اطلاعات دارویی سیتالوپرام

Citalopram

سیتالوپرام Citalopram


سیتالوپرام در گروه داروهای ضدافسردگی و از داروهای مهارکننده انتخابی باز جذب سروتونین ( SSRI) می باشد. سیتالوپرام در درمان اختلالات افسردگی بکار می رود.

سیتالوپرام به گروهی از داروهای ضد افسردگی معروف است که به عنوان مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) شناخته می شوند و به طور گسترده ای برای درمان علائم افسردگی استفاده می شود.
 
 

مکانیسم اثر

سیتالوپرام مهار کننده اختصاصی بازجذب سروتونین می باشد و با تقویت فعالیت سروتونرژیک در سیستم اعصاب مرکزی اثر ضد افسردگی خود را اعمال می کند.

فارماکودینامیک

سیتالوپرام به دسته داروهای ضد افسردگی معروف است که به عنوان مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) شناخته می شوند. مشخص شده است که این دارو علائم افسردگی ، اضطراب ، اختلالات خوردن و وسواس در سایر اختلالات خلقی را تسکین می دهد یا مدیریت می کند. عملکردهای ضد افسردگی ، ضد اضطراب و سایر عملکردهای سیتالوپرام با مهار جذب مرکزی سروتونین در CNS مرتبط است.
شروع عمل برای افسردگی تقریباً 1 تا 4 هفته است. پاسخ کامل ممکن است 8-12 هفته پس از شروع سیتالوپرام طول بکشد.
مطالعات in vitro نشان می دهد که سیتالوپرام یک مهار کننده قوی و انتخابی بازجذب سروتونین است و اثرات ضعیفی بر جذب مرکزی نوراپی نفرین و دوپامین دارد. نشان داده شده است که تجویز مزمن سیتالوپرام باعث کاهش تنظیم گیرنده های نوراپی نفرین مرکزی می شود ، مشابه سایر داروهای موثر در درمان اختلال افسردگی اساسی. سیتالوپرام باعث مهار مونوآمین اکسیداز (MAO) نمی شود.

فارماکوکینتیک

جذب: سیتالوپرام جذب گوارشی خوب و سریعی داشته و 4 ساعت پس ازمصرف تک دوز خوراکی غلظت پلاسمایی آن به حداکثر می رسد. فراهمی زیستی سیتالوپرام بدنبال مصرف خوراکی 80% است.غذا تاثیری بر جذب آن ندارد.
حجم توزیع: سیتالوپرام بسیار چربی دوست است و احتمالاً به طور گسترده در سراسر بدن ، از جمله سد خونی مغزی ، توزیع می شود. با این حال ، متابولیت آن ، دمتیل سیتالوپرام به خوبی در سد خونی مغزی نفوذ نمی کند.
اتصال پروتئینی: پیوند پروتئینی سیتالوپرام زیاد و 80% می باشد. سیتالوپرام در کبد متابولیزه می شود متابولیت فعال و اصلی آن دمتیل سیتالوپرام می باشد.
متابولیسم: سیتالوپرام به طور عمده در کبد از طریق N-متیلاسیون به متابولیت اصلی خود ، متیل سیتالوپرام توسط CYP2C19 و CYP3A4 متابولیزه می شود. متابولیت های دیگر شامل دی دمتیل سیتالوپرام از طریق متابولیسم CYP2D6 و سیتالوپرام N-اکسید از طریق آنزیم های مونوآمین اکسیداز و آلدهید اکسیداز است.
پس از یک دوز سیتالوپرام ، حداکثر غلظت خونی تقریباً طی 4 ساعت اتفاق می افتد. دارو در پلاسما به طور عمده بدون تغییر به صورت سیتالوپرام یافت می شود. به نظر می رسد ایزوزیم های سیتوکروم P450 (CYP) 3A4 و 2C19 به شدت در تولید دمتیل سیتالوپرام نقش دارند. به نظر می رسد که دمتیل سیتالوپرام با CYP2D6 به دی دمتیل سیتالوپرام N- متیله می شود. متابولیت های سیتالوپرام در مقایسه با داروی اصلی فعالیت دارویی کمی دارند و احتمالاً در اثر بالینی سیتالوپرام نقش ندارند. 

مسیر حذف: 12 تا 23%  مقدار مصرفی خوراکی سیتالوپرام به صورت دست نخورده از ادرار دفع می شودو 10% از طریق مدفوع دفع می شود.
نیمه عمر: نیمه عمر حذف آن تقریبا35 ساعت می باشد.

موارد مصرف سیتالوپرام

کاربردهای اصلی (Labeled Indications):
اختلال افسردگی ماژور (تک قطبی)

کاربردهای دیگر (Off-labeled Indications):
رفتار پرخاشگرانه یا آشفته همراه با زوال عقل
اختلال پرخوری
اختلال اضطراب عمومی
اختلال وسواسی اجباری
اختلال پانیک یا هراس
اختلال استرس پس از سانحه
انزال زودرس

مقدار مصرف سیتالوپرام

*بزرگسالان:
کاربردهای اصلی (Labeled Indications):
1- اختلال افسردگی ماژور (تک قطبی):

- دوز اولیه : 20mg خوراکی ، یکبار در روز
- دوز نگهدارنده: 20 تا 40mg خوراکی یکبار در روز
- حداکثر مقدار مجاز: 40mg خوراکی در روز.

کاربردهای دیگر (Off-Labeled Indications):
1-ر
فتار پرخاشگرانه یا تحریک شده همراه با زوال عقل:
دوز اولیه: 10 میلی گرم یک بار در روز.
بعد از 3 روز به 20 میلی گرم یک بار در روز افزایش دهید. در بزرگسالان زیر 60 سال ، ممکن است دوز دارو بر اساس پاسخ و تحمل تا 30 میلی گرم در روز افزایش یابد. برای بزرگسالان بالای 60 سال از حداکثر دوز 20 میلی گرم در روز تجاوز نکنید.


2-اختلال پرخوری:
دوز اولیه: 20 میلی گرم یک بار در روز.
در بزرگسالان زیر 60 سال ، ممکن است نیاز باشد به تدریج دوز را بر اساس پاسخ و تحمل در فواصل ≥ 1 هفته به 40 میلی گرم یک بار در روز افزایش دهد.

3-اختلال اضطراب عمومی:
دوز اولیه: 10 میلی گرم یک بار در روز.
ممکن است به تدریج دوز بر اساس پاسخ و تحمل با افزایش 10 میلی گرمی در فواصل 1 هفته تا حداکثر دوز 40 میلی گرم در روز برای بزرگسالان زیر 60 سال و 20 میلی گرم در روز برای بزرگسالان بالای 60 سال افزایش یابد.

4-اختلال وسواسی اجباری:
دوز اولیه: 20 میلی گرم یک بار در روز. در بزرگسالان زیر 60 سال ، ممکن است به تدریج دوز بر اساس پاسخ و تحمل بیمار تا 10 تا 20 میلی گرم در فواصل 1 هفته تا حداکثر دوز 40 میلی گرم در روز افزایش یابد. برای بزرگسالان بالای 60 سال ، از حداکثر دوز 20 میلی گرم در روز تجاوز نکنید.

5-اختلال پانیک یا هراس:
دوز اولیه: 10 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 تا 7 روز و سپس 20 میلی گرم یک بار در روز. در بزرگسالان زیر 60 سال ، ممکن است به تدریج دوز را بر اساس پاسخ و تحمل در 10 تا 20 میلی گرم با فواصل 1 هفته تا حداکثر 40 میلی گرم در روز افزایش یابد. برای بزرگسالان بالای 60 سال ، از حداکثر دوز 20 میلی گرم در روز تجاوز نکنید.

6-اختلال استرس پس از سانحه (PTSD):
دوز اولیه: 20 میلی گرم یک بار در روز. در بزرگسالان بالای 60 سال ، ممکن است به تدریج دوز بر اساس پاسخ و تحمل ، 10 تا 20 میلی گرم با فواصل 1 هفته تا حداکثر دوز 40 میلی گرم یک بار در روز افزایش یابد. برای بزرگسالان بالای 60 سال ، از حداکثر دوز 20 میلی گرم در روز تجاوز نکنید.

7-انزال زودرس:
دوز اولیه: 20 میلی گرم یک بار در روز. در بزرگسالان بالای 60 سال ، ممکن است به تدریج دوز بر اساس پاسخ و تحمل در فواصل ≥ 1 هفته افزایش یابد(برخی از کارشناسان فواصل تیتراسیون 3 تا 4 هفته را پیشنهاد می کنند) تا حداکثر 40 میلی گرم در روز ؛ برای بزرگسالان بالای 60 سال ، از حداکثر دوز 20 میلی گرم در روز تجاوز نکنید.

8-اختلال اضطراب اجتماعی:
دوز اولیه: 10 تا 20 میلی گرم یک بار در روز. در بزرگسالان بالای 60 سال ، بعد از 6 هفته ممکن است به تدریج دوز بر اساس پاسخ و تحمل با 10 تا 20 میلی گرم افزایش در فواصل 1 هفته تا حداکثر 40 میلی گرم در روز افزایش یابد. برای بزرگسالان بالای 60 سال ، از حداکثر دوز 20 میلی گرم در روز تجاوز نکنید.

9-علائم وازوموتور مرتبط با یائسگی:
اولیه: 10 میلی گرم یک بار در روز ؛ ممکن است یک بار در روز بعد از 1 هفته دوز به 20 میلی گرم افزایش یابد. در بزرگسالان زیر 60 سال ، دوزهای بالای 40 میلی گرم در روز بررسی شده است. با این حال ، دوزهای بالای 20 میلی گرم در روز فواید اضافی کمی و عوارض جانبی بیشتری را نشان داده است. برای بزرگسالان بالای 60 سال بیشتر از حداکثر دوز 20 میلی گرم در روز تجاوز نکنید.

*کودکان:
1-افسردگی:
کودکان 7 تا 11 سال:
دوز اولیه: 10 میلی گرم یک بار در روز تجویز می شود.
در صورت نیاز بالینی ، دوز دارو را از 5 میلی گرم در روز به آرامی افزایش دهید. محدوده دوز: 20 تا 40 میلی گرم در روز
کودکان و نوجوانان بالای 12 سال:
دوز اولیه: 20 میلی گرم یک بار در روز تجویز می شود. در صورت نیاز بالینی ، دوز دارو را به آهستگی 10 میلی گرم در روز افزایش دهید. محدوده دوز: 20 تا 40 میلی گرم در روز

2-اختلال وسواسی اجباری:
کودکان 7 تا 11 سال:
دوز اولیه: 5 تا 10 میلی گرم یک بار در روز تجویز می شود.
در صورت نیاز بالینی ، دوز دارو را از 5 میلی گرم در روز به آرامی افزایش دهید. محدوده دوز: 10 تا 40 میلی گرم در روز
کودکان و نوجوانان بالای 12 سال:
دوز اولیه: 10 تا 20 میلی گرم در روز یک بار در روز تجویز می شود. در صورت نیاز بالینی ، دوز دارو را به آهستگی 10 میلی گرم در روز افزایش دهید. محدوده دوز: 10 تا 40 میلی گرم در روز

*سالمندان:
توجه: برای بیماران بالای 60 سال ، حداکثر دوز توصیه شده 20 میلی گرم در روز است که علت آن افزایش خطر طولانی شدن QT است.

کاربردهای اصلی (Labeled Indications):
1- اختلال افسردگی ماژور(تک قطبی):

بزرگسالان بالای 60 سال:
دوز اولیه: 10 تا 20 میلی گرم یک بار در روز. حداکثر دوز: 20 میلی گرم در روز به دلیل افزایش قرار گرفتن در معرض و خطر طولانی شدن QT. 

کاربردهای دیگر (OFF-Labeled Indications):

1-اختلال اضطراب عمومی:
دوز اولیه: 10 میلی گرم یک بار در روز.
ممکن است دوز بر اساس پاسخ و تحمل، 10 میلی گرم در فواصل 1 هفته تا 20 میلی گرم در روز افزایش داشته باشد.

موارد منع مصرف

حساسیت بیش از حد به سیتالوپرام یا هر یک از اجزای فرمولاسیون
استفاده از مهارکننده های MAO برای درمان اختلالات روانپزشکی (همزمان یا طی 14 روز پس از قطع سیتالوپرام یا مهار کننده MAO)
شروع سیتالوپرام در بیمار دریافت کننده متیلن بلو وریدی یا لینزولید
مصرف همزمان با پیموزاید

عوارض جانبی سیتالوپرام

عوارض جانبی شایع (شیوع بالای 10%):
پوست: دیافورز (11٪ وابسته به دوز)
دستگاه گوارش: حالت تهوع (21٪) ، خشکی دهان (20٪)
سیستم عصبی: خواب آلودگی (18٪ ؛ وابسته به دوز ، بی خوابی (15٪ ؛ وابسته به دوز)

عوارض جانبی با شیوع کمتر (1% تا 10%):
قلب و عروق: برادی کاردی (1%) ، افت فشار خون (≥ 1%) ، افت فشار خون ارتوستاتیک (≥ 1%) ، فاصله QT طولانی مدت در ECG ، تاکی کاردی (≥ %1)
پوست: خارش (≥ 1٪) ، بثورات پوستی (≥ %1)
غدد درون ریز و متابولیک: آمنوره (≥ 1%) ، کاهش میل جنسی (1 تا 4%) ، افزایش وزن (≥ 1%) ، کاهش وزن (≥ %1)
دستگاه گوارش: درد شکم (3٪) ، بی اشتهایی (4٪) ، اسهال (8٪) ، دیسژوزیا (1٪) ، سوء هاضمه (5٪) ، نفخ شکم (1٪) ، افزایش اشتها (1٪،) ، سیالوره (≥ 1%) ، استفراغ (4%)
ادراری تناسلی: دیسمنوره (3٪) ، اختلال در انزال (6٪) ، ناتوانی جنسی (3٪ وابسته به دوز)
سیستم عصبی: تحریک پذیری (3%) ، فراموشی (≥ 1%) ، اضطراب (4%) ، بی علاقگی (≥ 1%) ، گیجی (≥ 1%) ، افسردگی (≥ 1%) ، خستگی (5% وابسته به دوز ) ، عدم تمرکز (≥ 1%) ، میگرن (≥ 1%) ، پارستزی (≥ 1%) ، خمیازه (2% وابسته به دوز)
عصبی - عضلانی و اسکلتی: آرترالژی (2٪) ، میالژی (2٪) ، لرزش (8٪)
چشم: اختلال در تطبیق(≥ 1٪)
کلیه: پلی اوری (≥ 1%)
تنفسی: سرفه (1٪) ، رینیت (5٪) ، سینوزیت (3٪) ، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی (5٪)
متفرقه: تب (2٪)

تداخلات دارویی

ارگوتامین سی , اس امپرازول , اکس کاربازپین , ایپراتروپیوم بروماید , بوپروپیون , بوسپیرون , پرفنازین , پرومتازین , تترابنازین , ترازودون , ترانیل سیپرومین , تیوریدازین , داکتینومایسین( اکتینو مایسین دی) , سالبوتامول , سربرولایزین , سووفلوران , اریترومایسین , امپرازول , انوکساپارین , پروپرانولول , پیموزاید , تریمی پرامین , بمیپارین , بروموپراید , انزالوتامید , داپوکستین , لینزولید , میتوتان , دابرافنیب , اوروکیناز | یوروکیناز , کارودیلول , کلاریترومایسین , کلوزاپین , قره قاط , یونجه , اس سیتالوپرام , فلوکستین , فلوکونازول , مکلوبماید , هپارین , وارفارین , وریکونازول , دومپریدون , ریزاتریپتان , سایمتیدین , سلژیلین , سیبوترامین , فلووکسامین , ستیریزین , فلوتیکازون پروپیونات , گرانیسترون , متوپرولول , مگزیلتین , نئوستیگمین , ونلافاکسین , متیلن بلو , فنتانیل , فورمترول , بیزوپرولول , فلکاینید | فلکایینید , دی سولفیرام , گوسرلین , سیکلوبنزاپرین , آسپرین , پنتامیدین , ترفنادین , تیروفیبان , بوپرنورفین , پروکلرپرازین , اسپارفلوکساسین , وندتانیب , آلفنتانیل , سوفنتانیل , التریپتان , راساژیلین (رازاگیلین) , ایزوپروترنول , پالونوسترون , دولاسترون , پتیدین , تاپنتادول , رمی فنتانیل , هیسترلین , فنین دیون | فنیندیون , آپیکسابان , فنیل پروپانولامین , آلموتریپتان , مفلوکین , اینوتوزوماب , ریبوسیکلیب , دوفتیلید , بپریدیل , آلفوزوسین , پرومازین , داساتینیب , پیماوانسرین , رومیدپسین , تروپیسترون , ومورافنیب , لورکاسرین , جمتوزومب , بوپروپیون + نالترکسون , آسناپین , آپالوتامید , دکس فن فلورامین , دس ونلافاکسین , ال تریپتوفان , میلناسیپران , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , دلاویردین , لنواتینیب , بداکیلین , آبارلیکس , گیلتریتینیب , گلاسدگیب , پرفلوترن , لورلاتینیب , وراپاکسار , 5-هیدروکسی تریپتوفان , لوومیلناسیپران , راموسیروماب , انترکتینیب , پیتولیسانت , کانابیدیول , لاسمیدیتان , نتوپیتانت
الکل (اتیل): ممکن است اثر نامطلوب یا سمی مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین را افزایش دهد. به طور خاص ، خطر اختلال سایکوموتور ممکن است افزایش یابد. مدیریت: به بیمارانی که از مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین استفاده می کنند باید توصیه شود که از مصرف الکل خودداری کنند. نظارت بر افزایش اختلال سایکوموتور در بیمارانی که در طول درمان با مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین الکل مصرف می کنند، نیاز است. تداخل رده D: اصلاح درمان

بمی پارین: داروهای دارای خواص ضد پلاکتی ممکن است اثر ضد انعقادی بمی پارین را افزایش دهند. مدیریت: از مصرف همزمان با بمی پارین یا داروهای ضد پلاکتی خودداری کنید. اگر مصرف همزمان اجتناب ناپذیر است ، علائم و نشانه های خونریزی را از نزدیک کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

بروموپراید: ممکن است اثر نامطلوب یا سمی مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

بوپروپیون: ممکن است اثر نامطلوب یا سمی سیتالوپرام را افزایش دهد. بوپروپیون ممکن است غلظت سرمی سیتالوپرام را افزایش دهد. مدیریت: سیتالوپرام را در کمترین دوز طبیعی در بیمارانی که بوپروپیون دریافت می کنند ، شروع کنید و حداکثر دوز بزرگسالان سیتالوپرام را در طی درمان همزمان با بوپروپیون به 20 میلی گرم در روز محدود کنید. نظارت بر سمیت سیتالوپرام نیاز است. تداخل رده D: اصلاح درمان

سایمتیدین: ممکن است غلظت سرمی سیتالوپرام را افزایش دهد. مدیریت: در صورت استفاده با سایمتیدین ، دوز سیتالوپرام را به حداکثر 20 میلی گرم در روز محدود کنید. بیمارانی که از این ترکیب استفاده می کنند باید از نظر سمیت سیتالوپرام (از جمله سندرم سروتونین ، طولانی شدن فاصله QT) از نزدیک کنترل شوند. تداخل رده D: اصلاح درمان

مهارکننده های CYP2C19 (متوسط): ممکن است غلظت سرمی سیتالوپرام را افزایش دهد. مدیریت: در صورت استفاده با مهار کننده متوسط CYP2C19 ، دوز سیتالوپرام را به حداکثر 20 میلی گرم در روز محدود کنید. بیمارانی که از این ترکیب استفاده می کنند باید از نظر سمیت سیتالوپرام (از جمله سندرم سروتونین ، طولانی شدن فاصله QT) از نزدیک کنترل شوند. تداخل رده D: اصلاح درمان

القا کننده های CYP3A4 (قوی): ممکن است متابولیسم سوبستراهای CYP3A4 را افزایش دهد (خطر بالایی با القا کنندگان). مدیریت: گزینه دیگری را برای یکی از داروهای متقابل در نظر بگیرید. برخی از ترکیبات ممکن است به طور خاص منع مصرف داشته باشند. بر اساس توصیه شرکت سازنده عمل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

دابرافنیب: ممکن است غلظت سرمی سوبستراهای CYP3A4 را کاهش دهد (با خطر زیاد در القا). تداخل رده D: اصلاح درمان

داپوکستین: ممکن است اثر سروتونرژیک عوامل سروتونرژیک را افزایش دهد (با خطر بالا). این می تواند منجر به سندرم سروتونین شود. مدیریت: از داروهای سروتونرژیک (پرخطر) همراه با داپوکستین یا طی 7 روز پس از قطع داروی سروتونرژیک استفاده نکنید. در طی 14 روز پس از استفاده از مهار کننده های مونوآمین اکسیداز ، از داپوکستین استفاده نکنید. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

دومپریدون: عوامل طولانی کننده QT (خطر متوسط) ممکن است اثر طولانی کردن QTc دومپریدون را افزایش دهند. مدیریت: گزینه های دیگری را برای این ترکیب دارویی در نظر بگیرید. در صورت ترکیب ، ازدیاد فاصله QTc و آریتمی های بطنی را کنترل کنید. بیمارانی که فاکتورهای خطر اضافی برای طولانی شدن QTc دارند ممکن است حتی در معرض خطر بیشتری باشند. تداخل رده D: اصلاح درمان

انوکساپارین: داروهای دارای خواص ضد پلاکتی ممکن است اثر ضد انعقادی انوکساپارین را افزایش دهند. مدیریت: قبل از شروع مصرف انوکساپارین ، در صورت امکان ، داروهای ضد پلاکت را قطع کنید. اگر تجویز همزمان غیر قابل اجتناب است ، علائم و نشانه های خونریزی را از نزدیک کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

انزالوتامید: ممکن است غلظت سرمی سوبستراهای CYP3A4 را کاهش دهد (با خطر زیاد در القا). مدیریت: از مصرف همزمان انزالوتامید با سوبستراهای CYP3A4 که دارای پنجره درمانی باریک هستند ، باید خودداری شود. استفاده از انزالوتامید و سایر سوبستراهای CYP3A4 باید با احتیاط و نظارت دقیق انجام شود. تداخل رده D: اصلاح درمان

اس سیتالوپرام: سیتالوپرام ممکن است اثر ضد پلاکتی اس سیتالوپرام را افزایش دهد. اس سیتالوپرام ممكن است اثر طولانی کرده فاصله QTc سیتالوپرام را افزایش دهد. اس سیتالوپرام ممکن است اثر سروتونرژیک سیتالوپرام را افزایش دهد. این می تواند منجر به سندرم سروتونین شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

اس امپرازول: ممکن است غلظت سرمی سیتالوپرام را افزایش دهد. مدیریت: در صورت استفاده با اس امپرازول، دوز سیتالوپرام را به حداکثر 20 میلی گرم در روز محدود کنید. بیمارانی که از این ترکیب استفاده می کنند باید از نظر سمیت سیتالوپرام (از جمله سندرم سروتونین ، طولانی شدن QT و غیره) از نزدیک تحت کنترل قرار گیرند. تداخل رده D: اصلاح درمان

فلوکونازول: ممکن است اثر طولانی کردن QTc سیتالوپرام را افزایش دهد. فلوکونازول ممکن است غلظت سرمی سیتالوپرام را افزایش دهد. مدیریت: در صورت استفاده با فلوکونازول ، که یک مهار کننده قوی CYP2C19 است ، دوز سیتالوپرام را به حداکثر 20 میلی گرم در روز محدود کنید. بیمارانی که از این ترکیب استفاده می کنند باید از نظر سمیت سیتالوپرام ، از جمله سندرم سروتونین و طولانی شدن QT ، از نزدیک کنترل شوند. تداخل رده D: اصلاح درمان

فلوکستین: سیتالوپرام ممکن است اثر ضد پلاکتی فلوکستین را افزایش دهد. سیتالوپرام ممکن است اثر سروتونرژیک فلوکستین را افزایش دهد. این می تواند منجر به سندرم سروتونین شود. فلوکستین ممکن است غلظت سرمی سیتالوپرام را افزایش دهد. مدیریت: دوز سیتالوپرام را حداکثر تا 20 میلی گرم در روز محدود کنید. در صورت ترکیب ، علائم و نشانه های خونریزی ، طولانی شدن فاصله QTc یا سندرم سروتونین یا سمیت سروتونین (به عنوان مثال ، هایپر رفلکسی ، کلونوس ، هایپرترمی ، دیافورز ، لرزش) را کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

فلووکسامین: سیتالوپرام ممکن است اثر ضد پلاکتی فلووکسامین را افزایش دهد. سیتالوپرام ممکن است اثر سروتونرژیک فلووکسامین را افزایش دهد. این می تواند منجر به سندرم سروتونین شود. فلووکسامین ممکن است غلظت سرمی سیتالوپرام را افزایش دهد. مدیریت: دوز سیتالوپرام را حداکثر تا 20 میلی گرم در روز محدود کنید. در صورت ترکیب ، علائم و نشانه های خونریزی ، طولانی شدن QTc یا سندرم سروتونین یا سمیت سروتونین (به عنوان مثال ، هایپر رفلکسی ، کلونوس ، هایپرترمی ، دیافورز ، لرزش) را کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

هپارین: داروهای با خواص ضد پلاکتی ممکن است اثر ضد انعقادی هپارین را افزایش دهند. مدیریت: در صورت نیاز به تجویز همزمان ، دوز هپارین یا عوامل دارای خاصیت ضد پلاکتی را کاهش دهید. تداخل رده D: اصلاح درمان

گیاهان دارای خواص ضد انعقادی یا ضد پلاکتی (به عنوان مثال ، یونجه ، انیسون ، قره قاط): ممکن است اثر نامطلوب یا سمی داروهای دارای خواص ضد پلاکتی را افزایش دهد. خونریزی ممکن است رخ دهد. مدیریت: در صورت امکان از ترکیب خودداری کنید. در صورت استفاده علائم خونریزی را کنترل کنید. محصولات گیاهی را با عملکردهای ضد انعقادی یا ضد پلاکتی 2 هفته قبل از اقدامات جراحی ، دندانپزشکی یا تهاجمی قطع کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

لینزولید: ممکن است اثر سروتونرژیک مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین را افزایش دهد. این می تواند منجر به سندرم سروتونین شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

متیلن بلو: مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین ممکن است اثر سروتونرژیک متیلن بلو را افزایش دهند. این می تواند منجر به سندرم سروتونین شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

میتوتان: ممکن است غلظت سرمی سوبستراهای CYP3A4 را کاهش دهد (با خطر زیاد در القا). مدیریت: ممکن است دوزهای سوبستراهای CYP3A4 هنگام استفاده در بیمارانی که تحت درمان با میتوتان هستند ، باید به میزان قابل توجهی تنظیم شوند. تداخل رده D: اصلاح درمان

مهار کننده های مونوآمین اکسیداز (ضد افسردگی): مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین ممکن است اثر سروتونرژیک مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (ضد افسردگی) را افزایش دهند. این می تواند منجر به سندرم سروتونین شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (غیرانتخابی): مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین ممکن است اثر ضد پلاکتی داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (غیر انتخابی) را افزایش دهند. عوامل ضد التهاب غیر استروئیدی (غیرانتخابی) ممکن است اثر درمانی مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین را کاهش دهند. مدیریت: گزینه های جایگزین NSAID را در نظر بگیرید. از نظر خونریزی و اثرات ضد افسردگی کاهش یافته ، نظارت کنید. مشخص نیست که آیا NSAID های انتخابی COX-2 خطر را کاهش می دهند. تداخل رده D: اصلاح درمان

امپرازول: ممکن است غلظت سرمی سیتالوپرام را افزایش دهد. مدیریت: در صورت استفاده با امپرازول ، دوز سیتالوپرام را به حداکثر 20 میلی گرم در روز محدود کنید. بیمارانی که این ترکیب را دریافت می کنند از نظر سمیت سیتالوپرام (به عنوان مثال ، سندرم سروتونین ، طولانی شدن QT) نظارت کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

پیموزاید: ممکن است اثر طولانی کردن فاصله QTc در عوامل طولانی کننده QT (خطر متوسط) را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

داروهای طولانی کننده QT (بالاترین خطر): ممکن است اثر طولانی کردن QTc سیتالوپرام را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

راساژیلین: مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین ممکن است اثر سروتونرژیک راساژیلین را افزایش دهند. این می تواند منجر به سندرم سروتونین شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

سلژیلین: مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین ممکن است اثر سروتونرژیک سلژیلین را افزایش دهند. این می تواند منجر به سندرم سروتونین شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

یوروکیناز: عوامل دارای خواص ضد پلاکتی ممکن است اثر ضد انعقادی یوروکیناز را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

وریكونازول: سیتالوپرام ممكن است اثر طولانی كننده QTc وریكونازول را افزایش دهد. وریکونازول ممکن است غلظت سرمی سیتالوپرام را افزایش دهد. مدیریت: در صورت استفاده با وریکونازول ، که یک مهار کننده متوسط CYP2C19 است ، دوز سیتالوپرام را به حداکثر 20 میلی گرم در روز محدود کنید. از نظر سمیت سیتالوپرام (به عنوان مثال ، سندرم سروتونین) ، طولانی شدن QTc و آریتمی ها (از جمله torsades de pointes) نظارت کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

هشدارها

1-در مصرف سیتالوپرام بیماران دارای اختلالات افسردگی شدید(MDD)، هم بزرگسالان و هم کودکان، ممکن است وخیم تر شدن وضعیت افسردگی و یا افزایش تمایل به خودکشی یا تغییرات رفتاری غیرطبیعی را تجربه کنند.
2- در بیماران دارای افسردگی دوقطبی با احتیاط فراوان سیتالوپرام تجویز شود.
3-کاهش غلظت یون سدیم پلاسما در درمان با SNRIs و SSRIs از جمله سیتالوپرام با شیوع بالایی رخ می دهد.این کاهش غلظت یون سدیم پلاسما در نتیجه سندروم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری (SIADH) بروز می کند.
4-سیتالوپرام در بیماران با سابقه مانیا با احتیاط فراوان تجویز شود.
5-سیتالوپرام در بیماران با سابقه تشنج با احتیاط فراوان تجویز شود.

نکات قابل توصیه

1-از قطع مصرف ناگهانی سیتالوپرام بپرهیزید ، قطع مصرف سیتالوپرام بصورت کاهش تدریجی انجام شود.
2-بیماران مصرف کننده سیتالوپرام باید آگاه باشند که با مصرف همزمان داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی و آسپیرین و دیگر داروهای ضدانعقاد خون ، امکان خونریزی وجود دارد.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

استفاده از این دارو از اواخر سه ماهه سوم همراه با عوارض در نوزادان است و ممکن است نیاز به بستری طولانی مدت در بیمارستان ، پشتیبانی تنفسی و تغذیه با لوله باشد.
عوارض جانبی در نوزاد تازه متولد شده پس از قرار گرفتن در معرض SSRI در اواخر سه ماهه سوم می تواند شامل آپنه ، گریه مداوم ، سیانوز ، مشکل تغذیه ، هایپر رفلکسی ، هایپو یا هیپرتونی ، افت قند خون ، تحریک پذیری ، بی حسی ، ناراحتی تنفسی ، تشنج ، بی ثباتی دما ، لرزش و استفراغ باشد.

مصرف در شیردهی

سیتالوپرام و متابولیت های فعال آن در شیر مادر وجود دارد.
روان درمانی یا سایر روشهای درمانی غیر درمانی برای درمان اولیه افسردگی خفیف در بیماران شیرده توصیه می شود. داروهای ضد افسردگی در مواردی توصیه می شود که روان درمانی کافی نباشد یا علائم افسردگی متوسط تا شدید باشد. اگر از SSRI خاص در دوران بارداری به طور موثر استفاده شده باشد ، در صورت عدم وجود موارد منع مصرف ، می توان آن را در دوران شیردهی ادامه داد.

اشکال دارو سیتالوپرام

اشکال دارویی موجود در ایران:
قرص 20mg و 40mg
قطره 40mg/ml

اسامی تجاری:
سیتالوپرام هگزال، سیپرام، تیدیپرام، بایوکسال، سیتالکس، سیتالورامین، سیتالوتد، اکسی پرام، اوسالوپرام

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • ماهان | 1400/07/16

   سلام خسته نباشید ببخشید من حدودا ۷ ماه هست هر روز یک نصفه سیتالوپرام ۲۰ مصرف میکنم و اخیرا میل جنسی ام خیلی کم شده است خواستم بدونم ممکنه برای این قرص باشه؟ و اگر کمتر و نهایتا مصرف و قطع کنم عوارضش از بین میره؟ خیلی ممنونم(۲۰سال سن دارم)

   پاسخ آقای دکتر عظیمی نیا:

   سلام. وقت بخیر
   بله جزو عوارض دارو بوده و معمولا بعد از مدتی نسبت به آن تحمل ایجاد شده و به مرور بهبود می یابد. هر گونه تغییر در دوز دارو با نظر پزشک صورت گیرد.


  • سحر اکبر | 1400/03/28

   سلام خسته نباشید.اقا قرص سیتالوپرام همون قرص اس سیتاور هستش ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر اس سیتالوپرامیکی از انانتیومرهای سیتالوپرام  است.  یعنی سیتالوپرام  مخلوط از آن و انانتیومرهای دیگر است


  • مریم عباسی | 1400/01/29

   سلام وخسته نباشید آیاقرص سیتولوپرام برای خواب هم مناسب است

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام با توجه به وجود داروهای دیگر و مناسبتر برای خواب استفاده از آن توصیه نمیشود


  • Ebrahimi | 1399/12/30

   سلام دکتر برا مامانم از اینا تجویز کرده و وقتی اینارو می خورن‌ حالت های بدی دارند به چه علت

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   شروع مصرف این داروها عوارض دارد ولی پس گذشت یکی دو هفته نسبت به این عوارض تحمل ایجاد می شود..


  • رضا | 1399/11/13

   سلام من ۲روزهست که دارم ازاین قرص مصرف میکنم گوشام سوت میکشه وسرم خیلی سنگین هست ادامه بدم خوردنشو یا اینا برطرف میشه .؟ ممنون میشم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   اگر دارو با تجویز پزشک است حتما مصرف ان را ادامه دهید.برخی علائم بعد از دو تا سه هفته برطرف میشود.


  • عزیزی | 1399/10/01

   سلام خسته نباشید من به خاطر فراموشی های زیاد روزانه پیش دکتر روان و اعصاب رفتم و دکتر بهم این قرص رو داده بعداز یکی دوروز خوردن خوابالودگی و خستگی زیادی دارم آیا این عوارض ازبین میره ؟بعداز چند روز؟ هنوز به خوردنش ادامه بدم ؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله دارو را مصرف کنید.اثرات آن حدود 20 روز بعد مشخص میشود.
   عوارضی که ذکر کردید از عوارض رایج دارو میباشد.
   ان علائم بعد از 10 تا 14 روز خیلی کمتر میشود.


  • فلاحی | 1399/09/25

   با سلام.به مدت چند سال هست که دچار استرس ،افسردگی و عصبی هستم به طوری که هیچ گونه کنترلی روی اعصابم ندارم بچه 5ساله ام رو زیاد کتک میزنم ولی عصبی میشم هر ماه کاهش وزن دارم آزمایش دادم مشکلی از لحاظ خون ندارم دکتر گفتن بخاطر اعصابت اینطوری شدی قبلا قرص اعصاب و افسردگی مصرف کردم ولی خودم قطع کردم چون تاثیری نداشت الان باز دکتر برام آلپرازولام 0/5 و سیتالوپرام 20داده و مصرف میکنم آیا این قرص ها رو ادامه بدم لطفا کمکم کنید.ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله حتما ادامه دهید.
   اگر احساس میکنید کیفیت زندگی تان پایین آمده و رضایت از زندگیتان ندارید.بهتر است به یک متخصص اعصاب و روان اعتماد کنید و درمان را شروع کنید.
   یادتان باشد درمان بیماری های روان طولانی مدت است و باید صبر داشته باشید.


  • Omid | 1399/09/24

   با سلام و خسته نباشید. به خاطر بی قراری و عصبانیت بدون دلیل روزی یک چهارم سیتالوپرام ۲۰ استفاده میکنم و موثر بوده. آیا این دوز دارویی رو می تونم ادامه بدم؟ چون در منابع پزشکی حدلاقل دوز موثر ۱۰ میلی گرم عنوان شده است. با تشکر.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   استفاده از داروهای اعصاب بدون تجویز پزشک تویه نمیشود.
   مقدار دوز مصرفی هم بر اساس شرح حالی که به بیمار به پزشک میدهد متغیر است.


  • مریم | 1399/09/20

   سلام من ب دلیل افسردگی و اضطراب به روانپزشک مراجعه کردم و رهاکین200 و سیتاکسا20 دادن، سوالم اینکه این قرصها باعث نمیشه ک من مدت زیادی از روز رو خواب باشم؟ ؟ و اینک من میترسم افکار خودکشی سمت من بیاد و با توجه به شرایط سختی ک دارم ناخواسته این کارو انجام بدم؟؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   اوایل مصرف این داروها یعنی حدود 1 ماه اول ممکن است کمی عوارض به هم ریختگی افکار و مشکلات خواب برای شما پیش آید ولی کم کم اثربخشی دارو ظاهر می شود.. 
   با اطمینان خاطر مصرف کنید..


  • مصطفی | 1399/09/18

   سلام من حدود ۹ ماه سیتالوپرام ۲۰ مصرف کردم که تا حدودی خوب بود و افسردگیمو کاهش دادولی الان پس از ۳ ماه دوباره علائمم نه به شدت قبل اما برگشته حالا میتونم سیتالوپرام ۴۰ رو مصرف کنم یا خیر؟ بنده ۳۵ سالمه و هیچ بیماری ندارم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   من افزایش دوز بدون اجازه پزشک را توصیه نمیکنم.


  • ح | 1399/09/08

   سلام من بیماری لوپوس دارم وتحت درمانم ولی شدیدا از نظر روحی داغونم دکترم سیتالوپرام ۲۰ به من داده که من دوز ۴۰رواستفاده میکنم ولی مشکلم حل نشده کمترم نشده نمیدونم چهقرصی استفاده کنم که اروم ترم کنه شدیدا ادم استرسی هستم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   جهت رفع این مشکل حتما با متخصص اعصاب و روان مشورت کنید و به صورت خودسرانه هیچ دارویی را مصرف نکنید چون ممکن است مشکل شما تشدید شود


  • وحید | 1399/09/04

   با سلام و خسته نباشید من سه ماهه کلومیپرامین ۱۰ و الانزاپین ۲نیم مصرف میکنم برای وسواس فکری ولی تاری دید بهم میداد و با مشورتی که با دکتر کردم گفت کلومیپرامینو قطع کنم و بجاش از سیتالوپرام استفاده کنم میخواستم بدونم تو دوره مصرف اگر الکل مصرف بشه ایرادی نداره؟ و این تاری دید بر نمیگرده؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام و احترام
   مصرف همزمان الکل در کنار الانزاپین و سیتالوپرام به علت تشدید عوارش جانبی نظیر :گیجی، کاهش هوشیاری، عدم تمرکز و اختلال در تفکر به هیچ عنوان توصیه نمیشود.


  • معصومه | 1399/08/23

   سلام وقت شما بخیر. من مغزم و فکرم خیلی درگیره گذشتس و افکارم رو بهم ریخته باعث شده زود عصبی بشم و همش درگیری داشته باشم همش ناخواسته افکارم درگیره مشکلاتی که تو گذشته داشتم بشه و همین عذابم میده ایا میتونم از قرص سیتالوپرام 20استفاده کنم قبلا پزشک بهم داده بود

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام بهتر است با پزشک مشورت شود چون مصرف داروهای اعصاب با توجه به بیماری  باید  دوز و دوره مشخص داشته باشد


  • آزاده | 1399/08/15

   سلام و عرض ادب به دلیل تومور تیروئید؛ 2 سال پیش تیروئیدم رو کامل برداشتم. برای کنترل افسردگی از اس سیتالوپرام با دوز 20 روزانه استفاده می کنم. آیا می تونم اس سیتالوپرام رو بعد از صبحانه (حدود 1 ساعت بعد از مصرف لووتیروکسین) استفاده کنم؟ با نهار باید متفورمین بخورم و شب ها خیلی خواب های اشفته ای می بینم اگر دارو رو شب مصرف کنم خیلی متشکرم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بهترین زمان مصرف اس سیتالوپرام بعد صبحانه می باشد..


  • محمود احمدی | 1399/08/14

   سلام و عرض ادب خدمت پزشک محترم تشکر پیشاپیش بابت جوابدهی بنده میخوام برای مشکل زود انزالی که به 20 ثانیه هم نمیکشه از قرص کلومیپرامین استفاده کنم ممنون میشم دوز و نحوه و مدت زمان مصرفش رو بفرمایید سن 29متاهل و هیچ بیماری خاصی هم ندارم قرصی هم مصرف نمیکنم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام تجویز این دارو باید حتما توسط متخصص انجام شود
   به روانپزشک مراجعه کنید


  • میثم ربانی | 1399/08/09

   باسلام خدمت دکتر عزیز خدا قوت من مشکل زود انزالی زیر یک دقیقه دارم و با مصرف یک قرص 75 میلی کلومیپرامین 6-7 ساعت قبل از رابطه مشکلم حل میشود. آیا میتوانم برای همیشه قبل از رابطه یک عدد قرص کلومیپرامین مصرف کنم. یا نه راه بهتری برای درمان وجود دارد ممنون🌹🌹🌹

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام به علت عوارض عصبی این دارو مصرف طولانی مدت آن توصیه نمیشود


  • الیاس | 1399/08/05

   سلام وقت بخیر یک هفته ای هست که با شروع قرص احساس میکنم یکم زود عصبی میشم خودمو خیلی نگه میدارم از عوارض قرص میتونه باشه برای وسواس فکری این دارو به من داده شده است چند روز طول میکشه که دارو اثر کنه!؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   ممکن است از اثرات دارو باشد.
   اثرات دارو 2تا 3 هفته بعد از مصرف ظاهر میشود.صبور باشید.


  • آرمین_خان | 1399/08/03

   باسلام برای مشکل زود انزالی ازتون سوال کرده بودم که فرموده بودین که به متخصص اعصاب و روان مراجعه کنم. بعد از مراجعه به متخصص اعصاب و روان بهم پاروکستین20 داد تا هروز صبح به مدت سه ماه مصرف کنم. میخواستم از محضر شما بپرسم که آیا پاروکستین برای زودانزالی مفید هست و ایا درمان دائمی دارد یا نه فقط تا زمانی که مصرف میکنم تاثیر دارد!؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . بسیار عالی . بله تاثیرش معمولا دائمی هستش ، چون با تاثیری که روی انتقال دهنده های عصبی میذاره این مشکل رو درمان میکنه


  • محمد قلندرزهی | 1399/07/30

   سلام و خدا قوت خدمت دکتر بنده 28 سال سن دارم و متاهل و 7 سال ازدواج کردم قبل ازدواج شدیدا خود ارضایی میکردم. الان هم مشکل زود انزالی زیر یک دقیقه دارم بیزحمت اگه دارویی برای درمانش هست لطف بفرمایید و طریقه و مدت مصرف رو هم لطف کنید ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام شما حتما باید به متخصص اعصاب و روان مراجعه کنید


  • آرمین_خان | 1399/07/30

   با سلام خدمت دکتر عزیز بنده 9 سال هست که ازدواج کردم 30سال سن دارم و از همون اول دچار زود انزالی شدید در حد ثانیه هستم. جوانی هم شدیدا خودارضاعی کردم. با وجود اینکه دسترسی به پزشک متخصص میسر نمیباشد لطف میفرمائید برای درمان این معضل از چه دارویی و با چه دوزی و چه مدت مصرف کنم پیشاپیش ممنون از پاسخگویی شما.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مشکل شما حتما باید توسط متخصص اعصاب و روان درمان شود


  • N | 1399/07/29

   سلام من دختر ۱۶ ساله قرص اس سیتالوپرام فقط ی نصفه خوردم ،اگه نخوردم دیگ مشکلی نداره؟فقط یک نصفه

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   خیر
   اشکالی ندارد.


  • N | 1399/07/29

   سلام من دختر ۱۶ ساله قرص اس سیتالوپرام فقط ی نصفه خوردم ،اگه نخوردم دیگ مشکلی نداره؟فقط یک نصفه

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر اشکالی ندارد.
   ولی مجدد این کار را انجام ندهید.اگر احتیاج به مصرف دارو دارید به پزشک مراجعه نماید.


  • ایمان | 1399/07/26

   سلام وقتی قرص رو میخورم حالت تهوع میگیرم گلوم خشک میشه این عوارض تا کی ادامه داره ؟؟ الان سه روزه قرصو مصرف میکنم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام. معمولا یک هفته بعد از مصرف دارو عوارض کاهش پیدا میکنه اگر کمتر نشد باید به پزشکتون مجددا مراجعه کنید تا دارو رو در صورت صلاحدید تغییر بدن


  • مهدی | 1399/07/25

   سلام چند ساعت طول میکشه دارو جذب بشه و شروع به فعالیت کنه؟؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سیتالوپرام جذب گوارشی خوب و سریعی داشته و 4 ساعت پس ازمصرف تک دوز خوراکی غلظت پلاسمایی آن به حد اکثر می رسد.ولی شروع اثرات درمانی آن بعد از 2 هفته میباشد


  • نسیم | 1399/07/17

   سلام،وقت بخیر،من ۵ ماهی هست که با تجویز پزشک قرص سیتالوپرام و پاکسیل و الانزاپین مصرف میکردم،طی یک ماه کم‌کم دوز داروهارو کم کردم،الان ۲ روزه که کلا داروهام قطع شده،ولی عوارض قطع دارو مثل گزگزشدن،گیجی و حالت تهوع کمی دارم،ایرادی نداره اگر بعد از ۲روز دوباره داروهامو مصرف کنم؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   نحوه کاهش و سپس قطع مصرف دارو کاملا صحیح توسط شما انجام شده است.. در صورتیکه نیاز به مصرف مجدد دارید شروع به ادامه مصرف کنید ولی بهتر است مصرف مجدد ابتدا با دوز کمتر و سپس افزایش دوز باشد..


  • سحر ابراهیمی | 1399/07/13

   سلام وقتتون بخیر. دکتر واسه مشکل تنگی نفس به من سیتالوپرام ۲۰ دادن . روز اول نصف خوردم اما به شدت تپش قلب لرزش بدن و تاری دید گرفتم که گفتن قطع کن اما الان دو روز گذشته طرفای عصر تپش قلب و ضعف شدید و لرزش بدن میگیرم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام عوارض مذکور موقت میباشد ولی در صورت شدت میتوان علامت درمانی کرد


  • زهرا | 1399/07/04

   سلام من خانوم خانه دار 40ساله هستم چند روزه پسرم مشکوک به کرونا شده به شدت استرس گرفتم با دکتر مشورت کردم استرسم کمتر بشه قرص( سیتالوپرام هگزال) پیشنهاد داده که نصف مصرف کنم به نظر شما این قرص خوبیه امروز گرفتم ولی هنوز مصرف نکردم به حدی استرس دارم که نفسم سنگین شده و مدام میرم بالکن، اونجا راحت نفس میکشم ممنون میشم راهنماییم کنید و البته من تیروئیدم رو چند سال پیش عمل کردم و الان روزی یه دونه لووتیروکسین میخورم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت کاهش استرس به دستور پزشک عمل بفرمایید و جهت تقویت سیستم ایمنی نیز از مکملها (ایمونیس زینک و ....) استفاده بفرمایید


  • Atefeh | 1399/07/02

   ساام ببخشید من 17 سالمه دکتر به دلیل اضطراب زیاد این قرص رو به من داد و گفت شبی نصف قرص رو بخورم من یک شب نصفی رو خوردم و سرگیجه و حالت تهوع گرفتم الان حدودا یک روز از مصرف اون نیمه ی قرص میگذره اما من هنوز حالت تهوع و لرزش دست دارم طبیعیه؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام حتما این دارو را با معده پر مصرف کنید. به احتمال زیاد بعد از مدتی این عوارض برای شما کمتر خواهد شد


  • مسعود رنجبربافقی | 1399/06/31

   سلام سیتالوپرام ربع صبح و ربع شب میخورم.ایا خوردن ربع پروپرانول صبح مشکلی نداره.ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   اگر بتوانبد دارو را به طور صحیح نصف یا ربع نمایید اشکالی ندارد.


  • masoud saleh | 1399/06/27

   سلام من این قرص رو مصرف میکنم و میل جنسی من کاهش پیدا نکرده و ناتوان هم نشدم. اما به شدت جلوی انزال من گرفته شده و در نزدیکی های اخیر با همسرم بعد از گذشت مدت زمان زیاد انزال نشدم.... لطفا راهنمایی کنید. با تشکر

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   مشکل در انزال هم جزو عوارض این دارو است و بهتر است دارو را قطع کنید..


  • فهمیه عبدلخانی هستم | 1399/06/26

   دکترسیتالوپرام دیروزتا۱روزپیش درروز نصف میدادنصف۲۵رومیدادالان نسخه جدیدگفته هر۱۲ساعت سیتالوپرام ۴۰هر۱۲ساعت خطرندارد

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام تجویز این دوز از سیتالوپرام بعید است حتما با متخصص خود دستور دارو را چک کنید و در صورت تایید ایشان آن را مصرف کنید


  • حنانه زینالی | 1399/06/20

   سلام .میخواستم بگم که من ۱۹ سالمه و بخاطر کنکور دچار استرس واظطراب طولانی شدم دفعه اول یه دکتر برام قرص سیتالوپرام هگزال تجویز کرد وبا مصرف ۱۰ م از آن بدنم به شدت واکنش نشان داد و به شدت کاهش فشار خون داشتم وسرگیجه وحالت تهوع .بعد یه دکتر دیگه برام قرص ازیپم یا همون اس سیتالوپرام رو تجویز کرده .میخواستم بدونم که این هم مثه سیتالوپرام هستش ؟ نباید مصرف شه؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   هر دو دارو در یک دسته قرار دارند و در شروع مصرف عوارض ذکر شده را دارند ولی پس از دو هفته از شروع مصرف این عوارض کم شده و اثرات درمانی دارو شروع می شود..


  • حمید | 1399/06/18

   آیا مصرف لاموژین و سیتالوپرام همزمان ضرر داره

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   با یکدیگر تداخل خطرناکی ندارند.اما مرف تحت نظر پزشک باشد.


  • مریم | 1399/06/18

   باسلام. باتوجه به اینکه دکتر ارتوپد سیتالوپرام روبرای من تجویزکرده واون هم به دلیل اینکه مشکل دردناحیه پای من رو ازاسترس تشخیص داده بودمیخوام بدونم حالا که بهتر شدم چطوری دارو رو قطع کنم.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   قطع این دارو ها به صورت تدریجی و صرفا توسط پزشک معالج میبایست انجام گیرد.


  • نرگس | 1399/06/10

   سلام مادرمن از این دارو استفاده‌ میکنه.مدتیه که هرازگاهی حافظه ی کوتاه مدتش رو از دست میده .ممکنه از مصرف این دارو باشه؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   فراموشی و احساس لرزش ممکن است اوایل درمان با سیتالوپرام بروز کند که به مرور و در مدت چند روز برطرف می شوند امادر صورت ادامه دار شدن یا تشدید این علائم با پزشک خود صحبت کنید.


  • محمد | 1399/05/27

   ببخشید شبی یک عدد دوکسپین ۱۰ برای خواب نیز استفاده می کنم آیا مجموع این داروها با هم تداخل یا عوارضی ندارند ویت این مقدار دارویی که مصرف می کنم دوزشان زیاد نیست به دلیل بیماری mddوgad دکتر اعصاب تجویز نمودن.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   برای همه بیماری های خود تحت نظر فقط یک پزشک باشید و داروهای همان پزشک را فقط مصرف کنید.


  • A | 1399/05/25

   سلام آیا اس سیتالوپرام قویتر و موثرتر از سیتالوپرام می باشد یا فرقی ندارند؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   نه هردو یکی نیستند و اس سیتالوپرام اختصاصی تر از سیتالوپرام عمل میکنه


  • امید | 1399/05/24

   سلام تفاوت سیتالوپرام و اس سیتالوپرام چیست و کدام یک بهتر می باشد.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام اس سیتالوپرام فرم فعال تر دارو میباشد لذا با دوز کمتر اثر درمانی دارد و به مراتب عوارض کمتری نیز دارد


  • مهدى | 1399/05/22

   سلام، خيلى وقته دارمو قطع كردم، الان دوباره تپش قلب شدىد گرفتم، حالت تهوع دارم، معدم شدىدأ نبض ميزنه انگار رو معدم چسب زدن بايد چكار كنم با تشكر...

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام باید نحوه قطع کردن این دارو و لزوم مصرف مجدد آن یا داروهای هم خانواده آن توسط پزشک بررسی شود


  • سمانه | 1399/05/21

   سلام من از دو سال پیش، بعد از خودکشی برادرم دچار افسردگی شدم، چندین دکتر رفتم، فرصتی زیادی مصرف کردم ولی الان قرص بوپروپیون ۷۵ نصفه. الانزاپین ۲/۵ نصفه، دولوکستین ۲۰ هر روز مصرف می‌کنم. ولی حالم خوب نشده، همش گریه می‌کنم، احساس تنگی نفس دارم، فکر می‌کنم دارم غش می‌کنم، بی حالم، حوصله کارای خونه ندارم، دیسک گردن دارم، سی سالمه، میخوام داروهامو قطع کنم چهطوری باید قطع کنم؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر به هیچ وجه بدون اجازه پزشک متخصص دارو را قطع نکنید. در کنار مصرف دارو به روانشناس هم مراجعه کنید


  • فرشته | 1399/05/09

   با سلام در دوران بارداری در حالیکه قرص شیاف پروژسترون هم مصرف میکنم و همزمان قرص اس سیتالوپرام۱۰ هم بزای کنترل استرس و افسردگی هم مصرف میکنم به نظر شما تداخل دارویی وجود نداره و کلا برای جنین ممکنه مشکل جدی پیش بیاد؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   تداخلی بین داروهای مصرفی شما نیست..


  • حسین کریمی | 1399/05/07

   من قبلاb2وچندساعت بعدش سیتالوپرام والانزاپین مصرف میکردم حتی بعضی اوقات متادون وسیتالوپرام والانزاپین مصرف میکردم مدتیه شیره تریاک میخورم اما قرصهامو قطع کردم وحالم خیلی بدمیشه نمیدونم میشه دوباره همراه شیره چندساعت بعدش سیتالوپرام والانزاپین مصرف کنم قبلا کردم وحالم خوب بوده اماالان قطع کردم حالم خیلی بده وتپش قلب دارم وخلاصه میترسم لطفا راهنمایی کنید ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   قطع ناگهانی داروهای اعصاب سبب بروز این علائم مثل تپش قلب در شما شده است.
   داروها اگر کم کم و توسط پزشک قطع شوند،مشکلی ایجاد نمیکنند.


  • سیدمحمد | 1399/05/01

   سلام من سیتالوپرام 20 روزی یکی یا نصفی می خورم به خاطر غلظت خونم هرشب یک دانه آسپرین هم می خورم آیا اشکالی دارد ممنون.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مشکلی وجود ندارد


  • مهدی | 1399/04/24

   سلام. طبق نظر پزشک سیتالوپرام 40 رو مصرف میکنم و شبی 2 عدد. آیا مصرف این قرص در آزمایش استخدامی، باعث مثبت شدن اعتیاد میشود؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   سیتالوپرام  در لیست داروهای مثبت کننده اعلام نشده است.


  • اميد | 1399/04/24

   به روانپزشك مراجعه كردم. تشخيص افسردگي دادن. برام قرص سيتالوپرام ٢٠ تجويز كردن. ٦ ماه مصرف كردم. واقعا حالمو خوب مردم و زندگيمو تغيير داد. به مرور دوز قرص رو كم كردم و بعده حدود يه ماه مصرف دارو رو قطع كردم. ميتونم بگم كه قطع كردنش برام عوارض خاصي نداشت و حالم خوب بود. الان بعده گذشت حدود ٢ ماه از قطع دارو، كم كم دارم مشكلات قبليمو تجربه ميكنم و تقريبا دارم بدتر ميشم به نظرتون مصرف سيتالوپرام رو دوباره شروع كنم؟ و سوال ديگه م كه خيلي نگران كرده اينه كه: آيا من واقعا درمان ميشم يا فقط وقتي كه قرص مصرف ميكنم حالم خوبه؟ و با قطع قرصم بازم حالم بد خواهد شد ؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بهتر بود قطع دارو را هم تحت نظر پزشک خود انجام میدادید و بعد از قطع دارو نیز تا مدتی تحت نظر ایشان قرار میگرفتید.
   نگران نباشید، قرار نیست بیماری های روان تا همیشه همراه بیمار باشند.یکبار دیگر به پزشک خود مراجعه نمایید، احتمالا نیازمند مصرف دارو به مدت طولانی تری می باشید.


  • تینا | 1399/04/24

   مادرم ناراحتی معده داره دکتر براش اس سیتاور پرام نوشته بهش دادم یک عدد از دیشب حالش بده چ بکنم میترسم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   منظور از اینکه حالشان بد است را جزئی تر میفرمایید؟
   در ضورت ضرورت به اورژانس مراجعه نمایید.


  • نسترن | 1399/04/20

   سلام میخواستم سوال کنم سیتالوپرام برای کسی که پیش دیابت داره ضرر داره چون دکتر داخلی برام تجویز کرده

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر مشکلی ندارد البته طول دوره درمان را طبق نظر دکتر معالج تکمیل بفرمائید


  • زهرا | 1399/04/17

   سلام می خواستم بدونم کاربرد قرص سیتالوپرام ۲۰ و آسنترا ۵۰ با هم فرق دارد ؟ یا هر دو کاربرد مشابه دارند؟ هر کدام از قرص ها توسط یک پزشک به صورت جداگانه تجویز شدند ولی من اسنترا را شروع کردم استفاده کردم به صورتیکه هفته اول صبح نصف قرص و هفته دوم یک قرص کامل، اما خیلی احساس خواب آلودگی و کسالت می کنم ؟ اکنون روز دوم مصرف هستم سوالم این هست که آیا این حالت برطرف می شود یا خیر ؟ چونکه نمی توانم کار و فعالیت روزانه را درست و‌ مثل سابق انجام بدم ؟ آیا قرص سیتالوپرام این عوارض را ندارد که آن را استفاده کنم ؟ و اسنترا را رها کنم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بهتر بود هر دو پزشک را از مصرف تمامی داروهای خود آگاه می کردید.
   مصرف دو دارو از دسته SSRIها توصیه نمیشود.
   گیجی،خواب الودگی و موارد ذکر شده از عوارض هر دو دارو میباشند.معمولا 10تا 14 روز پس از مصرف از شدت عوارض کاسته میشود و قابل تحمل میشود.همین اسنترا را ادامه دهید.


  • ملیحه | 1399/03/31

   پدرم ۶۸ساله برای چند دقیقه یک سرگیجه کوتاه ...مورمور شدید سر بیحالی و کرختی بدن و حالت بیقراری میگیره که این حالت ناگهانی شروع و تمام میشود و ممکن است در هفته چند بار انجام گیرد. پزشک متخصص احتمال تشنج داده است.و قرص لاموتریژین تجویز کردن ...این حالتش تا ۲۰ دقیقه طود میکشه میتونه تشنج باشه نظر شما چیست؟ (چندی قبل این حالت بابام با مصرف آلپرازولام بهتر شده بود)

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   به نظر من هم تشنجه


  • محمد | 1399/03/30

   سلام مادرم دو هفته است که به دلیل افسردگی قرص سیتالوپرام هگزال استفاده میکنند ولی بعد از مصرف خیلی بیقرار میشه و میگه معدم داره آتیش میگیره لطفا راهنمایی کنید علت چیست

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام بیقراری و مشکلات گوارشی از عوارض دارو میباشد که در صورت ادامه و شدت باید به پزشک مراجعه بفرمائید


  • علی | 1399/03/25

   با سلام قرص سیتالوپرام۱۰ مصرف میکنم خیلی بیقرار میشم گردنم با وسط دو تا کتفم درد میگره بنظر شما دارو رو قطع کنم

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   باید دز دارو رو نصف کنید و یا اینکه ب پزشکتون مراجعه کنید شاید داروتونو تغییر دادند


  • علی | 1399/03/25

   سلام مادرم چندین سال زخم و ورم معده و کمی هم چند ماهی یک بار تشنج چک میزنه دکتر رفتیم قرص سیتالوپرام هگزال داده روزی یکی با SANDOZایا خوب میشه وبرای معده خوبن قرص ها..سپاس

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   این دارو ها رو برای کنترل اعصاب و تشنجشون داده
   ک البته مشکل معدشون میتونه به خاطر اعصاب باشه ک قطعا اون مشکل رو هم کنترل خواهد کرد 


  • رها | 1399/03/22

   سلام من دوسه روز از قرص سیتاکسا ۲۰ نصف استفاده کردم ولی بعد ۳ ،۴ روز قطع کردم چون از عوارض قطع یهویی خبر نداشتم ایا مشکلی نیست ؟! میتونم مصرف کنم دوباره؟؟ ایا باعث نازایی میشه؟ ممنون جواب بدین لطفا

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام 
   چون تنها دوسه روز مصرف کنید مشکلی پیش نمی آید ولی باید بدانید در مصرف طولانی مدت داروهای سیستم اعصاب قطع ناگهانی باعث بروز عوارض ناخوشایندی می شود..
   خیر این دارو عوارض نازایی ندارد..


  • Ghazal | 1399/03/20

   سلام من حدودیه سال میشه سیتالوپرام وترانکوپین استفاده میکنم حدود۶ماه نصف کردم .الآنم تصمیم گرفتم نخورم مشکلی نداره قطع کردم؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   قطع ناگهانی این دارو ها مشکل ساز میشود.
   توسط یک پزشک کم کم دارو را قطع نماید.


  • ایهام | 1399/03/19

   سلام و عرض خسته نباشید . ببخشید آیا قرص سیتالوپرام ۲۰ برای وسواس به کار میرود ؟ آیا اصلا فقط ضد افسرگی است یا کاربرد های دیگری هم دارد ؟ با تشکر

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   سیتالوپرام در گروه داروهای ضدافسردگی و از داروهای مهارکننده انتخابی باز جذب سروتونین ( SSRI) می باشد. سیتالوپرام در درمان اختلالات افسردگی وحملات ترس بکار می رود .


  • مجید | 1399/03/18

   سلام : بنده 52 سالمه مدت دو ماه است ستیالپرالام 20 اما نصف مصرف می کنم ودکتر می‌گویند باید یک عدد بشه ولی وقتی یک عدد میشه اذیت میشم میشه همان نصف را استفاده کنم؟ ضمنا قرص آلپرازولام نیم داده اند شبی نیم که بنده بعداز دو ماه الان یک چهارم کردم چون به این قرص عادت کرده بودم حالا اگر همین یک چهارم را هم کنار بگذارم اشکالی ندارد ممنون جواب دهید. بیشتر جواب سیتالوپرام را می خواهم.

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   اینکه برای چ مشکلی استفاده میکنید ؟! 
   معمولا ب عوارض سیتالوپرام بعد مدتی تحمل ایجاد میشه 
   و تا ب دز مورد نیاز نرسه جوابدهی خوبی نخواهد داشت 


  • مجید فلاح‌زاده | 1399/03/17

   سلام... من حدود چندسال پیش مشکل بی‌خوابی بهم دست داد.. اونم به خاطر فکر زیاد... تا حدی که تا ساعت سه چهار صبح بیدار بودم.... به پزشک مراجعه کردم و قرص اس سیتولوپرام برام تجویز کرد... مصرف کردم خوب شدم.... ولی چندروزه که دوباره همون برنامه پیش اومده.. به روانپزشک مراجعه کردم... قرص سیتولوپرام 20 تجویز کرد... آیا مصرف بکنم مانند اس سیتولوپرام است و مشکل بی خوابی من حل میشه و از فکر بیرون میام.... ممنون میشم جواب بدهید

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . بله از لحاظ کاربرد مشابه هم عمل میکنند 


  • وجیهه | 1399/03/14

   سلام به خاطر استرسی که دارم دکتر بهم سیتالوپرام داده میخاستم بپرسم درحین خوردن قرص اگه بارداربشم اشکالی نداره

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام درصورت بارداری حتما به متخصص روانپزشک مراجعه کنید


  • نگین | 1399/03/14

   ببخشید اگه اشتباهی قرص سیتالوپرام بخورم باید چیکار کنیم مشکلی بوجود نمیاد؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام سوال واضح نبود اگر منظور شما خوردن اشتباهی یک عدد سیتالوپرام توسط بزرگسال می باشد خیر مشکلی ندارد


  • راحیل | 1399/03/10

   سلام آیا مصرف سیتالوپرام 10میلی با پروپرانول 10میلی تداخل دارد؟ایا بعد از شش ماه مصرف و بهبودی در صورت قطع تدریجی دیگر بیماری برگشت نمیکند؟؟بیماری هستم بدلیل تپش قلب به دنبال افسردگی بعد زایمان درحال مصرف سیتالوپرامم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . به نظر من دارو رو بدون اجازه پزشکتون حتی به صورت تدریجی قطع نکنید چون گاهی اوقات نیازه با یک دوز نگهدارنده یک مدت مصرف کنید و بعد از اون تدریجی قطع کنید . 
   نه تداخل نداره


  • الهه | 1399/03/10

   سلام ممنونم از دلسوزیهاتون .مادرم۶۸سالشونه بخاطرافسردگی پزشک سیتالوپرام دادن با عوارض وحشتناکی که داره نگران شدم چه میشه کرد

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . سیتالوپرام داروی خوبیه و عوارض کمی داره . عوارضی که در بروشور دارو یا در اینترنت مطالعه میکنید در همه افراد رخ نمیدهد و بیشتر در مواردی رخ میدهد که بدون تجویز پزشک استفاده شود


  • نگین | 1399/03/09

   سلام میخاستم بدونم قرص سیتالوپرام ۲۰ رو میشه برای درمام افسردگی بدون تجویز پزشکپزشک مصرف کنم؟ ۲۱ سال دارم و بیماری خاصی ندارم ولی افسردگی دارم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر جهت افسردگی میبایستبا پزشک مشورت کرد


  • سلمان آغشته | 1399/03/06

   سلام خانومم از لجش 4تا قرص سیتالوپرام خورده ممکنه عوارض جانی داشته باشه

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   احتمالا مکل خاصی پیش نخواهد آمد اما اگر علائم اوردوز این دارو مانند از هوش رفتن و مشکلات تنفسی را مشاهده کردید سریعا با فوریت‌های پزشکی تماس بگیرید. 


  • محسن | 1399/03/04

   سلام من این دارو سیتا لوپرام هگزال 20رو حدود 6ماه دکتر به خاطر افسردگی برام تجویز کرد ولی از آنجایی که حالم رو به بهبود ی بود مصرف نکردم الان دچار اضطراب شدیدی شدم به حدی که خوابم در شب و روز حدود 3الی4ساعت شده ،آیا میتوانم از این دارو استفاده کنم با تشکر

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   نباید سر خود قطع میکردید 
   باه مجدد شروع کنید و اینکه قطع دارو حتما باید تدریجی باشه 


  • شیرین | 1399/03/01

   با سلام و عرض ادب همسرم َچند ماه از قرص هگزال طبق دستور دکتر استفاده میکرد و کم کم این دارو رو قطع کرد! میل جنسیش کلا از بین رفته بخاطر خوردن این قرص!! میخواستم بپرسم اثر این قرص تا چند وقت در بدن میمونه ؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام.
   عارضه کاهش میل جنسی جزء عوارض شاخص این دارو می باشد و در صورتیکه چند هفته از آخرین قرص مصرفی گذشته باشد این عارضه از بین می رود. در این مدت میتوان از داروهای تقویتی قوای جنسی استفاده کرد..


  • دکتر اسکناطی | 1399/03/01

   سلام ایا افسردگی باعث کم شدن اشتها میشه؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   افسردگی باعث افزایش اشتها می شود..


  • مصطفا | 1399/02/31

   سلام من یه خورده بداخلاق وکم حوصله بودم رفتم پیش دکتراعصاب وروان گفت این قرص وسه شب اولش یکچهارم سه شب دوم یکدوم بعدشبی یک عددبخورم الان که میخورم میل جنسی زیادی که داشتم خیلی کم شده بنطرخودم من مشکلم درحدی نبودکه این قرص ومصرف کنم الان میخوام بندازمش دوردوهفته ای میشه میخورم چیکارکنم؟؟؟؟؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   با سلام کاهش میل جنسی جزء عوارض جانبی این دارو می باشد. البته بروز سریع این عارضه نادر است برای فطع آن با پزشک متخصص مشورت کنید. بعضی مواقع در کنار سیتالوپرام داروهای دیگری برای درمان افزایش میل جنسی تجویز می شود


  • الهام | 1399/02/31

   سلام .سیتالوپرام ۲۰روشبا میخورم ولی سه ساعت که میخابم یهو بیدار میشم و خوابم نمیبره دکتر نورتریپتیلین ۱۰واسم گرفته من نخوردم.ااگه نورتریپتیلین رو بخورم با سیتالوپرام تداخل نداره و ممکنه مشکله خوابم حل بشه.ممنونم اگه راهنمایی کنید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   با سلام بله در صورت مصرف نورتریپتیلین ایم عارضه بهتر خواهد شد ومشکلی وجود ندارد


  • زهرا ولی | 1399/02/24

   سلام خسته نباشید من دخترم ۱۳ساله هست این قرص استفاده میکنه با تجویز دکتر اما بعد دو هفته خوردن قرصی اختیار ادرار کوچیک ازش میره دکتر گفته قرص قطع کنید میخواستیم ببینم چقدر طول می کشه این مشکل خوب شه

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   به مرور طی حدود یک ماه برطرف میشه


  • سعادت | 1399/02/23

   سلام وفتتون بخیر من به مدت سه سال هست که قرص سیتالو پرام استفاده میکنم آیا عوارض بد داره مدت طولانی استفاده کرد؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   در صورتی که تحت نظر پزشک دارو را مصزف میکنید مشکلی ندارد.
   قطع دارو هم میبایست حتما تدریجی باشد.


  • مریم | 1399/02/21

   سلام وقت بخیر من خیلی عصبانی میشم نمیتونم خشم خودم رو کنترل کنم از این حالت هم خسته شدم آیا سیتالوپرام ۲۰ مصرف کنم میشه؟ یا اگر نمیشه لطفا یه قرص یا دارویی که بتونم آروم باشم و خودمو کنترل کنم رو بهم بگید ممنون میشم راهنمایی کنید

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   به پزشک اعصاب و روان مراجعه کنید 


  • مریم | 1399/02/18

   سلام من م‌کل زخم معده داشتم و بخاطر ترس و یک سری مشکلات به پزشک روانشناس مراجعه کردم و قرص سیتالاپرام هگزال 20 تجویز شد به مقدار نصف قرص بعد از مصرف حدود دوهفته دچار حالت تهوع شدم والان دو ماه هست این مشکل رو دارم میخاستم بپرسم آیا تهوع می‌تواند بخاطر مصرف این قرص باشه؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام بله تهوع از عوارض این دارو میباشد که به علت طولانی شدن این عارضه باید به پزشک مراجعه بفرمایید


  • آرزو | 1399/02/18

   سلام من دو سال است كه سيتالوپرام ١٠ استفاده ميكردم و طبق دستور پزشك سيتالوپرام ٢٠ را مدت ٥ ماه است كه استفاده ميكنم و شبها نيم ميليگرم كلونازپام در يكماه اخير حوصله هيچكس را ندارم و حافظه ام كم شده . آيا كم شدن حافظه دليل مصرف سيتالوپرام است يا كلونازپام من ٦٤ سال دارم و فقط دو سال است كه بصورت دايم اين داروها رو مصرف ميكنم و بيست سال پيش يكبار دچار پنيك شدم و فقط سه ماه دارو خوردم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام کاهش حافظه جز عوارض کلونازپام میباشد البته این عارضه با افزایش سن نیز رخ میدهد.


  • SaMaN | 1399/02/17

   با عرض سلام و وقت بخیر،بعد از مشورت آنلاین با چند روانپزشک برام آسنترا 50 و برخی سیتالوپرام 20 به خاطر افسردگی و عدم تمرکزتجویز کردند.ابتدا میخواستم بدانم تفاوتشان در چیست و کدام عوارض کمتری دارد؟و آیا هیچکدام با قرص ممورال تداخل دارد؟و این دارو ها آنلاین تجویز شدند آیا با این شرایط بدون نسخه و عدم توانایی برای مراجع حضوری به خاطر بیداری میتوانم از داروخانه تهیه کنم؟پیشاپیش از وقتی که میگذارید و پاسختان متشکرم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   این داروها از یک دسته هستند اما برای هربیمار با توجه به شرایطی که داره یکی از این داروها تجویز می شن و بین اینها واژه ی قوی یا ضعیف معنی نداره. بهتره شما یکی از متخصصینی که باهاشون مشورت کردین رو در اولویت قرار بدین و هر کدوم از این دو دارو رو که تجویز کردن مصرف بفرمایید . 

   این داروها بدون نسخه پزشک در اختیار قرار نمیگیرند و در صورت لزوم باید نسخه آنلاینی که پزشک نوشته رو در اختیار مسئول فنی داروخونه قرار بدین 


  • زهرا | 1399/02/07

   عرض سلام و احترام خسته نباشید آقای دکتر میبخشید حدود یک ماه با تجویز دکتر بعلت افسردگی روزی نصف قرص ۲۰ میلی مصرف کردم از ترس عوارض بعد از یک ماه الان روزی یک چهارم از قرص رو مصرف میکنم بعلت بهتر شدن وضعیت ام و عوارض جانبی مایل به ترک قرص هستم دسترسی به پزشک ندارم روش ترک قرص یک چهارم با توجه به مصرف کمی که داشتم ممکنه برام مشکل درست کنه محبت بفرمائید روش ترک صحیح رو ... با تشکر فراوان

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   برای اثر بخشی این داروها حداقل باید 6 ماه مصرف کنید 


  • رضا | 1399/01/21

   سلام.روانپزشک من قرص سیتالوپرام سبحان دارو برای من تجویز کرده این دفعه داروخانه قرص سیتاکسا سبحان دارو به من داده ولی اصلا اثر قرص قبلی نداره آیا سیتاکسا سبحان دارو فرق داره با سیتالوپرام سبحان دارو ؟ چیکار کنم؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.سپاس.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر فرقی ندارد و فقط نام تجاری این دو دارو متفاوت میباشد.


  • مهرداد | 1399/01/19

   سلام ، میخواستم بدونم در قرص سیتالوپرام مرفین وجود داره ؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر


  • مرتضی | 1399/01/12

   سلام ببخشید من که سیتالوپرام ایرانی میخوردم ،الان آیا اشکالی دارد که سیتالوپرام هگزال بخورم ؟ آیا باهم دیگه فرق دارن؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   اگرچه هر دو یک دارو میباشد.اما توصیه میشود برای تغییر برند داروهای اعصاب حتما با متخصص اعصاب خود مشورت نمایید.


  • محمد | 1399/01/05

   سیتالوپرام رو اشکال نداره همرا با پرگابالین 50 و XANAX استفاده کنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   در صورت تجویز توسط متخصص مصرف آن منعی ندارد.


  • فاطمه | 1398/11/21

   سلام من بخاطره مشکلاتی که تو زندگیم داشتم به روان پزشک مراجعه کردم و برام سیتالوپرام تجویز کردن روزی دوتا مصرف میکردم و بعد ولش کردم الان دوباره بدون تجویز مصرف میکنم ممکنه مشکلی برام ایجاد کنه؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   شروع و قطع داروهای ضد افسردگی میبایست حتما با مشورت پزشک صورت بگیرد.


  • علی | 1398/11/19

   مصرف سیتالوپرام و کلومپرامین برای درمان زود انزالی در دوران اقدام برای بارداری میتونه خطر داشته باشه یا خیر؟ به نظر شما مصرف این دارو ها رو قطع کنیم یا خطری برای اقدام برای بارداری ندارد؟ تشکر

   پاسخ خانم دکتر اسکناطی:

   بهتر است با متخصص اعصاب مشورت نمایید.


  • خاطره | 1398/11/18

   من‌چندساله‌این‌قرص‌رومیخورم‌.میشه‌قطع‌کنم‌ واتفاق‌بدی‌برام‌نیفته

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   قطع دارو نباید ناگهانی باشه 
   و اینکه زیر نظر پزشک باید دارو رو قطع کنید 


  • فریبورز داداش نصب | 1398/11/18

   سلام داروی سیتالوپرام برای چه مدتی تجویز میشود؟ آیا ممکن است این دارو به مدت یکسال یا بیشتر از یکسال از طرف پزشک برای نوجوان 15-16ساله تجویز شود؟؟؟ لطفا جواب بدهید با تشکر!

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   طول دوره ی درمان با این دارو ها حئاق 6 ماه هست 
   و تا چند سال معمولا نسخه میشه


  • م د مشهد | 1398/11/08

   سلام جناب دکتر من دچار بیماری زود انزالی هستم دکتر اولورژی رفتم قرص سیتالوپرام ۲۰وکلرپرامین۲۵بهم داده به نظر شما خوبه اگه استفاده کنم یا بزارم کنار با تشکر ممنون میشم جواب بدین

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   داروها را مطابق دستور پزشک خود مصرف نمایید.


  • mina | 1398/11/01

   سلام، شخصی که بی اشتهایی داره و حالت تهوع ، قبلا هم مشکل زخم معده داشته... اما الان نه! بهش گفتن عفونت و زخم معدش الان برطرف شده و این بی اشتهایی و حالت تهوع با این قرص برطرف میشه . داروهای معده زیاد مصرف کرده، بعضی دکترام بهش داروهای عصاب دادن حتی . اما خب چون بیس سالشه ترجیح دادیم نخوره داروهای عصابو . بهمش میریخت الان با مراجعه به دکتر مغز و اعصاب این دارو رو با روزی یک بار مصرف بهش توصیه کردن، چقد میتونه تو درد معده و اشتهاش اثر بزاره؟ یکم نگرانم از این نظر که دارو داروی ضد افسردگیه . و اینکه تا چه مدت باید خورده شه؟ چون خیلی جاها خوندم که اگر ناگهانی قط بشه اثر سوء میذاره

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   باتوجه به اینکه این دارو توسط متخصص برای شما تجویز شده است، بهتر است بدون توجه به کاربرد های نوشته شده در اینترنت و با اعتماد به پزشک خود دارو را مصرف نمایید و بعد از مصرف دارو در زمان مشخص، قطع دارو را هم تحت نظر پزشک خود انجام دهید.


  • علی. | 1398/10/29

   سلام به مدت یک ماه قرص سیتالوپرام 20 مصرف کردم بعدقطع کردم بعدچندروزصدای زنگ گوشام رفت بالا الان بعدشش ماه هنوز گوشام صدامیدن یعنی ازترک ناگهانی اینجوری شدم دکتربرام نوشته بود دکترداخلی نه دکتراعصاب نمیدونم چه کنم ممنون

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   ممکنه به خاطر قطع ناگهانی باشه ولی نباید این مدت طول میکشید


  • محمد | 1398/09/17

   يا سلام و ادب مدتي از داروي سيتالوپرام استفاده ميكردم براي پانيك تا بهتر شدم و با كم كردن دارو بعد از مدتي قطع شد و لي حالا در بلع غذا حالت استرس و گير كردن غذا ازارم ميدهد و بزاق دهانم كم شده لطفا راهنمايي بفرماييد

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   شاید نیاز باشه دوباره مصرف کنید دارو را

   چه دارو های دیگه ای مصرف میکنید ؟! 


  • حجت مولوی | 1398/09/17

   من حآلت جنون بهم دست میده آیا سیتالوپرام 20میتونه حالموبهترکنه

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   حتما به پزشک متخصص اعصاب و روان مراجعه کنید


  • محمد | 1398/07/25

   برام دکترتجویزکرده چندروزی مصرف کردم وقطع کردم الان دوباره شروع کردم.عوارضی که نداری البته همش دوبسته برام تجویزکرده جواب بدین ممنون میشم.۲۹سالمه.

   پاسخ خانم دکتر اسکناطی:

   توصیه می شود در مورد داروهای اعصاب نکاتی را رعایت کنید،
   1. برای مشاهده اثر مطلوب دارو ممکن است چند ماه زمان ببرد.
   2. به هیچ عنوان دارو را خودسرانه قطع و شروع نکنید.
   3. در صورت بهبود دارو حتما با نظر پزشک و کم کم قطع می گردد.
   4. در صورت قطع ناگهانی دارو ممکن است علائم بیمار تشدید شود.


  • حامی | 1398/05/29

   سلام به یک روانپزشک تو فیسبوک گفتم افسرده ام یک دارو داد که مشکلات یبوست ایجاد کرد بعد گفت سیتالوپرام بخور دو سال تقریبا خوردم ولی تقریبا اثر خاصی نداشت بعدا گذاشتمش کنار ولی همزمان با مشکلات درسی و زندگی برایم ایجاد شد وبعداز مدتی درون یک افسردگی عظیم فرو رفتم تا حدود یک سال و نیم که البته اتفاقات وفجایعی اینها را شدید تر میکرد سوالم اینه که این مصرف سیتولاپرام ممکنه موجب افزایش افسردگی و افزایش میل به خودکشی وحواس پرتی و کاهش حافظه شده باشد؟ البته الان میفهمم که چرا میگن دکتر باید حضوری باشه

   پاسخ خانم دکتر اسکناطی:

   سیتالوپرام در درمان افسردگی کاربرد دارد.
   در بیمارانی که سابقه خانوادگی یا فردی حملات پانیک ،احساس خودکشی ، بیماری کبدی ،تشنج و زخم معده دارند پیش از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنند. 
   قطع ناگهانی دارو حتی در مواردی که بیمار بهبود یافته ، در برخی موارد باعث بدتر شدن علائم بیمار می گردد. و یا عوارضی مانند سردرد ، تغییر مود ، خستگی ، تغییر ات خواب بدنبال دارد.