اطلاعات دارویی کلوگزاسیلین

Cloxacillin

کلوگزاسیلین Cloxacillin


کلوگزاسیلین یک آنتی بیوتیک از گروه پنی سیلین ها می باشد که با باکتری ها مقابله می کند. کلوگزاسیلین در درمان انواع مختلف عفونت های ناشی از باکتری استافیلوکوک (مولد پنیسیلیناز) به کار می رود. این دارو برای درمان عفونت باكتریایی ، عفونت مثانه ، پنومونی ، عفونت پوستی و ساختاری و عفونت دستگاه تنفسی فوقانی استفاده می شود.

مکانیسم اثر

کلوگزاسیلین با اتصال به پروتئین های متصل شونده به پنی‌سیلین (PBP) واقع در دیواره سلولی باکتری اثر خود را اعمال می کند.وقتی کلوگزاسیلین مراحل سوم و آخر ساخت دیواره سلولی باکتری را مهار می کند ،اتولیز آنزیمی دیواره سلولی رخ می دهد.

فارماکودینامیک

کلوگزاسیلین یک آنتی بیوتیک نیمه سنتیک می باشد که در گروه پنی سیلین ها قراردارد. کلوگزاسیلین بر علیه استافیلوکوک مولد بتالاکتاماز استفاده می شود.

فارماکوکینتیک

جذب: 50% داروی کلوگزاسیلین از راه خوراکی جذب می شود که این مقدار در حضور غذا کاهش می یابد .
توزیع: به طور گسترده ای در بیشتر مایعات بدن و استخوان وجود دارد. نفوذ به سلولها ، چشم و در مننژ طبیعی ضعیف است. التهاب مقدار عبور از سد خونی مغزی را افزایش می دهد.
اتصال پروتئینی: 94% به پروتئین های پلاسما خصوصا به آلبومین متصل می شود.
نیمه عمر: نیمه عمر کلوگزاسیلین نیم تا یک ساعت می باشد که در صورت نقص کار کلیه تا 2.5 ساعت افزایش می یابد.
دفع: کلوگزاسیلین به صورت تغییرنیافته از کلیه دفع می گردد.

موارد مصرف کلوگزاسیلین

کاربردهای اصلی (Labeled indications):
ا
ستافیلوکوکوس اورئوس (MSSA) حساس به متی سیلین

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
1-آرتریت (سپتیک)
2-اندوکاردیت (MSSA)
3-استئومیلیت (MSSA)
4-پنومونی (MSSA)
5-پنومونی (بیمارستانی)
6-سپتی سمی
7-عفونت های پوستی و بافت نرم

مقدار مصرف کلوگزاسیلین

*بزرگسالان:
عفونت های حساس (توصیه سازنده):

خوراکی: 250 تا 500 میلی گرم هر 6 ساعت (حداکثر دوز بزرگسالان: 6 گرم در روز)
عضلانی: 250 تا 500 میلی گرم هر 6 ساعت (حداکثر دوز بزرگسالان: 6 گرم در روز). توجه: دوزهای حداکثر 2 گرم در هر 4 تا 6 ساعت یا 8 تا 12 گرم در روز در دوزهای منقسم نیز توصیه شده است (به دوز اختصاصی مراجعه کنید).
وریدی: 250 تا 500 میلی گرم هر 6 ساعت (حداکثر دوز بزرگسالان 6 گرم در روز). توجه: دوزهای حداکثر 2 گرم در هر 4 تا 6 ساعت یا 8 تا 12 گرم در روز در دوزهای منقسم توصیه شده است (به دوز اختصاصی مراجعه کنید).

کاربردهای اصلی (Labeled indications):
استافیلوکوکوس اورئوس (MSSA) حساس به متی سیلین:
عضلانی، وریدی: 2 گرم هر 6 ساعت به مدت 2 تا 3 هفته.
توجه: در صورت قطع درمان تزریقی قبل از 2 تا 3 هفته ، ممکن است از درمان خوراکی با کلوگزاسیلین 1 گرم هر 6 ساعت استفاده شود.


کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
1-
آرتریت (سپتیک):
درمان تجربی: بزرگسالان: عضلانی، وریدی: 2 گرم هر 6 ساعت همزمان با سفتریاکسون
2-اندوکاردیت (MSSA):
وریدی:
دریچه طبیعی: 2 گرم هر 4 ساعت به مدت 6 هفته؛ ممکن است به مدت 5 روز با جنتامایسین تجویز شود.
دریچه پروتز: 2 گرم هر 4 ساعت به مدت 6 هفته؛ با جنتامایسین به مدت 2 هفته و ریفامپین به مدت 6 هفته تجویز شود.
آندوکاردیت بدون عارضه در مصرف کنندگان داروی وریدی: 2 گرم هر 4 ساعت به مدت 4 هفته و جنتامایسین برای 5 روز اولیه یا 2 گرم هر 4 ساعت و جنتامایسین هر دو برای 2 هفته در کل تجویز می شود.
3-استئومیلیت (MSSA):
عضلانی، وریدی: 2 گرم هر 6 ساعت به مدت 4 تا 6 هفته (ترجیحی) یا حداقل 14 روز ، به دنبال آن 1 گرم هر 6 ساعت خوراکی برای تکمیل 4 تا 6 هفته درمان
4-پنومونی (MSSA):
عضلانی، وریدی: 1 تا 2 گرم هر 6 ساعت به مدت 10 تا 14 روز

5-پنومونی (بیمارستانی):
درمان تجربی: وریدی: هر 6 ساعت 1 تا 2 گرم با جنتامایسین همزمان به مدت 7 روز (اگر در بیمارستانی با شیوع بالای MRSA باشد ونکومایسین را به مدت 10 تا 14 روز اضافه کنید)

6-سپتی سمی:
درمان تجربی: وریدی: 2 گرم هر 4 تا 6 ساعت همزمان با جنتامایسین
7-عفونت های پوستی و بافت نرم:
درمان تجربی:
آسیب های بافت نرم آلوده: عضلانی، وریدی: 2 گرم هر 6 ساعت به مدت 5 تا 10 روز همزمان با جنتامایسین و مترونیدازول. با بهبود بیمار از نظربالینی ، ممکن است به کلوگزاسیلین خوراکی 500 میلی گرم هر 6 ساعت تغییر کند.

*کودکان:
عفونت های حساس (توصیه سازنده):
خوراکی:
کودکان ≤20 کیلوگرم: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در دوزهای منقسم هر 6 ساعت
کودکان و نوجوانان> 20 کیلوگرم: به دوز بزرگسالان مراجعه کنید.
عضلانی، وریدی:
کودکان کمتر از 20 کیلوگرم: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در دوزهای منقسم هر 6 ساعت.
توجه: دوزهای حداکثر 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز هر 4 تا 6 ساعت یا 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن. تا 300 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز در دوزهای منقسم نیز توصیه شده است.
کودکان و نوجوانان> 20 کیلوگرم: به دوز بزرگسالان مراجعه کنید.

کاربردهای اصلی (Labeled indications):
استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی سیلین (MSSA):
نوزادان ≥2 ماه و کودکان ≤5 سال: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 تا 6 ساعت با سفتریاکسون همزمان به مدت 4 تا 6 روز یا تا بهبود بیمار از نظر بالینی ، به دنبال آن کلوگزاسیلین خوراکی 12.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 500 میلی گرم در دوز) هر 6 ساعت. کل مدت درمان 2 تا 3 هفته

کودکان> 5 سال و نوجوانان: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 تا 6 ساعت (حداکثر دوز روزانه: 12 گرم در روز) به مدت 4 تا 6 روز یا تا زمان بهبود بالینی، به دنبال آن کلوگزاسیلین خوراکی 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 500 میلی گرم در دوز) هر 6 ساعت. کل مدت درمان 2 تا 3 هفته

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
1-آرتریت (سپتیک):
درمان تجربی: نوزادان 2 ماهه ، کودکان و بزرگسالان: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 6 ساعت
همزمان با سفتریاکسون
2-اندوکاردیت (MSSA):
کودکان و بزرگسالان: وریدی: 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 ساعت به مدت 6 هفته. با جنتامایسین همزمان به مدت 7 روز
3-استئومیلیت:
هموفیلوس آنفلوانزا یا پاتوژن ناشناخته:
نوزادان 2 ماهه و کودکان ≤5 سال: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 تا 6 ساعت با سفتریاکسون همزمان به مدت 4 تا 6 روز یا تا بهبود بالینی و به دنبال آن درمان خوراکی با کوآموکسی کلاو. کل مدت درمان 3 تا 4 هفته
MSSA:
نوزادان ≥2 ماه و کودکان ≤5 سال: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 تا 6 ساعت با سفتریاکسون همزمان به مدت 4 تا 6 روز تا بهبود بالینی ، به دنبال آن خوراکی کلوگزاسیلین 12.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 500 میلی گرم در دوز) هر 6 ساعت ؛ کل مدت درمان 3 تا 4 هفته
کودکان> 5 سال و نوجوانان: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 تا 6 ساعت (حداکثر دوز روزانه: 12 گرم در روز) به مدت 4 تا 6 روز تا بهبود بالینی و به دنبال آن ، کلوگزاسیلین خوراکی 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در دوز (حداکثر: 500 میلی گرم در دوز) هر 6 ساعت. کل مدت درمان 3 تا 4 هفته

گونه های سالمونلا:
نوزادان ≥ 2 ماهه و کودکان ≤5 سال: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 تا 6 ساعت با سفتریاکسون همزمان به مدت 4 تا 6 روز یا تا بهبود بالینی ، به دنبال آن درمان خوراکی با سولفامتوکسازول-تری متوپریم یا آموکسی سیلین یا سیپروفلوکساسین. کل مدت زمان درمان 6 هفته.
4-پنومونی (MSSA):
نوزادان 2 ماهه و کودکان ≤5 سال: خوراکی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 6 ساعت به مدت حداقل 3 هفته
همزمان با جنتامایسین
کودکان> 5 سال و نوجوانان: عضلانی، وریدی: 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 6 ساعت به مدت 10 تا 14 روز
5-پنومونی (بیمارستانی):
درمان تجربی:
کودکان و نوجوانان: وریدی: 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن درهر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 6 ساعت با جنتامایسین همزمان به مدت 7 روز (اگر در بیمارستانی با
شیوع بالای MRSA  هستید وانکومایسین را به مدت 10 تا 14 روز اضافه کنید) 
6-سپتی سمی:
درمان
تجربی:
نوزادان 2 ماه تا 5 سال: وریدی: 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 4 تا 6 ساعت
همزمان با سفتریاکسون
کودکان> 5 سال و نوجوانان: وری: 2 گرم هر 4 تا 6 ساعت
همزمان با جنتامایسین
7-عفونت های پوستی و بافت نرم:
درمان تجربی:
بافت نرم آلوده آسیب دیده:
کودکان و نوجوانان: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 6 ساعت به مدت 5 تا 10 روز
همزمان با جنتامایسین و مترونیدازول. با بهبود بالینی ، ممکن است به کلوگزاسیلین خوراکی 12.5 تا 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 500 میلی گرم) هر 6 ساعت تغییر کند.
ضایعات پوستی چرکی موضعی ، ایمپتیگو (زردزخم):
کودکان و بزرگسالان: خوراکی: 12.5 تا 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 500 میلی گرم در دوز) هر 6 ساعت به مدت 5 تا 7 روز
پیومیوزیت (عفونت باکتریال عضله اسکلتی):
کودکان و نوجوانان: عضلانی، وریدی: 25 تا 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 2 گرم در دوز) هر 6 ساعت به مدت 5 تا 10 روز. با بهبود بالینی ، ممکن است به کلوگزاسیلین خوراکی 12.5 تا 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز (حداکثر: 500 میلی گرم در دوز) هر 6 ساعت تغییر کند.

موارد منع مصرف

حساسیت بیش از حد به کلوگزاسیلین، سایر پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها یا هر یک از اجزای فرمولاسیون

عوارض جانبی کلوگزاسیلین

عوارض جانبی با شیوع نامعلوم:
قلب و عروق: افت فشار خون ، ترومبوفلبیت
سیستم عصبی مرکزی: گیجی ، بی حالی ، میوکلونوس ، تشنج (دوزهای بالا و / یا نارسایی کلیه)، انقباض
پوست: خارش ، بثورات پوستی ، کهیر
دستگاه گوارش: درد شکم ، اسهال ، نفخ شکم ، مدفوع شل ، حالت تهوع ، کاندیدیازیس دهانی ، کولیت کاذب غشایی ، استوماتیت ، استفراغ
دستگاه ادراری تناسلی: هماچوری ، پروتئینوری
هماتولوژیک و انکولوژیک: آگرانولوسیتوز ، کم خونی ، سرکوب مغز استخوان ، ائوزینوفیلی ، گرانولوسیتوپنی ، کم خونی همولیتیک ، ایمیون ترومبوسیتوپنی ، لکوپنی ، نوتروپنی ، ترومبوسیتوپنی
کبدی: افزایش آلکالن فسفاتاز سرم ، افزایش ALT سرم ، افزایش AST سرم ، سمیت کبدی
حساسیت بیش از حد: آنافیلاکسی ، آنژیوادم ، واکنش حساسیت بیش از حد (فوری و تاخیری)
ایمونولوژیک: واکنشی شبیه بیماری سرم
عصبی عصلانی و اسکلتی: لارنگواسپاسم
کلیه: نفریت بینابینی ، نارسایی کلیه ، بیماری توبولی کلیه
تنفسی: اسپاسم برونش ، ورم حنجره ، عطسه ، خس خس سینه
متفرقه: تب

ب ث ژ داخل مثانه ای: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی BCG (داخل مثانه ای) را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
واکسن وبا: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی واکسن وبا را کاهش دهند. مدیریت: از واکسن وبا در بیمارانی که آنتی بیوتیک سیستمیک دریافت می کنند و طی 14 روز پس از استفاده از آنتی بیوتیک های خوراکی یا تزریقی ، خودداری کنید. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
سدیم پیکوسولفات: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی سدیم پیکوسولفات را کاهش دهند. مدیریت: استفاده از یک محصول جایگزین برای پاکسازی روده را قبل از کولونوسکوپی در بیمارانی که اخیراً از آنتی بیوتیک استفاده کرده اند یا همزمان استفاده می کنند ، در نظر بگیرید. تداخل رده D: اصلاح درمان
واکسن تیفوئید: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی واکسن تیفوئید را کاهش دهند. فقط سویه زنده زنده Ty21a تحت تأثیر قرار می گیرد. مدیریت: از استفاده از واکسن تیفوئید ضعیف شده زنده (Ty21a) در بیمارانی که تحت درمان با داروهای ضد باکتری سیستمیک هستند خودداری کنید. واکسیناسیون را به 3 روز پس از قطع آنتی بیوتیک موکول کنید و از شروع آنتی بیوتیک ظرف 3 روز از آخرین دوز واکسن خودداری کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

هشدارها

1-در صورت داشتن هر گونه سابقه واکنش های حساسیتی به پنی سیلین ها یا سفالوسپورین ها ، کلوگزاسیلین را استفاده نکنید بجز در مواردی که پزشک از این مسئله آگاه باشد و درمان را تحت کنترل قرار دهد.
2-در صورت وجود سابقه بیماری گوارشی بویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک وعیب کار کلیه کلوگزاسیلین را با احتیاط فراوان استفاده کنید.
3-اثرات CNS: اگرچه با کلوگزاسیلین گزارش نشده است ، اما پنی سیلین ها از طریق سد خونی مغزی ممکن است توسط مننژ ملتهب یا در طی بای پس قلبی ریوی افزایش یابد. افزایش خطر میوکلونی ، تشنج یا کاهش هوشیاری ممکن است در این بیماران (به ویژه در بیماران با نارسایی کلیوی) مشاهده شود.
4-اثرات هماتولوژیک: مصرف پنی سیلین با اختلالات هماتولوژیک (به عنوان مثال ، آگرانولوسیتوز ، نوتروپنی ، ترومبوسیتوپنی) همراه است که به نظر می رسد یک پدیده ازدیاد حساسیت است. واکنش ها اغلب با قطع درمان برگشت پذیر هستند.
5-استفاده طولانی مدت ممکن است منجر به عفونت قارچی یا باکتریایی ، از جمله اسهال مرتبط با کلستریدیوم دیفیسیل (CDAD) و کولیت کاذب غشایی شود. CDAD بیشتر از 2 ماه درمان پس از آنتی بیوتیک مشاهده شده است.
6-در بیماران با اختلال کلیوی با احتیاط مصرف شود. میزان حذف کاهش می یابد.
7-در بیماران با سابقه اختلال تشنج با احتیاط مصرف شود. سطح بالای سرمی ، به ویژه در صورت وجود اختلال در کلیه ، ممکن است خطر تشنج را افزایش دهد.

نکات قابل توصیه

1- کلوگزاسیلین خوراکی را باید با معده خالی ، یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا همراه یک لیوان پر آب مصرف نمود.
2- دوره درمان کلوگزاسیلین را کامل کنید.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

آنتی بیوتیک های دسته پنی سیلین در درجات مختلف از جفت عبور می کنند. کلوگزاسیلین به شدت به پروتئین متصل است که ممکن است در مواجهه جنین تأثیر بگذارد.
به عنوان یک کلاس ، آنتی بیوتیک های پنی سیلین به طور گسترده ای در زنان باردار استفاده می شود. بر اساس داده های موجود ، آنتی بیوتیک های پنی سیلین معمولاً برای استفاده در دوران بارداری سازگار تلقی می شوند.

مصرف در شیردهی

کلوگزاسیلین در شیر مادر ترشح می شود.
به طور کلی ، آنتی بیوتیک هایی که در شیر مادر وجود دارد ممکن است باعث تغییر غیر مرتبط با دوز فلور روده شوند. نوزادان را از نظر اختلالات دستگاه گوارش مانند برفک یا اسهال کنترل کنید. کلوگزاسیلین در صورت استفاده در دوزهای معمول توصیه شده ، با شیردهی سازگار است.

اشکال دارو کلوگزاسیلین

اشکال دارویی موجود در ایران:
کپسول 250mg و 500mg
ویال 250mg و 500mg

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • اكرم محمدي | 1400/02/11

   با سلام ببخشيد من پس از مصرف تعدادي از اين كپسول دچار حالت تهوع سرگيجه و ادرار نارنجي پررنگ شدم و الان كه قطع كردم خيلللييي بهتر شدم دارويي براي جايگزيني هست؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   با نظر مشورت پزشک معالج می توانید از سفالکسین به عنوان جایگزین استفاده کنید..


  • Pariya😌 | 1400/02/05

   سلام من در اثر تصادف دستم روی اسفالت کشیده شد و مقداری زخم شده ایرادی نداره برای جلوگیری از عفونت کلوگزاسیلین مصرف کنم؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیک حتما باید زیر نظر پزشک انجام شود


  • علی عبادنژاد | 1400/02/01

   سلام. روی سرم پرشده از جوشهای دردناک با خارش شدید دکتر تشخیص فولیکولیت مو داده ۱۰روز بهم کلوگزاسیلین تجویز کرد ولی هنوز خوب نشده چیکارکنم؟لطفا راهنمایی کنید

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام اگر دوره درمان را کامل کرده اید و خوب نشدید مجدد به پزشک مراجعه کنید


  • زینت منصوری | 1400/01/25

   سلام وقتتون بخیر بنده لوزه هام ۵ روزه چرک کرده و ورم ۳تا پنی سیلین ۸۰۰ روزی۱عدد زرم و یک بسته سفالکسین خوردم.لوزه سمت راستم ک سالم بود متورم شد و کمی چرک سفید داشت. متخصص گوش و حلق رفتم گفت ممکنه ویروسی باشه وگرنه باید خوب میشده در حالی ک چرکها نصف شده و دردها رفته اما لوزه سمت راستم متورم شد و گفت احتمال وبروسی بودن و کرونا هست و...درحالی ک جز چرک لوزه و زرد زخمی ک خوندم از باکتری ایجاد میشه هیچ علائمی ندارم. و سفالکسین ۵۰۰ رو قطع کرد کلوگزاسیلین۵۰۰ داد. ایا این هم برا لوزه و هم برا زردزخم اطراف دهانم خوبه؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله این آنتی بیوتیک می تواند برای شما مفید باشد. دوره درمان را کامل کنید


  • مهدیه | 1399/12/20

   سلام خانمی هستم که ۷ ماهه بار دارم با درد سینه مواجه شدم پستان ،به دکتر مراجعه کردم و ترشحات سبز از سینم با فشار خودم بیرون اومد که نمونه برداشتن گفتن طبق آزمایش عفونت ناشی از باکتری داره باید قرص کلوگزاسیلین هر ۶ ساعت بخورم آیا خودش در بارداری ضرر نداره ؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام با خیال راحت استفاده کنید. جزء آنتی بیوتیک های ایمن در دوران بارداری است


  • حمید ح | 1399/12/08

   سلام در بدنم جوش و لکهای قرمز رنگ میزند و بعد قهوه ی و تیره رنگ میشود سپس صاف و برجستگی از بین میرود دکتر میگوید نوعی آکنه هست و کپسول گلوگزاسیلین ۵۰۰ داده و کفته تا زمان از بین رفتن لکها روزی سه عدد مصرف شود ایا مفید است لطفا در صورت امکان کلی جواب ندهید و دقیقتر دستور فرمایبد

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام یکی از کاربردهای کلوگزاسیلین آکنه میباشد و مصرف آن زیر نظر پزشک بلامانع است ولی بهتر عست که از ترکیبات موضعی نیز در کنار آن استفاده کرد


  • شیدا | 1399/11/19

   با سلام . در سینه سمت چپم با تشخیص پرشک کیست بوجود امده . دکتر واسم کپسولی تجویز کرد ولی چون نسخه بد خط بود داروخانه با تردید تشخیص کپسول گلوکزاسیلین داد. این کپسول برای این بیماری مناسبه یا اشتباه خوانده شده ؟؟ شک دارم مصرف کنم ودکتر هم تا هفته بعد مطب نیست . !! لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام با توجه به احتمال عفونت تجویز آنتی بیوتیک ممکن هست ولی تا زمان دیدن نسخه نمیتوان قطعی نظر داد


  • احمد | 1399/11/10

   سلام.من سینه سمت راستم ژنیکو ماستی شده.ازمایش دادم و هورمونهای خونم کمی به هم ریخته.استرادیول و بتا اچ سی جی و آنزیم های کبدی تو رنج نیستند.سونو گرافی سینه،بیضه و ام ار ای هیپوفیز و سی تی اسکن شکم و لگن هم چیز خاصی نداشت.الان دکتر بهم گلوکز اسیلین۵۰۰ بهم داده.این می‌تونه کوثر باشه؟؟ ضمنا ۴۷ سالمه.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام علت اصلی این پدیده اختلال در سیستم غدد درون ریز (یا مصرف دارو) می‌باشد؛ به این صورت که نسبت استروژن به تستسترون زیاد می‌شود که دلیل آن می‌تواند کاهش تستسترون و یا افزایش استروژن  در فرد باشد.
   روش‌‌های درمان ژنیکوماستی عبارتند از: درمان ژنیکوماستی با ورزش، درمان ژنیکوماستی با دارو و درمان ژنیکوماستی با جراحی.


  • زهرا فلاحتی | 1399/10/15

   سلام من اگزامای پوستی صدفی در زانوهام دارم دکتر پوست داروی ساختنی داد اما بعد از مصرف دارو دو تا زانو حالت عفونت م پیدا کرده و دکتر کپسول کلوگزاسیلین ۵۰۰ تجویز کرده می خواستم نظر شما رو هم بدونم که ضرر نداره

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   عفونت میتواند از عوارض داروهای کورتونی باشد.


  • وقت بخیر من شکمم با کیسه آب گرم سوخت و عفونت کرده | 1399/10/14

   وقت بخیر.من شکمم با کیسه آب گرم سوخت و عفونت کرده.و دارم رو زخمم پماد تتراساکلین میزنم.کپسول کلوگزاسیلین مصرف کنم تاثیر داره رو بهبودیم؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام ممکن است در صورت شدت سوختگی نیاز به آنتی بیوتیکهای وسیع طیف یا حتی تزریقی باشد لذا بهتر است با پزشک مشورت بفرمائید


  • مائده دانشور | 1399/10/12

   سلام ببخشید من هیچ درد یا عفونتی ندارم اما خارش پوست و خشکی پوست دارم و پزشک به من گفته کلوگزاسیلین ۵۰۰ هر روز ۲ بار تا ۱۵ روز و بعد ۱۵ روز یک بار استفاده کنم به نظر شما استفاده کنم از این کپسول

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام تشخیص نوع عفونت و
   انتی بیوتیک مربوطه با پزشک (و با کمک روشهای تشخیصی ) میباشد


  • دکتر اشرفی | 1399/10/12

   سلام من در سینه سمت راست احساس درد خفیف کمی سوزش داشتم دکتر برایم کلو گز اسیلین۵۰۰ تجویز کرد آیا تجویز درست بوده

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام تشخیص نوع عفونت و
   انتی بیوتیک مربوطه با پزشک (و با کمک روشهای تشخیصی ) میباشد


  • مجتبی | 1399/09/02

   با سلام یک سالی میشد یک غده کوچک کنار مقعد مشاهده کردم بی اعتنا شدم تا اینکه یک هفته پیش که حساس شدم و دست زدم خیلی درد گرفت و الانم ب شدت درد دارد.پیش پزشک عمومی رفتم و کپسول کلوگزاسیلین تجویز کرد. به نظر شما نظر پزشک عمومی درست می باشد و خیالم راحت باشه و نیازی به مراجعه به متخصص پوست نیست؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام وابسته به نوع ضایعه درمان متفاوت میباشد
   بهتر است با متخصص جراحی مشورت شود


  • حدیثه | 1399/08/21

   سلام یامصرف این دارو از عادت ماهانه جلوگیری میکند

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر این دارو عوارض هورمونی ندارد


  • azade shoghi | 1399/08/14

   سلام و عرض ادب من ابروهامو کاشت کردم - دکتر کلگزاسیلین ۵۰۰ هر ۶ ساعت تجویز کردن = ۳۰ عدد ایا از عفونت احتمالی ابروهام جلوگیری می کنه ؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله به همین منظور تجویز شده است


  • نسیم | 1399/08/14

   آیا گلوگز سیلین برا دندون درد میشه استفاده کرد؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام ابتدا باید معاینه شوید در صورت لزوم پزشک برای شما آنتی بیوتیک تجویز خواهند کرد.


  • ..... | 1399/08/11

   سلام ببخشید این برای اپسه ی سینه هم اثر دارد

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام وابسته به نوع عفونت میتواند مفید باشد


  • اذرفلاحی | 1399/07/25

   سلام.من عمل انسداد روده کرده ام.الان بخیه هام ترشح دارن وبا پانسمان فعلا خوب نشدن.مصرف این کپسول گلوکزاسیلین برام خوبه؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت مصرف انتی بیوتیک باید با پزشک مشورت بفرمایید


  • ازاده | 1399/07/25

   با سلام من ۴ روز هست طبق دستور پزشک گلوکزاسیلین رو ۶ساعتی مصرف میکنم الان کنار لبم ترک برداشته و احساس خشکی پوست میکنم ممکنه از عوارض دارو باشه؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر
   عوارض شایع دارو اسهال و واکنشهای حساسیتی است


  • رمضانی | 1399/06/30

   سلام ببخشید من دکتربرام کپسول کلوگزاسیلین۵۰۰ نوشته من کپسول نمیتونم بخورم اگر بپوکونم داخل شربت مشکلی داره؟اثر میکنه؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر مشکلی ندارد