بلیناتومومب Blinatumomab


بلیناتومومب یک داروی ضد سرطان است که در رشد و گسترش سلول های سرطانی در بدن اختلال ایجاد می کند.

بلیناتومومب برای درمان نوع خاصی از لوسمی لنفوبلاستیک حاد در بزرگسالان و کودکان استفاده می شود. این دارو پس از شکست سایر داروهای ضد سرطان، تجویز می شود.

مکانیسم اثر

بلیناتومومب یک bispecific T-cell engager (BiTE) است که به CD19 بیان شده بر روی سلولهای B و CD3 بیان شده بر روی سلولهای T متصل می شود. سلولهای T درون زا را با اتصال CD3 بر روی کمپلکس گیرنده سلول T با CD19 بر روی سلولهای B (بدخیم و خوش خیم) فعال می کند و بدین ترتیب یک سیناپس سیتولیتیک بین سلول سیتوتوکسیک T و سلول B سرطانی برقرار می شود.
بلیناتومومب واسطه تولید پروتئین های سیتولیتیک، آزاد شدن سیتوکین های التهابی و تکثیر سلول های T است که منجر به لیز سلول های CD19 مثبت می شود.

فارماکوکینتیک

جذب

حالت پایدار در طی یک روز بعد از انفوزیون IV مداوم حاصل می شود.

غلظت پلاسمای اوج در حالت پایدار: 228 پیکوگرم بر میلی لیتر (9 میکروگرم در روز)، 616  پیکوگرم بر میلی لیتر (28 میکروگرم در روز)

متابولیسم

مسیر متابولیک مشخص نشده است.

مانند سایر پروتئین های درمانی، انتظار می رود که از طریق مسیرهای کاتابولیک به پپتیدهای کوچک و اسیدهای آمینه تجزیه شوند.

دفع

ادرار (مقادیر ناچیز)

توزیع

کودکان <18 سال: 3.14 ± 2.97 لیتر بر متر مربع

بزرگسالان: 4.35 لیتر

نیمه عمر حذف

بیماران کودکان <18 سال: 1.35 ± 2.04 ساعت

بزرگسالان: 2.1 ساعت

موارد مصرف بلیناتومومب

1-Relapsed or Refractory B-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia

2-Minimal Residual Disease-positive B-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia

مقدار مصرف بلیناتومومب

دوز معمول بزرگسالان برای لوسمی حاد لنفوبلاستیک

MRD-POSITIVE B-CELL PRECURSOR ALL

یک دوره درمانی شامل 1 چرخه از این دارو برای القاء و به دنبال آن 3 چرخه اضافی برای تثبیت می باشد.

یک چرخه درمانی القا یا تثبیت شامل 28 روز انفوزیون مداوم IV است که به دنبال آن یک فاصله 14 روزه بدون درمان (در کل 42 روز) وجود دارد.

کمتر از 45 کیلوگرم:

- چرخه القاء 1: 15 میکروگرم بر متر مربع IV روزانه (بیش از 28 میکروگرم در روز نشود) در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک فاصله 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

- چرخه تثبیت 2 تا 4: 15 میکروگرم بر متر مربع IV روزانه (بیش از 28 میکروگرم در روز نشود) در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک بازه 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

45 کیلوگرم یا بیشتر:

چرخه القاء 1: 28 میکروگرم IV روزانه در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک فاصله 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

- چرخه تثبیت 2 تا 4: 28 میکروگرم در روز در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک بازه 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

نظرات:

-برای بیماران بزرگسال، پردنیزولون 100 میلی گرم IV یا معادل آن (مثلاً دگزامتازون 16 میلی گرم) 1 ساعت قبل از اولین دوز در هر چرخه، تجویز شود.

RELAPSED OR REFRACTORY B-CELL PRECURSOR ALL

یک دوره درمانی شامل حداکثر 2 چرخه برای القاء و به دنبال آن 3 دوره اضافی برای تثبیت و حداکثر 4 چرخه مداوم درمانی است.

یک چرخه درمانی القا یا تثبیت شامل 28 روز انفوزیون مداوم IV است که به دنبال آن یک فاصله 14 روزه بدون درمان (در کل 42 روز) وجود دارد.

یک چرخه درمان مداوم شامل 28 روز انفوزیون مداوم IV است که به دنبال آن یک فاصله 56 روزه بدون درمان (84 روز در کل) انجام می شود.

کمتر از 45 کیلوگرم:

- چرخه القایی 1: 5 میکروگرم بر متر مربع IV روزانه (بیش از 9 میکروگرم در روز نشود) در روزهای 1 تا 7 و به دنبال آن 15 میکروگرم بر متر مربع IV روزانه (بیش از 28 میکروگرم در روز نشود) در روزهای 8 تا 28 و پس از آن فاصله بدون درمان 14 روزه (29 روز تا 42)

- چرخه القایی 2: 15 میکروگرم بر متر مربع IV روزانه (بیش از 28 میکروگرم در روز نشود) در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک فاصله 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

- چرخه تثبیت 3 تا 5: 15 میکروگرم بر متر مربع IV روزانه (بیش از 28 میکروگرم در روز نشود) در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک بازه 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

- چرخه درمانی مداوم 6 تا 9: 15 میکروگرم بر متر مربع IV روزانه (بیش از 28 میکروگرم در روز نشود) در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک فاصله 56 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 84)

45 کیلوگرم یا بزرگتر:

چرخه القایی 1: 9 میکروگرم IV روزانه در روزهای 1 تا 7 و به دنبال آن 28 میکروگرم IV روزانه در روزهای 8 تا 28 و به دنبال آن یک فاصله 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

-چرخه القایی 2: 28 میکروگرم IV روزانه در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک فاصله 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

چرخه تثبیت 3 تا 5: 28 میکروگرم IV روزانه در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک بازه 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

-دوره های درمانی مداوم 6 تا 9: 28 میکروگرم IV روزانه در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک فاصله 56 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 84)

دوز معمولی کودکان برای لوسمی حاد لنفوبلاستیک

MRD-POSITIVE B-CELL PRECURSOR ALL

یک دوره درمانی شامل 1 چرخه از این دارو برای القاء و به دنبال آن 3 چرخه اضافی برای تثبیت است.

یک چرخه درمانی القا یا تثبیت شامل 28 روز انفوزیون مداوم IV است که به دنبال آن یک فاصله 14 روزه بدون درمان (در کل 42 روز) وجود دارد.

بزرگتر از 1 ماه/ کمتر از 45 کیلو گرم:

- چرخه القاء 1: 15 میکروگرم بر متر مربع IV روزانه (بیش از 28 میکروگرم در روز نشود) در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک فاصله 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

- چرخه تثبیت 2 تا 4: 15 میکروگرم بر متر مربع IV روزانه (بیش از 28 میکروگرم در روز نشود) در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک بازه 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

بزرگتر از 1 ماه / 45 کیلو گرم یا بیشتر:

چرخه القایی 1: 28 میکروگرم IV روزانه در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک درمان 14 روزه انجام می شود.

نظرات:

برای بیماران اطفال، 5 میلی گرم بر متر مربع از دگزامتازون، به میزان حداکثر دوز 20 میلی گرم قبل از اولین دوز این دارو در چرخه اول و هنگام شروع مجدد انفوزیون پس از قطع 4 ساعت یا بیشتر در چرخه اول، تجویز شود.

RELAPSED OR REFRACTORY B-CELL PRECURSOR ALL

یک دوره درمانی شامل حداکثر 2 چرخه برای القاء و به دنبال آن 3 دوره اضافی برای تثبیت و حداکثر 4 چرخه مداوم درمانی است.

یک چرخه درمانی القایی یا تثبیت شامل 28 روز انفوزیون مداوم IV است که به دنبال آن یک فاصله 14 روزه بدون درمان (در کل 42 روز) وجود دارد.

یک چرخه مداوم شامل 28 روز انفوزیون مداوم IV است که به دنبال آن یک فاصله 56 روزه بدون درمان (84 روز در کل) انجام می شود.

کمتر از 45 کیلوگرم:

-چرخه القایی 1: 5 میکروگرم بر متر مربع IV روزانه (بیش از 9 میکروگرم در روز نشود) در روزهای 1 تا 7 و به دنبال آن 15 میکروگرم بر متر مربع IV روزانه (بیش از 28 میکروگرم در روز نشود) در روزهای 8 تا 28 و پس از آن فاصله بدون درمان 14 روزه (29 روز تا 42)

-چرخه القایی 2: 15 میکروگرم بر متر مربع IV روزانه (بیش از 28 میکروگرم در روز) در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک فاصله 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

-چرخه تثبیت 3 تا 5: 15 میکروگرم بر متر مربع IV روزانه (بیش از 28 میکروگرم در روز نشود) در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک بازه 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

-چرخه درمانی مداوم 6 تا 9: 15 میکروگرم بر متر مربع IV روزانه (بیش از 28 میکروگرم در روز نشود) در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک فاصله 56 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 84)

45 کیلوگرم یا بیشتر:

-چرخه القایی 1: 9 میکروگرم IV روزانه در روزهای 1 تا 7 و به دنبال آن 28 میلی گرم IV روزانه در روزهای 8 تا 28 و به دنبال آن یک فاصله 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

-چرخه القایی 2: 28 میکروگرم IV روزانه در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک فاصله 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

-چرخه تثبیت 3 تا 5: 28 میکروگرم IV روزانه در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک بازه 14 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 42)

- دوره های درمانی مداوم 6 تا 9: 28 میکروگرم IV روزانه در روزهای 1 تا 28 و به دنبال آن یک فاصله 56 روزه بدون درمان (روزهای 29 تا 84)

موارد منع مصرف

حساسیت به بلیناتوموماب یا هر یک از اجزای فرمولاسیون

عوارض جانبی بلیناتومومب

قلبی و عروقی

بسیار شایع (10٪ یا بیشتر): افت فشار خون (تا 11٪)

شایع (1٪ تا 10٪): فشار خون بالا، تاکی کاردی

پوستی

بسیار شایع (10٪ یا بیشتر): بثورات (به عنوان مثال اریتم، راش، بثورات اریتماتو، بثورات عمومی، بثورات ماکولار، بثورات ماکولاپاپولار، بثورات پاپولی، بثورات وزیکولی)

گوارشی

بسیار شایع (10٪ یا بیشتر): حالت تهوع (حداکثر 25٪)، یبوست (حداکثر 20٪)، اسهال (مثلاً کولیت، اسهال، انتریت و کولیت نوتروپنی) (حداکثر 20٪)، درد شکم (تا 15٪)، استفراغ (تا 13٪)

هماتولوژیک

بسیار شایع (10٪ یا بیشتر): نوتروپنی تب دار (حداکثر 25٪)، کم خونی (تا 18٪)، نوتروپنی (تا 16٪)، ترومبوسیتوپنی (حداکثر 11٪)

شایع (1٪ تا 10٪): لوکوپنی، لکوسیتوز، لنفوپنی

حساسیت

شایع (1٪ تا 10٪): حساس بودن

ایمونولوژیک

بسیار شایع (10٪ یا بیشتر): سندرم ترشح سیتوکین (تا 11٪)، عفونت های مختلف پاتوژن (44٪)، عفونت های باکتریایی (19٪)، عفونت های قارچی (15٪)، عفونت های ویروسی (13٪)، افزایش وزن (حداکثر 11٪)

شایع (1٪ تا 10٪): ذات الریه، سپسیس، کاهش ایمونوگلوبولین ها، افزایش بیلی روبین خون، افزایش گاماگلوتامیل ترانسفراز، افزایش آنزیم های کبدی

موضعی

شایع (1٪ تا 10٪): طوفان سایتوکاین

متابولیک

بسیار شایع (10٪ یا بیشتر): هیپوکالمی (حداکثر 23٪)، هیپومنیزیمی (حداکثر 12٪)، هایپرگلیسمی (تا 11٪)، کاهش اشتها (تا 10٪)

شایع (1٪ تا 10٪): هیپوفسفاتمی، سندرم لیز تومور، هیپوآلبومینمی

عضلانی و اسکلتی

بسیار شایع (10٪ یا بیشتر): کمردرد (14٪)، درد در اندام انتهایی (تا 12٪)، درد استخوان (11٪)، درد مفاصل (10٪)

سیستم عصبی

بسیار شایع (10٪ یا بیشتر): سردرد (حداکثر 36٪)، لرزش (به عنوان مثال ، لرزش در حالت استراحت) (حداکثر 20٪)، سرگیجه (تا 14٪)

شایع (1٪ تا 10٪): انسفالوپاتی، پارستزی، آفازی، تشنج، اختلال در حافظه، اختلال شناختی

سایر عوارض

بسیار شایع (10٪ یا بیشتر): پیرکسیا (تا 62٪)، ورم محیطی (تا 25٪)، خستگی (تا 17٪)، لرز (تا 15٪)، درد قفسه سینه (تا 11٪)

روانشناختی

بسیار شایع (10٪ یا بیشتر): بی خوابی (تا 15٪)

تنفسی

بسیار شایع (10٪ یا بیشتر): سرفه (حداکثر 19٪)، دیس پنه (به عنوان مثال نارسایی حاد تنفسی، بیش فعالی برونشی، برونکواسپاسم، دیس پنه،دیسترس تنفسی ، نارسایی تنفسی، خس خس) (حداکثر 15٪)

غیر شایع (0.1٪ تا 1٪): برونکواسپاسم

تداخلات دارویی

بوسولفان , تراستوزوماب , دفریپرون , کلوزاپین , پرومازین , روفلومیلاست , اکرلیزوماب , پیدوتیمود , واکسن مننگوکوک کنژوگه

 Baricitinib، BCG (داخل صفاقی)، (چشم)، تست پوستی Coccidioides immitis، دیپیرون، اکیناسهMesalamine، Nivolumab، Sipuleucel-T، (موضعی)، ترتوموتید، واکسن ها (غیرفعال)، واکسن ها (زنده)

هشدارها

1-هنگام استفاده از بلیناتوموماب، واکسن "زنده" دریافت نشود، یا ممکن است یک عفونت جدی ایجاد شود. واکسنهای زنده شامل سرخک، اوریون، سرخچه (MMR)، فلج اطفال، روتاویروس، حصبه، تب زرد، واریسلا (آبله مرغان) و زوستر (زونا) می باشد.

نکات قابل توصیه

1-در صورت داشتن علائمی که سندرم ترشح سیتوکین خوانده می شود، به پزشک اطلاع داده شود: تب، لرز، سردرد، درد عضلانی، احساس ضعف یا خستگی، تورم ناگهانی، بثورات پوستی، خس خس سینه یا مشکل در تنفس.

2-در صورت ظاهر شدن سخن گفتن آشفته، گیجی، از بین رفتن تعادل یا تشنج به پزشک اطلاع داده شود. این علائم می تواند نشانه هایی از مشکلات عصبی تهدید کننده زندگی باشد.

3-در صورت داشتن موارد زیر به پزشک اطلاع داده شود:

-مشکلات عصبی (اختلال نورولوژیک) مانند تشنج ، گیجی، مشکل صحبت کردن یا مشکلات تعادل

-شیمی درمانی ، یا پرتودرمانی مغز

-هر نوع عفونت

-واکنش به تزریق بلیناتومومب 

4-قبل از استفاده از دارو، به پزشک در مورد دریافت اخیر واکسن یا برنامه ای برای دوز یاداور آن اطلاع دهید.

5-این دارو می تواند به نوزاد متولد نشده آسیب برساند و یا باعث نقایص هنگام تولد شود. برای جلوگیری از حاملگی در حین مصرف بلیناتومومب و حداقل 48 ساعت پس از آخرین دوز مصرفی، از روش جلوگیری از بارداری مؤثر استفاده شود.

6-در حین استفاده از این دارو و حداقل 48 ساعت پس از آخرین دوز مصرفی، از شیر دهی خودداری شود.

7-بلیناتومومب با استفاده از پمپ انفوزیون مداوم تزریق می شود. دارو از طریق سوند که زیر رگ قرار داده می شود، وارد بدن می شود.

8-تزریقات در داروخانه تهیه می شوند و دارو را در کیسه های IV به بیمار عرضه می شود. کیسه های IV در بسته اصلی خود نگه داری شوند و بسته باز نشود. بسته در یخچال نگه داری شود و از نور و یخ زدگی محافظت گردد.

9-ممکن است در هنگام دریافت دارو از داروهای خاص برای پیشگیری از عوارض جانبی خاص استفاده شود.

10-حتما پوست در اطراف سوند تمیز نگه داشته شود تا خطر عفونت کاهش یابد.

11-بلیناتومومب با تغییر روش کار سیستم ایمنی بدن می تواند خطر خونریزی یا عفونت را افزایش دهد. به آزمایشات مکرر پزشکی در حین مصرف این راو نیاز می باشد.

شرایط نگه داری

ویال های دست نخورده (تثبیت کننده دارو و محلول) در بسته بندی اصلی در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگرادنگه داری شود.
- از نور و یخ زدگی محافظت شود. ویالهای دست نخورده از دارو و تثبیت کننده ممکن است تا 8 ساعت در دمای اتاق نگهداری شوند.

 • - محلول آماده شده تا 4 ساعت در 23 درجه سانتیگراد تا 27 درجه سانتیگراد یا حداکثر 24 ساعت در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد پایدار است.
 • محلول های رقیق شده برای انفوزیون (بدون نگهدارنده) در NS تا 48 ساعت در دمای 23 تا 27 درجه سانتیگراد یا حداکثر 8 روز در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد پایدار هستند.
 • محلول های رقیق شده برای انفوزیون (با مواد نگهدارنده) در NS تا 7 روز در دمای 23 درجه سانتیگراد تا 27 درجه سانتیگراد یا تا 14 روز در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد پایدار هستند.
 • - تزریق باید در این چهارچوب زمانی تکمیل شود.
 • - اگر کیسه IV حاوی محلول  تزریقی در چهارچوب زمانی و دمای نشان داده شده مصرف نشود، دور انداخته شوند و دوباره در  یخچال نگه داری نشود.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

مصرف در شیردهی

اثرات موجود در نوزادان شیرخوار ناشناخته است. شیردهی باید در طی درمان و حداقل 48 ساعت پس از آخرین دوز مصرف قطع شود.

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • حمیدرضا شاهی | 1402/05/27

   درود وسلام تماس گرفتم راجع به داروی بلینسیتو نیم ساعت پشت خط موندم هی تکرار میکرد شما اولین نفر ازصف انتظار هستید

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام این دارو جزء لیست داروهای ژنریک ایران نیست