ساعت استفاده شود.


کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
1-
آرتریت (سپتیک):
درمان تجربی: بزرگسالان: عضلانی، وریدی: 2 گرم هر 6 ساعت همزمان با سفتریاکسون
2-اندوکاردیت (MSSA):
وریدی:
دریچه طبیعی: 2 گرم هر 4 ساعت به مدت 6 هفته؛ ممکن است به مدت 5 روز با جنتامایسین تجویز شود.
دریچه پروتز: 2 گرم هر 4 ساعت به مدت 6 هفته؛ با جنتامایسین به مدت 2 هفته و ریفامپین به مدت 6 هفته تجویز شود.
آندوکاردیت بدون عارضه در مصرف کنندگان داروی وریدی: 2 گرم هر 4 ساعت به مدت 4 هفته و جنتامایسین برای 5 روز اولیه یا 2 گرم هر 4 ساعت و جنتامایسین هر دو برای 2 هفته در کل تجویز می شود.
3-استئومیلیت (MSSA):
عضلانی، وریدی: 2 گرم هر 6 ساعت به مدت 4 تا 6 هفته (ترجیحی) یا حداقل 14 روز ، به دنبال آن 1 گرم هر 6 ساعت خوراکی برای تکمیل 4 تا 6 هفته درمان
4-پنومونی (MSSA):
عضلانی، وریدی: 1 تا 2 گرم هر 6 ساعت به مدت 10 تا 14 روز

5-پنومونی (بیمارستانی):
درمان تجربی: وریدی: هر 6 ساعت 1 تا 2 گرم با جنتامایسین همزمان به مدت 7 روز (اگر در بیمارستانی با شیوع بالای MRSA باشد ونکومایسین را به مدت 10 تا 14 روز اضافه کنید)

6-سپتی سمی:
درمان تجربی: وریدی: 2 گرم هر 4 تا 6 ساعت همزمان با جنتامایسین
7-عفونت های پوستی و بافت نرم:
درمان تجربی:
آسیب های بافت نرم آلوده: عضلانی، وریدی: 2 گرم هر 6 ساعت به مدت 5 تا 10 روز همزمان با جنتامایسین و مترونیدازول. با بهبود بیمار از نظربالینی ، ممکن است به کلوگزاسیلین خوراکی 500 میلی گرم هر 6 ساعت تغییر کند.

*کودکان:
عفونت های حساس (توصیه سازنده):
خوراکی:
کودکان ≤20 کیلوگرم: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در دوزهای منقسم هر 6 ساعت
کودکان و نوجوانان> 20 کیلوگرم: به دوز بزرگسالان مراجعه کنید.
عضلانی، وریدی:
کودکان کمتر از 20 کیلوگرم: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در دوزهای منقسم هر 6 ساعت.
توجه: دوزهای حداکثر 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز هر 4 تا 6 ساعت یا 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن. تا 300 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در دوزهای منقسم نیز توصیه شده است.
کودکان و نوجوانان> 20 کیلوگرم: به دوز بزرگسالان مراجعه کنید.

کاربردهای اصلی (Labeled indications):
استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی سیلین (MSSA):
نوزادان ≥2 ماه و کودکان ≤5 سال: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 تا 6 ساعت با سفتریاکسون همزمان به مدت 4 تا 6 روز یا تا بهبود بیمار از نظر بالینی ، به دنبال آن کلوگزاسیلین خوراکی 12.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 500 میلی گرم در دوز) هر 6 ساعت. کل مدت درمان 2 تا 3 هفته

کودکان> 5 سال و نوجوانان: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 تا 6 ساعت (حداکثر دوز روزانه: 12 گرم در روز) به مدت 4 تا 6 روز یا تا زمان بهبود بالینی، به دنبال آن کلوگزاسیلین خوراکی 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 500 میلی گرم در دوز) هر 6 ساعت. کل مدت درمان 2 تا 3 هفته

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
1-آرتریت (سپتیک):
درمان تجربی: نوزادان 2 ماهه ، کودکان و بزرگسالان: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 6 ساعت
همزمان با سفتریاکسون
2-اندوکاردیت (MSSA):
کودکان و بزرگسالان: وریدی: 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 ساعت به مدت 6 هفته. با جنتامایسین همزمان به مدت 7 روز
3-استئومیلیت:
هموفیلوس آنفلوانزا یا پاتوژن ناشناخته:
نوزادان 2 ماهه و کودکان ≤5 سال: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 تا 6 ساعت با سفتریاکسون همزمان به مدت 4 تا 6 روز یا تا بهبود بالینی و به دنبال آن درمان خوراکی با کوآموکسی کلاو. کل مدت درمان 3 تا 4 هفته
MSSA:
نوزادان ≥2 ماه و کودکان ≤5 سال: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 تا 6 ساعت با سفتریاکسون همزمان به مدت 4 تا 6 روز تا بهبود بالینی ، به دنبال آن خوراکی کلوگزاسیلین 12.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 500 میلی گرم در دوز) هر 6 ساعت ؛ کل مدت درمان 3 تا 4 هفته
کودکان> 5 سال و نوجوانان: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 تا 6 ساعت (حداکثر دوز روزانه: 12 گرم در روز) به مدت 4 تا 6 روز تا بهبود بالینی و به دنبال آن ، کلوگزاسیلین خوراکی 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در دوز (حداکثر: 500 میلی گرم در دوز) هر 6 ساعت. کل مدت درمان 3 تا 4 هفته

گونه های سالمونلا:
نوزادان ≥ 2 ماهه و کودکان ≤5 سال: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 تا 6 ساعت با سفتریاکسون همزمان به مدت 4 تا 6 روز یا تا بهبود بالینی ، به دنبال آن درمان خوراکی با سولفامتوکسازول-تری متوپریم یا آموکسی سیلین یا سیپروفلوکساسین. کل مدت زمان درمان 6 هفته.
4-پنومونی (MSSA):
نوزادان 2 ماهه و کودکان ≤5 سال: خوراکی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 6 ساعت به مدت حداقل 3 هفته
همزمان با جنتامایسین
کودکان> 5 سال و نوجوانان: عضلانی، وریدی: 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 6 ساعت به مدت 10 تا 14 روز
5-پنومونی (بیمارستانی):
درمان تجربی:
کودکان و نوجوانان: وریدی: 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن درهر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 6 ساعت با جنتامایسین همزمان به مدت 7 روز (اگر در بیمارستانی با
شیوع بالای MRSA  هستید وانکومایسین را به مدت 10 تا 14 روز اضافه کنید) 
6-سپتی سمی:
درمان
تجربی:
نوزادان 2 ماه تا 5 سال: وریدی: 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 تا 6 ساعت
همزمان با سفتریاکسون
کودکان> 5 سال و نوجوانان: وری: 2 گرم هر 4 تا 6 ساعت
همزمان با جنتامایسین
7-عفونت های پوستی و بافت نرم:
درمان تجربی:
بافت نرم آلوده آسیب دیده:
کودکان و نوجوانان: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 6 ساعت به مدت 5 تا 10 روز
همزمان با جنتامایسین و مترونیدازول. با بهبود بالینی ، ممکن است به کلوگزاسیلین خوراکی 12.5 تا 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 500 میلی گرم) هر 6 ساعت تغییر کند.
ضایعات پوستی چرکی موضعی ، ایمپتیگو (زردزخم):
کودکان و بزرگسالان: خوراکی: 12.5 تا 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 500 میلی گرم در دوز) هر 6 ساعت به مدت 5 تا 7 روز
پیومیوزیت (عفونت باکتریال عضله اسکلتی):
کودکان و نوجوانان: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 6 ساعت به مدت 5 تا 10 روز. با بهبود بالینی ، ممکن است به کلوگزاسیلین خوراکی 12.5 تا 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 500 میلی گرم در دوز) هر 6 ساعت تغییر کند.

موارد منع مصرف

حساسیت بیش از حد به کلوگزاسیلین، سایر پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها یا هر یک از اجزای فرمولاسیون

عوارض جانبی کلوگزاسیلین

عوارض جانبی با شیوع نامعلوم:
قلب و عروق: افت فشار خون ، ترومبوفلبیت
سیستم عصبی مرکزی: گیجی ، بی حالی ، میوکلونوس ، تشنج (دوزهای بالا و / یا نارسایی کلیه)، انقباض
پوست: خارش ، بثورات پوستی ، کهیر
دستگاه گوارش: درد شکم ، اسهال ، نفخ شکم ، مدفوع شل ، حالت تهوع ، کاندیدیازیس دهانی ، کولیت کاذب غشایی ، استوماتیت ، استفراغ
دستگاه ادراری تناسلی: هماچوری ، پروتئینوری
هماتولوژیک و انکولوژیک: آگرانولوسیتوز ، کم خونی ، سرکوب مغز استخوان ، ائوزینوفیلی ، گرانولوسیتوپنی ، کم خونی همولیتیک ، ایمیون ترومبوسیتوپنی ، لکوپنی ، نوتروپنی ، ترومبوسیتوپنی
کبدی: افزایش آلکالن فسفاتاز سرم ، افزایش ALT سرم ، افزایش AST سرم ، سمیت کبدی
حساسیت بیش از حد: آنافیلاکسی ، آنژیوادم ، واکنش حساسیت بیش از حد (فوری و تاخیری)
ایمونولوژیک: واکنشی شبیه بیماری سرم
عصبی عصلانی و اسکلتی: لارنگواسپاسم
کلیه: نفریت بینابینی ، نارسایی کلیه ، بیماری توبولی کلیه
تنفسی: اسپاسم برونش ، ورم حنجره ، عطسه ، خس خس سینه
متفرقه: تب

ب ث ژ داخل مثانه ای: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی BCG (داخل مثانه ای) را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
واکسن وبا: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی واکسن وبا را کاهش دهند. مدیریت: از واکسن وبا در بیمارانی که آنتی بیوتیک سیستمیک دریافت می کنند و طی 14 روز پس از استفاده از آنتی بیوتیک های خوراکی یا تزریقی ، خودداری کنید. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
سدیم پیکوسولفات: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی سدیم پیکوسولفات را کاهش دهند. مدیریت: استفاده از یک محصول جایگزین برای پاکسازی روده را قبل از کولونوسکوپی در بیمارانی که اخیراً از آنتی بیوتیک استفاده کرده اند یا همزمان استفاده می کنند ، در نظر بگیرید. تداخل رده D: اصلاح درمان
واکسن تیفوئید: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی واکسن تیفوئید را کاهش دهند. فقط سویه زنده زنده Ty21a تحت تأثیر قرار می گیرد. مدیریت: از استفاده از واکسن تیفوئید ضعیف شده زنده (Ty21a) در بیمارانی که تحت درمان با داروهای ضد باکتری سیستمیک هستند خودداری کنید. واکسیناسیون را به 3 روز پس از قطع آنتی بیوتیک موکول کنید و از شروع آنتی بیوتیک ظرف 3 روز از آخرین دوز واکسن خودداری کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

هشدارها

1-در صورت داشتن هر گونه سابقه واکنش های حساسیتی به پنی سیلین ها یا سفالوسپورین ها ، کلوگزاسیلین را استفاده نکنید بجز در مواردی که پزشک از این مسئله آگاه باشد و درمان را تحت کنترل قرار دهد.
2-در صورت وجود سابقه بیماری گوارشی بویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک وعیب کار کلیه کلوگزاسیلین را با احتیاط فراوان استفاده کنید.
3-اثرات CNS: اگرچه با کلوگزاسیلین گزارش نشده است ، اما پنی سیلین ها از طریق سد خونی مغزی ممکن است توسط مننژ ملتهب یا در طی بای پس قلبی ریوی افزایش یابد. افزایش خطر میوکلونی ، تشنج یا کاهش هوشیاری ممکن است در این بیماران (به ویژه در بیماران با نارسایی کلیوی) مشاهده شود.
4-اثرات هماتولوژیک: مصرف پنی سیلین با اختلالات هماتولوژیک (به عنوان مثال ، آگرانولوسیتوز ، نوتروپنی ، ترومبوسیتوپنی) همراه است که به نظر می رسد یک پدیده ازدیاد حساسیت است. واکنش ها اغلب با قطع درمان برگشت پذیر هستند.
5-استفاده طولانی مدت ممکن است منجر به عفونت قارچی یا باکتریایی ، از جمله اسهال مرتبط با کلستریدیوم دیفیسیل (CDAD) و کولیت کاذب غشایی شود. CDAD بیشتر از 2 ماه درمان پس از آنتی بیوتیک مشاهده شده است.
6-در بیماران با اختلال کلیوی با احتیاط مصرف شود. میزان حذف کاهش می یابد.
7-در بیماران با سابقه اختلال تشنج با احتیاط مصرف شود. سطح بالای سرمی ، به ویژه در صورت وجود اختلال در کلیه ، ممکن است خطر تشنج را افزایش دهد.

نکات قابل توصیه

1- کلوگزاسیلین خوراکی را باید با معده خالی ، یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا همراه یک لیوان پر آب مصرف نمود.
2- دوره درمان کلوگزاسیلین را کامل کنید.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

آنتی بیوتیک های دسته پنی سیلین در درجات مختلف از جفت عبور می کنند. کلوگزاسیلین به شدت به پروتئین متصل است که ممکن است در مواجهه جنین تأثیر بگذارد.
به عنوان یک کلاس ، آنتی بیوتیک های پنی سیلین به طور گسترده ای در زنان باردار استفاده می شود. بر اساس داده های موجود ، آنتی بیوتیک های پنی سیلین معمولاً برای استفاده در دوران بارداری سازگار تلقی می شوند.

مصرف در شیردهی

کلوگزاسیلین در شیر مادر ترشح می شود.
به طور کلی ، آنتی بیوتیک هایی که در شیر مادر وجود دارد ممکن است باعث تغییر غیر مرتبط با دوز فلور روده شوند. نوزادان را از نظر اختلالات دستگاه گوارش مانند برفک یا اسهال کنترل کنید. کلوگزاسیلین در صورت استفاده در دوزهای معمول توصیه شده ، با شیردهی سازگار است.

اشکال دارو کلوگزاسیلین

اشکال دارویی موجود در ایران:
کپسول 250mg و 500mg
ویال 250mg و 500mg

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • محمدی، | 1400/12/23

   سلام من عفونت رحم دارم میتونم از این قرص یرا عفونتم استفاده کنم دوران بارداری هم نداشتم میگم برابرای مشکلی نداره

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مصرف این دارو فقط با تجویز پزشک مجاز است


  • مهری | 1400/11/24

   سلام بدلیل عفونت پستان برام این کپسول تجویز شده ولی بعد از یک هفته استفاده از این دارو گردن وصورتم کهیر زده آیا خوردن کپسول را ادامه بدم یا قطع کنم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام به پزشک خود اطلاع دهید مخصوصا اگر قبلا به آنتی بیوتیکی از خانواده پنی سیلین ها حساسیت داشته اید


  • فاخره | 1400/11/16

   سلام من اشتباهی تو یک روز۴ تا خشک کن ۵۰۰خوردم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام موردی ندارد مصرف دارو را دقیقا برمبنای تجویز پزشک ادامه دهید


  • فاطمه | 1400/11/15

   خواهرم ۷۴ سالشه۲۰سالگی تشنج داشت دکترگفتندبخاطراعصابشه چندماه بعدخوب شدتاحالانداشته دکترکپسول کلگزاسیلین ۵۰۰ تجویزکردنددربروشوردارونوشته تشنج بدترمیشه این داروبراش منع مصرف داره؟یامشکلی نیست بخوره ممنون ازجوابتون.بخاطرعفونت مثانه دادند.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله احتمال ایجاد تشنج با مصرف کلوگزاسیلین هست البته ربطی به سابقه تشنج در ایشان ندارد


  • نرگس | 1400/10/29

   سلام. من 3 روز هست دارو رو مصرف میکنم. امروز که روز سوم هست کمی معده ام درد گرفته و کمی لکه بینی هنگام ادرار دارم. دارو رو قطع کنم؟ یا مشکلی نیست؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام دارو را قطع کنید و برای جایگزینی آن با پزشک معالجتان مشورت کنید


  • فاطمه | 1400/10/13

   سلام و عرض ادب من جراحی زیبایی بینی داشتم حالا با گذشت دو هفته داخل بینیم شدیدا متورم شده . دکترم برام این قرص رو تجویز کرده . اما از عوارضش می ترسم . از طرفی نگران تورم های داخل بینیمم که وقتی شدید میشه راه تنفسمو میبنده .با مصرف این قرص خوب میشه؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام پزشک برای شما تشخیص عفونت داده اند و تنها راه درمان آن مصرف آنتی بیوتیک است به همین دلیل برای شما کلوگزاسیلین تجویز کرده اند


  • آیدا | 1400/09/06

   سلام و عرض ادب . وقتتون بخیر . من سالهاست جوش میزنم و خوب نمیشه . دکتر برام این قرص رو تجویز کردن ۵ روزه دارم میخورم اما احساس میکنم ناحیه واژنم خشک شده و میسوزه . از طرفی دکتر گفت یهو نباید قطع بشه و باید هر ۶ ساعت خورده بشه . چیکار کنم ربط داره به این قرص ؟ واقعا دارم اذیت میشم. میشه راهنماییم کنید ؟

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام خشکی پوست و خارش می‌تواند از عوارض این دارو باشد ولی به نظر نمی‌رسد علائم شما ارتباطی با دارو داشته باشد، بهتر است در صورت تشدید علائم به پزشک مراجعه فرمایید.


  • ف.د | 1400/07/27

   با سلام ، متاهلم اما بارداری نداشتم . دچار آبسه قسمت بالای سینه چپ سمت زیر بغل شدم .متخصص زنان برام کپسول کلوگزاسیلین ۵۰۰ تجویز کردن ، هر ۶ ساعت یک عدد تا ۱۰روز ، قرمزی و برامدگی ابسه برطرف شده ، اما سینه ام کمی خارش داره ، و زیر سینه ام یک جوش قرمز زده ، این خارش و جوش طبیعی است . تا هفته دیگ دسترسی به دکتر ندارم لطف میکنید راهنمایی کنید

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بدون معاینه توسط پزشک نمی توان با قطعیت نظر داد


  • ر. م | 1400/05/03

   باسلام من چند وقت زیر بغلم یه توده کوچیک بود بعد یک هفته خیلی بزرگ شد دکترمراجعه کردم قرص کلولذاسیلین ۵٠٠برام تجویز کردن و خیلی درد دارم متاسفانه هرچی دارو خانه رفتم قرص نتونستم پیدا کنم. ممنون میشم راهنمایی کنید این قرص کجا میتونم پیدا کنم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر متاسفانه در داروخانه مرکزی امام موجود نمی باشد


  • نیک خواه | 1400/04/28

   باسلام پزشک داخلی برای باکتری معده،آموکسی سیلین هر۱۲ساعت دوقرص وکلاریسین تجویز کرده،همزمان دکتر زنان کلوگزاسیلین هر۸ساعت یکی تجویز کرده،ازشم خواستم که داروهای متخصص داخلی روچک کنه که مشکلی نباشه چون متخصص داخلی گفتن به متخصصان زنان اعلام کنم،ولی سرسری نگاه کرد وگفت یکسان نیستن،این حجم از آنتی بیوتیک مشکل ایجاد نمیکنه؟ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   آموکسی سیلین جزو آمینوپنی‌سیلین‌ها (نسل سوم) میباشد که وسیع الطیف هستند.اما بهتر است به دستور پزشک خود عمل نمایید


  • عطیه کاظمی | 1400/04/26

   سلام من ساکن تهران هستم و به دنبال این قرص کلوگزاسیلین ۵۰۰میگردم،شدیدا بهش نیاز داریم لطفا اگر در تهران جایی رو میشناسید که این دارو رو داشته باشه بهم اطلاع بدید

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام 
   برای اطلاع از موجودی با غذا داروی تهران هماهنگ کنید..


  • رویا | 1400/03/01

   سلام من از داروی کلوگزاسیلین 500 استفاده میکنم. میخواستم ببینم این دارو با قرص اورژانسی ضد بارداری اووسیز تداخل دارویی نداره یا اینکه اثر قرص اورژانسی رو از بین نمی‌بره؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   به طور کلی آنتی بیوتیک ها اثر داروهای ضد انعقاد را کاهش می دهند..


  • محمد | 1400/02/20

   سلام ایا در کار واکسن کرونا استرا زنکا تداخل ایجاد میکند؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سللام
   ممکن است 24-48 ساعت اول دچار علائم خفیف نظیر بدن درد، تب و .. بشوید که گذرا است.


  • اكرم محمدي | 1400/02/11

   با سلام ببخشيد من پس از مصرف تعدادي از اين كپسول دچار حالت تهوع سرگيجه و ادرار نارنجي پررنگ شدم و الان كه قطع كردم خيلللييي بهتر شدم دارويي براي جايگزيني هست؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   با نظر مشورت پزشک معالج می توانید از سفالکسین به عنوان جایگزین استفاده کنید..


  • Pariya😌 | 1400/02/05

   سلام من در اثر تصادف دستم روی اسفالت کشیده شد و مقداری زخم شده ایرادی نداره برای جلوگیری از عفونت کلوگزاسیلین مصرف کنم؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیک حتما باید زیر نظر پزشک انجام شود


  • علی عبادنژاد | 1400/02/01

   سلام. روی سرم پرشده از جوشهای دردناک با خارش شدید دکتر تشخیص فولیکولیت مو داده ۱۰روز بهم کلوگزاسیلین تجویز کرد ولی هنوز خوب نشده چیکارکنم؟لطفا راهنمایی کنید

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام اگر دوره درمان را کامل کرده اید و خوب نشدید مجدد به پزشک مراجعه کنید


  • زینت منصوری | 1400/01/25

   سلام وقتتون بخیر بنده لوزه هام ۵ روزه چرک کرده و ورم ۳تا پنی سیلین ۸۰۰ روزی۱عدد زرم و یک بسته سفالکسین خوردم.لوزه سمت راستم ک سالم بود متورم شد و کمی چرک سفید داشت. متخصص گوش و حلق رفتم گفت ممکنه ویروسی باشه وگرنه باید خوب میشده در حالی ک چرکها نصف شده و دردها رفته اما لوزه سمت راستم متورم شد و گفت احتمال وبروسی بودن و کرونا هست و...درحالی ک جز چرک لوزه و زرد زخمی ک خوندم از باکتری ایجاد میشه هیچ علائمی ندارم. و سفالکسین ۵۰۰ رو قطع کرد کلوگزاسیلین۵۰۰ داد. ایا این هم برا لوزه و هم برا زردزخم اطراف دهانم خوبه؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله این آنتی بیوتیک می تواند برای شما مفید باشد. دوره درمان را کامل کنید


  • مهدیه | 1399/12/20

   سلام خانمی هستم که ۷ ماهه بار دارم با درد سینه مواجه شدم پستان ،به دکتر مراجعه کردم و ترشحات سبز از سینم با فشار خودم بیرون اومد که نمونه برداشتن گفتن طبق آزمایش عفونت ناشی از باکتری داره باید قرص کلوگزاسیلین هر ۶ ساعت بخورم آیا خودش در بارداری ضرر نداره ؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام با خیال راحت استفاده کنید. جزء آنتی بیوتیک های ایمن در دوران بارداری است


  • حمید ح | 1399/12/08

   سلام در بدنم جوش و لکهای قرمز رنگ میزند و بعد قهوه ی و تیره رنگ میشود سپس صاف و برجستگی از بین میرود دکتر میگوید نوعی آکنه هست و کپسول گلوگزاسیلین ۵۰۰ داده و کفته تا زمان از بین رفتن لکها روزی سه عدد مصرف شود ایا مفید است لطفا در صورت امکان کلی جواب ندهید و دقیقتر دستور فرمایبد

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام یکی از کاربردهای کلوگزاسیلین آکنه میباشد و مصرف آن زیر نظر پزشک بلامانع است ولی بهتر عست که از ترکیبات موضعی نیز در کنار آن استفاده کرد


  • شیدا | 1399/11/19

   با سلام . در سینه سمت چپم با تشخیص پرشک کیست بوجود امده . دکتر واسم کپسولی تجویز کرد ولی چون نسخه بد خط بود داروخانه با تردید تشخیص کپسول گلوکزاسیلین داد. این کپسول برای این بیماری مناسبه یا اشتباه خوانده شده ؟؟ شک دارم مصرف کنم ودکتر هم تا هفته بعد مطب نیست . !! لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام با توجه به احتمال عفونت تجویز آنتی بیوتیک ممکن هست ولی تا زمان دیدن نسخه نمیتوان قطعی نظر داد


  • احمد | 1399/11/10

   سلام.من سینه سمت راستم ژنیکو ماستی شده.ازمایش دادم و هورمونهای خونم کمی به هم ریخته.استرادیول و بتا اچ سی جی و آنزیم های کبدی تو رنج نیستند.سونو گرافی سینه،بیضه و ام ار ای هیپوفیز و سی تی اسکن شکم و لگن هم چیز خاصی نداشت.الان دکتر بهم گلوکز اسیلین۵۰۰ بهم داده.این می‌تونه کوثر باشه؟؟ ضمنا ۴۷ سالمه.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام علت اصلی این پدیده اختلال در سیستم غدد درون ریز (یا مصرف دارو) می‌باشد؛ به این صورت که نسبت استروژن به تستسترون زیاد می‌شود که دلیل آن می‌تواند کاهش تستسترون و یا افزایش استروژن  در فرد باشد.
   روش‌‌های درمان ژنیکوماستی عبارتند از: درمان ژنیکوماستی با ورزش، درمان ژنیکوماستی با دارو و درمان ژنیکوماستی با جراحی.


  • زهرا فلاحتی | 1399/10/15

   سلام من اگزامای پوستی صدفی در زانوهام دارم دکتر پوست داروی ساختنی داد اما بعد از مصرف دارو دو تا زانو حالت عفونت م پیدا کرده و دکتر کپسول کلوگزاسیلین ۵۰۰ تجویز کرده می خواستم نظر شما رو هم بدونم که ضرر نداره

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   عفونت میتواند از عوارض داروهای کورتونی باشد.


  • وقت بخیر من شکمم با کیسه آب گرم سوخت و عفونت کرده | 1399/10/14

   وقت بخیر.من شکمم با کیسه آب گرم سوخت و عفونت کرده.و دارم رو زخمم پماد تتراساکلین میزنم.کپسول کلوگزاسیلین مصرف کنم تاثیر داره رو بهبودیم؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام ممکن است در صورت شدت سوختگی نیاز به آنتی بیوتیکهای وسیع طیف یا حتی تزریقی باشد لذا بهتر است با پزشک مشورت بفرمائید


  • مائده دانشور | 1399/10/12

   سلام ببخشید من هیچ درد یا عفونتی ندارم اما خارش پوست و خشکی پوست دارم و پزشک به من گفته کلوگزاسیلین ۵۰۰ هر روز ۲ بار تا ۱۵ روز و بعد ۱۵ روز یک بار استفاده کنم به نظر شما استفاده کنم از این کپسول

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام تشخیص نوع عفونت و
   انتی بیوتیک مربوطه با پزشک (و با کمک روشهای تشخیصی ) میباشد


  • دکتر اشرفی | 1399/10/12

   سلام من در سینه سمت راست احساس درد خفیف کمی سوزش داشتم دکتر برایم کلو گز اسیلین۵۰۰ تجویز کرد آیا تجویز درست بوده

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام تشخیص نوع عفونت و
   انتی بیوتیک مربوطه با پزشک (و با کمک روشهای تشخیصی ) میباشد


  • مجتبی | 1399/09/02

   با سلام یک سالی میشد یک غده کوچک کنار مقعد مشاهده کردم بی اعتنا شدم تا اینکه یک هفته پیش که حساس شدم و دست زدم خیلی درد گرفت و الانم ب شدت درد دارد.پیش پزشک عمومی رفتم و کپسول کلوگزاسیلین تجویز کرد. به نظر شما نظر پزشک عمومی درست می باشد و خیالم راحت باشه و نیازی به مراجعه به متخصص پوست نیست؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام وابسته به نوع ضایعه درمان متفاوت میباشد
   بهتر است با متخصص جراحی مشورت شود


  • حدیثه | 1399/08/21

   سلام یامصرف این دارو از عادت ماهانه جلوگیری میکند

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر این دارو عوارض هورمونی ندارد


  • azade shoghi | 1399/08/14

   سلام و عرض ادب من ابروهامو کاشت کردم - دکتر کلگزاسیلین ۵۰۰ هر ۶ ساعت تجویز کردن = ۳۰ عدد ایا از عفونت احتمالی ابروهام جلوگیری می کنه ؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله به همین منظور تجویز شده است


  • نسیم | 1399/08/14

   آیا گلوگز سیلین برا دندون درد میشه استفاده کرد؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام ابتدا باید معاینه شوید در صورت لزوم پزشک برای شما آنتی بیوتیک تجویز خواهند کرد.


  • ..... | 1399/08/11

   سلام ببخشید این برای اپسه ی سینه هم اثر دارد

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام وابسته به نوع عفونت میتواند مفید باشد


  • اذرفلاحی | 1399/07/25

   سلام.من عمل انسداد روده کرده ام.الان بخیه هام ترشح دارن وبا پانسمان فعلا خوب نشدن.مصرف این کپسول گلوکزاسیلین برام خوبه؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت مصرف انتی بیوتیک باید با پزشک مشورت بفرمایید


  • ازاده | 1399/07/25

   با سلام من ۴ روز هست طبق دستور پزشک گلوکزاسیلین رو ۶ساعتی مصرف میکنم الان کنار لبم ترک برداشته و احساس خشکی پوست میکنم ممکنه از عوارض دارو باشه؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر
   عوارض شایع دارو اسهال و واکنشهای حساسیتی است


  • رمضانی | 1399/06/30

   سلام ببخشید من دکتربرام کپسول کلوگزاسیلین۵۰۰ نوشته من کپسول نمیتونم بخورم اگر بپوکونم داخل شربت مشکلی داره؟اثر میکنه؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر مشکلی ندارد


  • صدیقه | 1399/06/28

   سلام خسته نباشی من یه غده لنفای ای اکتیو زیربغل سمت چپم مشاهده شدرفتم دکترجراح سنوداد انجامش دادم گفت چیزمهمی نیست دوباررفتم بندر پیش دکترجراح همین سنوروبردم نگاه کرد گفت ای یه عفونته چیزی مهم نیست که بخوای جراحی کنی همین قرص گلوکزاسیلین ۵۰۰ تجویزکردوگفت سدرزیربغلت بزن غدای سرخ کرده نخور الان دردش ساکت شده خودشم بنظرخودم کوچکه ولی حس می کنم زیربغلم هم خارش میده وهم سوزش ایاچیزمهمی بنظرمیرسه

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام با توجه یه نتایج سنو و نظر متخصص خیر


  • نیلوفر | 1399/06/25

   سلام ایا این قرص پر ادراری میاورد؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   پر ادراری از عوارض شایع این دارو نیست.


  • ریحانه | 1399/06/08

   سلام ببخشید این قرص را اگر حواسمان نباید به فاصله یک ساعت دوباره بخوریم‌چ میشود؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . مشکلی نداره ممکنه دچار عوارض گوارشی مثل اسهال بشید ، گیجی یا خارش بدن که همگی درصد کمی ممکنه اتفاق بیفته


  • امیری | 1399/06/07

   باسلام من پسرم رواز شیر گرفتم والان به مدت یه هفته سینه سمت راست درد میکنه وعفونت کرده وورم کرده ..‌رفتم دکتر واین دارو را برام تجویز کرده ..بعداز خوردن دوعدد قرص درطی دو تا ۸ساعته ...حالا حالت تهوع شدید دارم حالا چکارباید بکنم..درضمن من این قرص رو همزمان با قرص ایبوپروفن لیزین خوردم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام کلوگزاسیلین خوراکی را باید با معده خالی ، یکساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا همراه یک لیوان پر آب مصرف نمود. جهت رفع تهوع از ترکیبات ضد تهوع  میتوان استفاده کرد


  • فاطمه | 1399/06/03

   سلام دکتر من برای ورم و درد ناگهانی انگشتان دستم دکتر کلوگزاسیلین ۵۰۰ رو داده وگفته هر ۸ ساعت مصرف کنم. سوالم اینه من دوران نوجوانی م پنی سیلین زدم و مشکلی نداشتم الان می تونم این دارو رو مصرف کنم؟چه جوری باید بفهمم، شاید آخرین بار نزدیک به ۲۰ سال پیش زده باشم. ضمنا دکتر گفت هر ۸ ساعت مصرف این دارو درسته یا باید هر۶ ساعت باشه؟ ممنون می شم به هر دو سوالم پاسخ بدین

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   دستور روتین آن هر 8 ساعت میباشد.
   مصرف آن مشکلی ندارد.


  • سمیه | 1399/05/26

   سلام من یه دختر ده ماهه دارم که از شیر خودم تغذیه میکنه ، الان ده روزی هست نوک سینم زخم شده ، البته دخترم گاز گرفت که خیلی درد داشت سینم ، بعد گاز گرفتن متوجه شدم زیر نوک سینم زخم شده و چون از شیر خودم میخوره زخم بازتر شده ، سینه سمت دیگه هم انگار داره همین اتفاق بهش میفته و من بشدت موقع شیر دادن زجر میکشم. امروز رفتم دکتر و برام پماد ویتامین آ و کپسول گلوکزاسیلین ۵۰۰ رو هر ۸ ساعت تجویز کردن تا یک هفته ، ایا این کپسول اثر داره ؟ چون عفونت هم کرده زخمش

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام بله جهت ترمیم سریعتر باید عفونت آن نیز کنترل شود البته استفاده از پماد شقاق سینه نیز توصیه میشود


  • حسینی | 1399/05/24

   کپسول کلوگزاسیلین ۵۰۰ را ۶ ساعت یکبار بخاطر ورم ماهیچه ساق پا ناشی از اسپام عضلانی تجویز شده گرفتگی عضلات معمولا با تورم همراه است آیا باید آنتی بیوتیک مصرف کنیم؟؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام آنتی بیوتیکها با توجه به نوع عفونت توسط پزشک تجویز میشود


  • عليرضا رستمى | 1399/05/20

   سلام باسنم حالت جوش بود الان عفونت كرده و بزرگ شده (دُمل) قرص كلوگزاسيلين ٥٠٠ هر ٦ ساعت ميخورم با اينكه بيمارى خاص هستم(ديابت)بايد چه مدت مصرف كنم؟همزمان قرص آموكسى كلاو ٦٢٥ هم مصرف ميكنم هر ٨ ساعت.خواستم بدونم بايد چه مدت دارو استفاده كنم؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   حتما به یک جراح مراجعه کنید.در صورتی که با آنتی بیوتک درمان نشود نیاز به تخلیه دارد.


  • دهقان | 1399/05/10

   گلوم دردخیلی کم می کنه قرص کلوگزاسیلین رو در ۶ ساعت یکبار بخورم یا قرص ازیترومایسین بخورم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیکها فقط باید زیر نظر پزشک انجام شود


  • نادیا | 1399/04/11

   سلام خانم دکتر خسته نباشید به علت برداشتن زگیل معقدی با کرایو دکتر برایم کپسول کلو گزاسیلین ۵۰۰تجویز کرد میخواستم بدونم موثره یانه آیا ادامه بدم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله برای پیشگیری از عفونت لازم است مصزف شود


  • مينا | 1399/04/02

   با سلام من دچار ماستيت شدم و دارم از اين قرص مصرف ميكنم بعد ٤ روز قبلا از بين رفت من بايد حتما تا ٦ روز ادامه بدم؟ حتي اگه هيچ اثري از ماستيت نباشه؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله،دارو را تا آخر باید استفاده نمایید.


  • عرب | 1399/04/02

   سلام خسته نباشید خانمم قسمت بالای ران پاش ورم کزد عمل کرده ولی همین جور بصورت مقطعی چرک بیرون میاد .عملش بصورت باز بود از کپسول گلوگز اسیلین ۵۰۰ ۶ساعتی یه بار مصرف میکنه تا الان ۵ ورق مصرف کرده ولی هنوز خوب نشده ولی بهتره کپسول و ادامه بده یا دیگه قطعش کنه.ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   با توجه به عدم رفع عفونت احتمالا نیاز است که آنتی بیوتیک تعویض گردد. 


  • محمدی | 1399/03/29

   سلام خانم دکتر. بچه ام انگشت پاش شکسته بود ولی متوجه نشدیم بعدش ورم کرد و دکتر گفت از کپسول کلوگزاسیلین ۵۰۰ استفاده کنید. وقتی استفاده میکنیم ورمش میره و اگر راه بره دوباره ورمش برمیگرد. لطفا راهنمایی کنید

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام، مصرف کلوگزاسیلین را برای درمان عفونت ادامه دهید و تا مراجعه مجدد به پزشک به پای بچه فشار نیاورید


  • محمد | 1399/03/28

   باعرض سلام بنده عمل فتق داشتم از مش استفاده شده حدود ۴۰روز از عمل سونوگرافی متوجه وجود مایع غلیظ به مقدار زیاد شدم دکتر جراح به من کلوگزاسلین ۵۰۰ تجویز کرد وبعد از یه هفته زخم سر باز کرد و مایع غلیظ خارج شد الان حدود ۱۵روز هست که مصرف میکنم زخم من حدودا بسته شده ولی به صورت قطره چکان مایع خون ابه بیرون میاد خاستم بدونم ادامه بدم مصرف کپسول رو و ایا میزان مصرف زیاد تاثیری هم داره بدن مقاومت نشان میده یا نه .تشکر

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر بیشتر از میزان تجویز شده مصرف نکنید و به پزشک مراجعه کنید


  • آیسان | 1399/03/27

   سلام کلوگزاسیلین۵۰۰ با قرص لوتیروکسین تداخل داروییی نداره

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر


  • مهسا | 1399/03/26

   سلام و خسته نباشید، پدر من یک ماه پیش جراحی تعویض مفصل داشتن، اما زخم جوش نمیخوره و عفونت میکنه، حتی دوباره رفتن اتاق عمل و بخیه شدن، الان دکتر گلوکوزامین و کلیندومایسین تجویز کردن اما با خوردن این داروها حالت تهوع و استفراغ پیدا میکنن، نمیتونن استفاده کنند و زخم باز باز شده و عفونت کرده، چکار کنیم دکتر؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   مصرف آنتی بیوتیک برای ایشان ضروری میباشد، دارو ها را با فاصله از هم و بعد از غذا و با آب فراوان مصرف نمایند.در صورت عدم تحمل دارو حتما با پزشک جهت تغییر آنتی بیوتیک تماس گرفته شود.


  • زهراحسنی | 1399/03/22

   با عرض سلام ودرود فراوان بعرض می رسانم در مامو گرافی و سونو گرافی از هردو پستان سمت چپ وراستم توده های کیستیک بقطر 40 میلیمتر تشخیص داده شد ه ولنف توده های reactivee در دو آگزیلا مشاهده شده است .دکتر برایم cloxaciline تجویز کرده است .آیا با مصرف این دارو درمان قطعی می شود؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   فعلا از یک آنتی بیوتیک برای درمان منشا عفونت استفاده شده و ادامه روند درمان با آزمایش و سونوگرافی جهت تجویز سایر داروها امکان پذیر است..
   در صورتیکه کیست جنبه عفونی داشته باشد با همین دارو درمان می شود..


  • احد | 1399/03/16

   سلام ببخشید برای عفونت دندان میشه از قرص کلوگزاسیلین۵۰۰ استفاده کرد یا باید فقط آموکسی سیلین استفاده بشه؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیک فقط زیر نظر پزشک باید انجام شود


  • اکبر | 1399/03/12

   سلام من پام ضربه دیده ورم کرده چند روز پیش رفتم دکتر گف چیزی نیست خوب میشه اما جای ضرب دیدگی قر مز شده ی کم هم ورم داره همراه با گرمی میشه عفونت باشع

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر
   در صورت وجود تب یا ترشحات احتمال عفونت هست.


  • بهروزی | 1399/03/10

   با سلام, در قسمت هر دو آرنج دست راست و چپ دچار درد مفاصل هستم ولی تب ندارم , دست چپم قبلا دچار عارضه ی تنیس آلبو در محل آرنج شده بود که کیسه کپسول مانند در داخل بخش آرنجم به اندازه ی گردو ورم کرده بود که با مصرف سفالکسین همراه با بروفن پس از ده روز رفع شد ،الان برایم دکتر عمومی کپسول کلوگزاسیلین نوشته بدلیل تشخیص آرتریت روماتوئید. آیا راه درمان دیگری وجود دارد .

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   با روماتولوژیست مشورت کنید


  • گل رز | 1399/03/04

   سلام دکتر من دوتا دونه زیر بغلم زده دکتر کلوگزاسیلین ۵۰۰ تجویز کرد ۳۰ تا دونه خوردم الانم خداروشکر خوب شدم و پریودیم تقریبا یک هفته عقب افتاده و تصمیم بارداری هم دارم وتست بارداری چند تا زدم منفی بوده ممکنه بی نظمی از عوراض دارو باشه؟؟،و باید چکار کنم

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   این عارضه مربوط ب کلوگزاسیلین نیست 
   مجدد از بی بی چک استفاده کنید
   و اگر باز منفی بود و پریود نشدید باید ب پزشک مراجعه کنید


  • سمیرا غلامی | 1399/02/28

   با سلام خدمت شما من خانوم هستم ۳۱ ساله ب سوزن پنی سیلین جدیدا حساسیت پیدا کردم و متروندازول انتی بیوتیک جوری ک سوزن پنی سیلین منو برد تو کما میخاستم بدونم واسه عفونت پستانم دکتر بهم کپسول گلوگزسیلین۵۰۰ داده با توجه ب حساسیت میخاستم بدونم منعی نداره مصرف کنم این دارو رو؟؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   ممکنه حساسیت بده از یک خانواده هستند


  • Zahra | 1399/02/28

   سلام ببخشید دختر من ۱۳ سالشه سینه سمت راستش ی توده حس کردم متورم و قرمز شده دردهم داره دکتر کپسول کلوگزاسیلین ۵۰۰ هر ۶ساعت ب همراه نوافن تجویز کرده میخواستم بدونم بااین داروها درمان میشه؟😔سپاسگذارم از پاسخگوییتون

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   تشخیض دکتر عفونت بوده و اگر درست باشه بله برای همین موارد استفاده میشه 


  • زهرا | 1399/02/24

   آیا از این دارو در عفونت گوش هم میشه استفاده کرد. به همراه آمپول پنسلین

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   در صورت تجویز پزشک بله


  • لیلا | 1399/02/21

   ببخشید برا عفونت دندونم میشه استفاده کرد

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   بله 
   ولی داروی انتخابی اموکسی سیلین هست 


  • زهرا | 1399/02/17

   با عرض سلام وخسته نباشید من بر اثر این دارو که دو ماه می‌خوردم اشتها ندارم و یه دو سه روزی هست که تنگی نفس گرفته ام ممکنه بر اثر این دارو باشه و اینکه آیا بهتر خواهم شد . باتشکر.

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بعد از دو ماه از مصرف دارو دچار تنگی نفس شدید ؟


  • سارا | 1399/02/10

   سلام من سه روز پیش به بینیم نیم سیسی ژل تزریق کردم ,روز اول مشکلی نداشتم ولی روز دوم دیدم یکم زیر پوستم رنگ زرد مایل به سبز شده,روز دورم خیلی ورم کرد حالت چرکی داشت,روز سوم رفتم پیش دکترم برام تخلیه کرد و سفالکسین و کلوگزاسیلین ۵۰۰تجویز کرد,پماد موپیروسین دو درصدم داد که گفت باید داعم پماد بزنم تا خوب بشه, حالا من خیلی ترسیدم ممکنه مشکل جدی برام درست کنه یا خوب میشه?

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   انشالله درمان میشه 


  • رضایی | 1399/02/07

   سلام خانم دکتر، چندین ساله ک ازجوشهای چرکی دردناک درناحیه تناسلی وزیربغل وگاها پشت باسن رنج میبرم چندسال پیش دکتر پوست گلوکزاسیلین پیشنهاد کردن خیلی داروهای آنتی بیوتیک خوردم ولی گلوکزاسیلین بهترجواب میداد و ب محص اینکه دوباره جوش ها برمیگشت دوباره شروع ب خوردن میکردم ولی احساس کردم بعدازمدتی جوشهامقاوم شدن ب نظرشماچکارکنم ک این جوشها کلا ازبین بره؟؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   دکتر پوست باید مراجعه کنید 


  • سمانه | 1399/02/07

   با سلام من زیر نظر دکتر از قرص کلوگزاسیلین ۵۰۰ برای عفونت دستگاه تناسلی استفاده کردم ۳۰ عدد و هر ۶ ساعت و الان یک هفته اس که عادت ماهیانه ام عقب افتاده و باردار هم نیستم ممکنه از عوارض دارو باشه؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   از عوارض دارو نیست 


  • مژده | 1399/02/07

   سلام من دو تاغده ی لنفاوی کوچک زیر بغلم توی سونو گرافی دیده شده دکتر کپسول گلوگزاسیلین داده ولی هر وقت میخورم اشتهام خیلی زیاده میشه چکار کنم خیلی پرخور شدم

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   ربطی ب دارو نداره 


  • مژگان | 1399/02/04

   سلام من برای مشکل پام کپسول گلوکز اسیلین 509 رو طبق دستور دکتر پنج روزه میخورم آسم دارم و تنگی نفسم زیاد شده آیا بخاطر این دارو هست ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام حساسیت با علائم  تنفسی جز عوارض داروست که در صورت شدت باید با پزشک مشورت کرد


  • سمیه مهری | 1399/02/04

   عرض سلام وادب خدمت دکتر گرامی من دچار عفونت غدد بزاقی شدم دکتر برای من کپسول گلوکزاسیلین و دوتا آنتی بیوتیک تزریقی تجویز کردن. آمپول هارو زدم و 5 تا از کپسول ها رو هم مصرف کردم الان تنفس سخت دارم یعنی نفس ک میکشم پشت کتف هام درد میاد.سه ماه پیش بر اثر حساسیت به دودارو میترانیدازول و بیسموت دچار این علایم شدم که در نهایت با ورم لب و گلو و کهیر در بیمارستان بستری شدم تا اسهال و استفراغ هم رسید تا بعد از چند روز بستری بهتر شدم.الان همچنان زیر نظر دکتر دارو مصرف میکنم. الان ممکن است این درد مجددا به خاطر حساسیت به دارو باشد؟ ممنون از راهنماییتون

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام تنگی نفس جز عوارض این دارو نمیباشد ولی کهیر و تورم لب و اسهال جز عوارض این داروست که در صورت شدت میبایست مصرف آن قطع شود.


  • جواد هادیلو | 1399/02/01

   آیا خوردن کپسول کلوگز اسیلین 500 برای عفونت گوش خوب است؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله


  • محمدی | 1399/02/01

   سلام .ببخشید من پوست صورتم عفونت شدید کرده و ورم کرده و خیلی درد میکنه.دکتر برام کلوگزاسیلین برام تجویز کرده.آیا تاثیر داره بنظرتون ؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله،یک انتی بیوتیک مفید میباشد.
   دارو را تا پایان درمان مصرف نمایید حتی ار علائم خوب شوند.


  • محمدی | 1399/02/01

   سلام .ببخشید من پوست صورتم عفونت شدید کرده و ورم کرده و خیلی درد میکنه.دکتر برام کلوگزاسیلین برام تجویز کرده.آیا تاثیر داره بنظرتون ؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله


  • حسن پور | 1399/01/31

   سلام من مادر نوزاد ٢ماهه هستم و دوروز گذشته دچار تب و لرز شدم و سينه م درد داشت با قرص استامينوفن تب رو پايين آوردم و شيررو دوشيدم سينه رو خالي نگه داشتم اما رنگ قرمز پيدا كرده،دكترم قرص كلوگزاسيلين ٥٠٠رو بهم داده بخورم ،اين قرص براي بچه عوارض نداره؟ قرص با دز پايينتر هم هست؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   نه مشکلی نداره دکتر براتون تجویز کرده
    باهمین دز ادامه بدید


  • زهرا | 1399/01/28

   با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید من بیماری سینوس پیلونیدال داشتم و دو ماه عمل کردم و زخمم باز بوده بهتر شدم بعد دکتر همین قرص کلوگزاسیلین ۵۰۰ رو برام تجویز کرد به چند روزی هست که کلا اشتها ندارم احساس میکنم به هر چی نگاه میکنم حالت تهوع میگیرم الان زخمم یه کم باز شده باز هم باید مصرف کنم.ایا این بیماری من میتونن عوارض دارو باشه در ضمن دوماه هست این قرص رو مصرف میکنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام کاهش اشتها و تهوع از عوارض این دارو میباشد ولی مصرف این دارو میبایست زیر نظر پزشک باشد


  • مهتاب | 1399/01/24

   با سلام ،من لوزه هام حالت قارچی پیدا کرده بود لکه های سفید بزرگ زده بود که رفتم متخصص گوش و حلق و بینی برام کلوگزاسیلین ۵۰۰ هم دوتا تزریقی و هم ۲۴ عدد کپسول و دو ورق ۱۰تایی مترونیدازول و قطره نیستاتین تجویز کرد که استفاده کردم بهتر شدم ولی الان دیگه فقط سه تا از کپسولام مونده ولی تو گلوم همش حس میکنم انگار چیزی مثل غذا مونده و هنوز تیکه های سفید گلوم کامل خوب نشده نگرانم درمانم کامل نشده باشه میتونم مجدد از این کپسول استفاده کنم؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   لازم نیست
   سعی کنید بهداشت دهان رو بیشتر رعایت کنید و روزی 3 4 مرتبه اب نمک غرغره کنید 


  • عسکری | 1399/01/19

   سلام من عفونت دستگاه تناسلی دارم. دکتر کپسول کلوگزاسیلین 500 هر 6 ساعت تجویز کردند یک روزه دارم می خورم همش تهوع و استفراغ دارم چیکار کنم؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   یک روز دیگر دارو را مصرف نمایید .در صورت عدم تحمل به پزشک خود تماس گرفته و دارو را تعویض نمایید.


  • جهان | 1399/01/13

   سلام کلوگزاسیلین را جهت گلو درد وعفونت گلو استفاده کرد

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   به معاینه پزشک نیاز است


  • عزیز نوری | 1399/01/08

   سلام ،کپسول کلوگزاسیلین بعد عمل فتق میشه استفاده کرد یا نه

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   برای جلوگیری از عفونت استفاده میشود


  • زهرا | 1399/01/06

   سلام من این کپسول و برای اگزمای دستم استفاده کردم.چند سال پیش. الان هم میتونم استفاد کنم برای اگزما. بچه هم شیر میدم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   خیر با پزشک مشورت کنید.


  • امیدی | 1399/01/05

   سلام.من گلوکزاسیلین ۵۰۰ رو هر ۶ساعت میخورم.احساس میکنم داخل بدنم یکم لرز دارم، مخصوصا کتفهام.میتونه از عوارض دارو باشه؟البته یکم گلو درد هم دارم.نمیدونم سرماخوردم یانه

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   واکنش های حساسیتی شامل: کهیر، تب، درد مفاصل، شوک آناتافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.با توجه به شیوع بیماری کرونا بهتر است با سامانه4030 یا 192 هم تماس بیرید.


  • Ali | 1399/01/02

   سلام دکتر جان.دکتر این قرص برای جوش زیر پوستی چرکی الت تناسلی برام تجویز کرده.هر ۶ ساعت سخته خوردنش.نمیشه هر ۱۲ ساعت بخورم؟آیا فرقی تو تاثیر گذاری داره

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بله حتما باید 6 ساعته مصرف شود.


  • علیرضا | 1398/12/29

   با عرض سلام و احترام بنده مدتی ست داروی کلوگزاسیلین مصرف میکنم پس از مصرف این دارو دچار بی خوابی میشوم بطوریکه ساعت 6 و 12 ها میخورم پس از مصرف خوابم نمیبره. از عوارض این دارو هست؟ با تشکر

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر عوارض این دارو شامل اسهال , واکنش های آنافیلاکتیک میباشد.


  • Zari | 1398/12/11

   من ساق پام دونه ی چرکی زده دکتر اینکپسول رو نوشت امروز شروع کردم ب خوردن خیلیحالت تهوع دارم

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   با سفالکسین جایگزینش کنید 


  • عبادپور | 1398/11/27

   سلام من عفونت در پستان سمت راست دارم که دکتر کپسول گلوکوزاسیلین ۵۰۰ برام تجویز کرد که بعد از مصرف کامل هیچ تاثیری روی عفونت نداشته.نظر شما در این مورد چیست؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   شاید نیاز باشه عفونت و چرک تخلیه بشه 


  • Rasool | 1398/11/23

   سلام .من دچار ترومبوز شده بودم که در بیمارستان بستری شدم گفتند لخته عمقی رفع شده.اماالان مچ پام ( کنار قوزک پام )ورم کرده و درد شدید داره.میتونم کلوگزاسیلین استفاده کنم.درضمن وارفارین هم مصرف میکنم.

   پاسخ خانم دکتر اسکناطی:

   داروی کلوگزاسیلین از دسته آنتی بیوتیک هاست . در خصوص شرایط لخته خون و نحوه مصرف دارو حتما با متخصص مشورت نمایید.


  • زهرا | 1398/11/20

   باسلام.گلوکزاسیلین ۵۰۰هر ۶ ساعت در حال مصرف هستم.شکمم به شدت بزرگ شده.و حالت ورم.میتونه از عوارض دارو باشه؟؟؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   نفخ کردین احتمالا . که از عوارض دارو هست


  • فاطمه | 1398/11/06

   سلام دکتر خسته نباشید بنده برای درد و ورم زیر فک با تجویز پزشک کلوگزاسیلین۵۰۰ مصرف میکنم از وقتی این دارو رو شروع به مصرف کردم حالت تهوع دارم این طبیعیه یا باید به پزشک مراجعه کنم؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   جایگزینش کنید 
   معمولا میشه سفالکسین ب جاش استفاده کرد 


  • خدیجه رفیعی | 1398/10/27

   سلام آقای دکتر من کلوگزاسیلین روبرای عفونت فیستولم که دیالیز میشم می خورم العانم زیربغلم دردمیکنه آیا ربطی داره به این کپسول ممنون

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   مشکل باید چیر دیگه ای باشه از عوارض دارو نیست


  • جابر ستوده | 1398/06/28

   سلام جناب دکتر من کپسول کلوگز اسیلین 500 رو طبق دستور پزشک هر ۶ ساعت مصرف میکنم عوارض رو خواندم هچکدوم عوارضی خدمتان عرض میکنم نبود درست از شروع مصرف قرصها دچار کابوسهای شدید شده ام آیا این میتواند رابطی به استفاده این نوع آنتی بیوتیک داشته باشد لطفا راهنمایی بفرمایید با سپاس جناب آقای دکتر

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   کابوس های شدید ازعوارض شایع مربوط به این دارو نمیباشد.